Spotkanie z marszałkiem województwa w sprawach jawności

No Com­ments

Z ini­cja­ty­wy mar­szał­ka woje­wódz­twa lubel­skie­go Jaro­sła­wa Sta­wiar­skie­go spo­tka­li­śmy się dziś, aby poroz­ma­wiać o jaw­no­ści nagród (i nie tyl­ko). Mar­sza­łek przed­sta­wił swo­je racje oraz wrę­czył decy­zję w tej spra­wie (odmow­ną).

Mamy nadzie­ję, że wspól­nie z sądem admi­ni­stra­cyj­nym wypra­cu­je­my sta­no­wi­sko, któ­re pozwo­li mar­szał­ko­wi udo­stęp­nić infor­ma­cje o nagrodach!

Poni­żej treść decy­zji odmow­nej ws udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej o nagro­dach za 2019 rok dla pra­cow­ni­ków urzę­du mar­szał­kow­skie­go, któ­rzy nie peł­nią funk­cji publicznych.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy