Nowe zasady budżetu obywatelskiego 2017

No Com­ments

Miesz­kań­cy Lubli­na ponow­nie zde­cy­du­ją o wydat­ko­wa­niu 15 milio­nów zło­tych z budże­tu na rok 2017. To już trze­ci lubel­ski Budżet Oby­wa­tel­ski. Nabór pro­jek­tów rusza w marcu.

Dwie edy­cje lubel­skie­go Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go poka­za­ły olbrzy­mią aktyw­ność lubli­nian i pozwo­li­ły na reali­za­cję waż­nych dla mia­sta pro­jek­tów. Przez ostat­nie dwa lata zre­ali­zo­wa­li­śmy wspól­nie bli­sko 60 pro­jek­tów za łącz­ną sumę 25 mln zł. Jestem prze­ko­na­ny, że tak­że trze­cia edy­cja spo­tka się z dużym zain­te­re­so­wa­niem, będąc rów­nież oka­zją do roz­mo­wy na temat zmian ocze­ki­wa­nych przez miesz­kań­ców w ich naj­bliż­szym oto­cze­niu – pod­kre­ślił Krzysz­tof Żuk, Pre­zy­dent Mia­sta Lublin.

Budżet Oby­wa­tel­ski w 2017 roku zosta­nie uru­cho­mio­ny po raz trze­ci. Podob­nie jak w ubie­głym roku miesz­kań­cy Lubli­na, powy­żej 16 roku życia, zde­cy­du­ją na co zosta­nie wyda­ne 15 milio­nów zło­tych.Regu­la­min tego­rocz­nej edy­cji prze­wi­du­je kil­ka zmian. W tym roku nabór pro­jek­tów zosta­nie uru­cho­mio­ny już14 mar­ca i będzie trwał do 14 kwiet­nia. Wcze­śniej­sze zebra­nie pro­jek­tów miesz­kań­ców pozwo­li na bar­dziej szcze­gó­ło­wą ich oce­nę, połą­czo­ną z wizja­mi lokal­ny­mi na miej­scu poten­cjal­nej reali­za­cji. Tym samym jesz­cze przed waka­cja­mi Rady Dziel­nic będą mia­ły czas na zaopi­nio­wa­nie zgło­szo­nych pro­jek­tów oraz ewen­tu­al­ne zor­ga­ni­zo­wa­nie spo­tkań publicz­nych miesz­kań­ców z wnioskodawcami.

Po raz pierw­szy lubli­nia­nie będą skła­dać pro­jek­ty za pośred­nic­twem plat­for­my inter­ne­to­wej. To uła­twi przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów i pozwo­li na ich spraw­ną oce­nę oraz szyb­ką publi­ka­cję na por­ta­lu do gło­so­wa­nia. Gło­so­wa­nie, tak jak w latach ubie­głych, odbę­dzie się w posta­ci elek­tro­nicz­nej i za pośred­nic­twem kart. W odróż­nie­niu do ubie­gło­rocz­nej edy­cji Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go, w tym roku miesz­kań­cy Lubli­na, powy­żej 16 roku życia, będą mogli zagło­so­wać na 2 pro­jek­ty małe i 1 pro­jekt duży. Lista pro­jek­tów skie­ro­wa­nych do reali­za­cji zosta­nie stwo­rzo­na na pod­sta­wie licz­by gło­sów z zało­że­niem, że na tere­nie 1 dziel­ni­cy nie może być zre­ali­zo­wa­ne wię­cej niż 1 pro­jekt duży i 2 małe. Zastrze­że­nie to nie będzie mia­ło zasto­so­wa­nia do pro­jek­tów, któ­re swo­im zasię­giem obej­mą przy­naj­mniej trzy dzielnice.

W ramach tego­rocz­nej edy­cji lubel­skie­go Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go moż­na zgła­szać pro­jek­ty małe (o war­to­ści od 50 tys. zł do 500 tys. zł) oraz duże (o war­to­ści od 500 001 zł do 1,2 mln zł). Pro­jek­ty małe w momen­cie skła­da­nia muszą uzy­skać popar­cie 20 miesz­kań­ców Lubli­na, pro­jek­ty duże 40 osób.

Regu­la­min trze­ciej edy­cji Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go powstał we współ­pra­cy z miesz­kań­ca­mi. Kosme­tycz­ne zmia­ny pro­ce­du­ry są efek­tem czte­rech spo­tkań kon­sul­ta­cyj­nych i wnio­sków wycią­gnię­tych z poprzed­nich edycji.

Wszyst­kich miesz­kań­ców Lubli­na, w szcze­gól­no­ści poten­cjal­nych pro­jek­to­daw­ców, Urząd Mia­sta już dziś zapra­sza naspo­tka­nia infor­ma­cyj­ne poświę­co­ne tego­rocz­nej pro­ce­du­rze i przy­go­to­wa­niu pro­jek­tów. Odbę­dą się one w dniach:

  • 14 mar­ca (ponie­dzia­łek), godzi­na 17:00 – 19:00, Sala Obrad Rady Mia­sta, Ratusz, Pl. Łokiet­ka 1;
  • 22 mar­ca (wto­rek), godzi­na 17:00 – 19:00, Sala Obrad Rady Mia­sta, Ratusz, Pl. Łokiet­ka 1;
  • 1 kwiet­nia (pią­tek), godzi­na 17:00 – 21:00, Mara­ton Pisa­nia Pro­jek­tów, sala 104, ul. Ber­nar­dyń­ska 3 (Pałac Pary­sów), I piętro.

Spo­tka­nia odby­wa­ją się w budyn­kach dostęp­nych dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią ruchową.

źró­dło: www.lublin.eu

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy