Który z kandydatów na prezydenta Lublina ma poglądy najbliższe Twoim?

No Com­ments

Któ­ry z kan­dy­da­tów ma naj­bliż­sze Two­im poglą­dy na przy­szłość Lubli­na? Sprawdź na: fundacjawolnosci.org/latarnik

Z opra­co­wa­nych przez nas oraz prze­sła­nych przez Was pytań wybra­li­śmy 20, któ­re zada­li­śmy kan­dy­da­tom na Pre­zy­den­ta miasta.
👉 ile spa­lar­ni powin­no powstać w Lublinie?
👉 czy mia­sto powin­no finan­so­wać pro­gram in vitro?
👉 czy prio­ry­tet w finan­so­wa­niu z budże­tu powi­nien mieć sport zawo­do­wy czy ama­tor­ski? A może oba po równo?

Na nasze pyta­nia odpo­wie­dzia­ło 3 z 4 kan­dy­da­tów. Jeden z nich zlek­ce­wa­żył wybor­ców i odmó­wił wska­za­nia odpowiedzi.

Kandydaci na prezydenta Lublina

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy