Koszty wynajmu lokali dla potrzeb rad dzielnic

No Com­ments

Urząd Mia­sta udo­stęp­nił nam infor­ma­cję nt. kosz­tów wynaj­mu loka­li na potrze­by rad dziel­nic w Lubli­nie (źró­dło). Mie­sięcz­ne opła­ty z tytu­łu należ­no­ści czyn­szo­wych, według sta­nu na 31 lip­ca 2015 r., kształ­tu­ją się odpowiednio:

• Rada Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce – 240,44 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Cze­chów Połu­dnio­wy – 788,68 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Czchów Pół­noc­ny – 799,62 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Felin – 32,72 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Haj­dów-Zadę­­bie – 350,00 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Kali­nowsz­czy­zna – 350,00 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Kon­stan­ty­nów – 500,00 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Kośmi­nek – 729,43 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Poni­kwo­da – 32,87 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Rury – 450,00 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Sła­win – 350,00 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Sła­wi­nek – 350 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Sze­ro­kie – 300,00 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Śród­mie­ście – 744,81 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Tata­ry – 95,48 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Węgl­lin Pół­noc­ny – 350,00 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Wie­nia­wa – 297,98 zł;

• Rada Dziel­ni­cy Wrot­ków – 510,47 zł.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy