Odwołanie od decyzji Prokuratora Okręgowego w Lublinie z 31 sierpnia 2015 r. w przedmiocie odmowy udostępnienie informacji publicznej

No Com­ments

19 sierp­nia br. zło­ży­li­śmy wnio­sek o udo­stęp­nie­nie ste­no­gra­mów, listy prze­słu­cha­nych świad­ków oraz uza­sad­nie­nia umo­rze­nia postę­po­wa­nia. Otrzy­ma­li­śmy tyl­ko ten ostat­ni doku­ment, ale z wyma­za­ny­mi nazwi­ska­mi osób wystę­pu­ją­cych w sprawie.

Dziś zło­ży­li­śmy odwo­ła­nie od decy­zji Pro­ku­ra­to­ra Okrę­go­we­go, któ­ry odmó­wił nam udo­stęp­nie­nia doku­men­tów z postę­po­wa­nia w spra­wie tzw. afe­ry pod­słu­cho­wej w lubel­skim ratu­szu. Zobacz treść decy­zji odmow­nej.

Naszym zda­niem przy­wo­ła­ne w decy­zji prze­pi­sy nie uza­sad­nia­ją uzna­nia wnio­sko­wa­nych infor­ma­cji za nie­jaw­ne a tym bar­dziej odmo­wy udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej. W art. 5 ust. 3 usta­wy o ochro­nie infor­ma­cji nie­jaw­nych wska­za­no kata­log infor­ma­cji nie­jaw­nych, któ­rym nada­je się klau­zu­le pouf­ne. W kata­lo­gu tym nie mie­ści się infor­ma­cja publicz­na, o któ­rą wystąpiliśmy.

Pro­ku­ra­tor nie stwier­dził w swo­jej decy­zji, czy i dla­cze­go wnio­sko­wa­ne doku­men­ty zosta­ły opa­trzo­ne klau­zu­lą pouf­ne. Wobec bra­ku tego stwier­dze­nia uzna­je­my, że wnio­sko­wa­ne infor­ma­cje nie zosta­ły opa­trzo­ne klau­zu­lą pouf­ne a jeśli tak, to powin­ny zostać udostępnione.

Ponad­to Pro­ku­ra­tor Okrę­go­wy w Lubli­nie odmó­wił nam udo­stęp­nie­nia listy osób prze­słu­cha­nych z uwa­gi na ochro­nę danych oso­bo­wych i pry­wat­ność osób fizycz­nych. Tym­cza­sem art. 5 ust. 2 usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej mówi „Pra­wo do infor­ma­cji publicz­nej pod­le­ga ogra­ni­cze­niu ze wzglę­du na pry­wat­ność oso­by fizycz­nej lub tajem­ni­cę przed­się­bior­cy. Ogra­ni­cze­nie to nie doty­czy infor­ma­cji o oso­bach peł­nią­cych funk­cje publicz­ne, mają­cych zwią­zek z peł­nie­niem tych funk­cji, w tym o warun­kach powie­rze­nia i wyko­ny­wa­nia funk­cji, oraz przy­pad­ku, gdy oso­ba fizycz­na lub przed­się­bior­ca rezy­gnu­ją z przy­słu­gu­ją­ce­go im prawa”.

paradoks

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy