Stenogramy z afery podsłuchowej w ratuszu nadal tajne

No Com­ments

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie uchy­lił decy­zje pro­ku­ra­to­ra okrę­go­we­go i ape­la­cyj­ne­go w zakre­sie odmo­wy udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej w for­mie ste­no­gra­mów z tzw. afe­ry pod­słu­cho­wej w ratu­szu. Naka­zał pro­ku­ra­to­ro­wi ape­la­cyj­ne­mu zwrot kosz­tów postę­po­wa­nia na rzecz Fun­da­cji Wol­no­ści. Jed­no­cze­śnie sąd stwier­dził, że przed­mio­to­we infor­ma­cje w ogó­le nie mogą być udo­stęp­nio­ne w try­bie dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej, bo nie są infor­ma­cją publiczną.

Do postę­po­wa­nia przy­łą­czy­ła się Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska. Pod­czas roz­pra­wy argu­men­to­wa­li­śmy, że ujaw­nie­nie tre­ści ste­no­gra­mów pozwo­li oczy­ścić dobre imię urzęd­ni­ków, na któ­rych na forach inter­ne­to­wych fero­wa­ne są wyro­ki. Kul­tu­ra tajem­ni­cy nie sprzy­ja samorządowi.

Skład sędziow­ski zgo­dził się na nagry­wa­nie roz­pra­wy, dzię­ki cze­mu może­my wam poka­zać film z prze­bie­gu posiedzenia:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy