Spotkanie z marszałkiem województwa w sprawach jawności

No Com­ments

Z ini­cja­ty­wy mar­szał­ka woje­wódz­twa lubel­skie­go Jaro­sła­wa Sta­wiar­skie­go spo­tka­li­śmy się dziś, aby poroz­ma­wiać o jaw­no­ści nagród (i nie tyl­ko). Mar­sza­łek przed­sta­wił swo­je racje oraz wrę­czył decy­zję w tej spra­wie (odmow­ną).

Mamy nadzie­ję, że wspól­nie z sądem admi­ni­stra­cyj­nym wypra­cu­je­my sta­no­wi­sko, któ­re pozwo­li mar­szał­ko­wi udo­stęp­nić infor­ma­cje o nagrodach!

Poni­żej treść decy­zji odmow­nej ws udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej o nagro­dach za 2019 rok dla pra­cow­ni­ków urzę­du mar­szał­kow­skie­go, któ­rzy nie peł­nią funk­cji publicznych.

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy