Uchwały RD Konstantynów

No Com­ments
  1. Uchwa­ła nr 18/XXI/2014 z dnia 19.02.2014 r. – doty­czy udzie­le­nie abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

Rada udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

  1. Uchwa­ła nr 19/XXII/2014 z dnia 11.06.2014 r. – doty­czy uchwa­le­nia pro­po­zy­cji prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji na tere­nie dziel­ni­cy przez Urząd Mia­sta Lublin, finan­so­wa­nych z budże­tu mia­sta w przy­szłym roku budżetowym.

Rada Dziel­ni­cy zgło­si­ła niniej­szą uchwa­łą 6 pro­po­zy­cji. Każ­da z nich zosta­ła dokład­nie okre­ślo­na co do miej­sca prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji, a tak­że w przy­pad­ku remon­tu chod­ni­ków doko­na­no wska­za­nia dłu­go­ści odcin­ka któ­re­go moder­ni­za­cja mia­ła­by doty­czyć.
War­to zauwa­żyć, że uchwa­ła pod­ję­ta w takiej for­mie jest zwię­zła i przej­rzy­sta, okre­śla­ją­ca naj­istot­niej­sze pro­ble­my dziel­ni­cy, dobrze i kla­row­nie wska­zu­ją­ca odcin­ki na jakich powin­na nastą­pić inwe­sty­cja. Całość spra­wia wra­że­nie, że zagad­nie­nie zosta­ło dokład­nie prze­my­śla­ne i przygotowane.

  1. Uchwa­ły nr 20/XXIII/2014, 21/XXI/2014, z dnia 10.12.2014 r. – doty­czą wyga­śnię­cia man­da­tu człon­ków Rady Dziel­ni­cy wsku­tek uzy­ska­nia przez nich man­da­tu do Rady Mia­sta Lublin.

  2. Uchwa­ła nr 22/XXI/2014 z dnia 10.12.2014 r. – doty­czy powo­ła­nia nowe­go człon­ka Rady Dzielnicy.

  3. Uchwa­ła nr 23/XXI/2014 z dnia 10.12.2014 r. – doty­czy przy­ję­cia rezy­gna­cji z funk­cji Prze­wod­ni­czą­ce­go Zarzą­du Dzielnicy.

  4. Uchwa­ła nr 24/XXI/2014 z dnia 10.12.2014 r. – doty­czy stwier­dze­nia wybo­ru Prze­wod­ni­czą­ce­go Zarzą­du Dzielnicy.

  5. Uchwa­ła nr 25/XXI/2014 z dnia 10.12.2014 r. – doty­czy stwier­dze­nia wybo­ru Zastęp­cy Prze­wod­ni­czą­ce­go Zarzą­du Dzielnicy.

  6. Uchwa­ła nr 26/XXI/2014 z dnia 10.12.2014 r. – doty­czy stwier­dze­nia wybo­ru Sekre­ta­rza Zarzą­du Dzielnicy.

  7. Uchwa­ła nr 27/XXI/2014 z dnia 10.12.2014 r. – doty­czy stwier­dze­nia wybo­ru pozo­sta­łych człon­ków Zarzą­du Dzielnicy.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy