Uchwały RD Kalinowszczyzna

No Com­ments
  1. Uchwa­ła nr 16/XVII/2014.pdf z dnia 08.04.2014 r. – doty­czy udzie­le­nia abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

Rada udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

  1. Uchwa­ła nr 17/XVIII/2014.pdf z dnia 22.05.2014 r. – doty­czy uchwa­le­nia pro­po­zy­cji prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji na tere­nie dziel­ni­cy przez Urząd Mia­sta Lublin, finan­so­wa­nych z budże­tu mia­sta w przy­szłym roku budżetowym.

W Uchwa­le doko­na­no podzia­łu inwe­sty­cji na 16 kate­go­rii – doty­czą one m.in. remon­tów dróg, cią­gów pie­szych, rewi­ta­li­za­cji tere­nów zie­lo­nych wraz z pod­cię­ciem drzew, dofi­nan­so­wa­nia oświa­ty, zabez­pie­cze­nia środ­ków na utrzy­ma­nie boisk spor­to­wych, wspar­cia domów kul­tu­ry, popra­wy bez­pie­czeń­stwa pie­szych i upo­rząd­ko­wa­nia kwe­stii par­ko­wa­nia samo­cho­dów przy Zespo­le Szkół. Wyróż­nia­ją­cym się postu­la­tem był wnio­sek doty­czą­cy zwięk­sze­nia środ­ków rezer­wy ceowej dla każ­dej z dziel­nic do kwo­ty 250 tys. zł.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy