Spółki miejskie nadal nie odpowiadają na wnioski

No Com­ments
Ponow­nie odwo­ła­li­śmy się do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin w związ­ku z fak­tem, że spół­ki miej­skie w ogó­le nie odpo­wia­da­ją lub odma­wia­ją udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicznych.

W ostat­nim cza­sie zło­ży­li­śmy czte­ry skar­gi do WSA na bez­czyn­ność spół­ek miej­skich. Jed­nak każ­da wnie­sio­na skar­ga wyma­ga wpła­ty 100 zł a sama pro­ce­du­ra trwa ok. 3–4 mie­sią­ce. Nie mamy na tyle środ­ków finan­so­wych, żeby za każ­dym razem skła­dać skar­gę do sądu.

Jeśli Pre­zy­dent Lubli­na nie ma wpły­wu na uchy­la­nie się władz spół­ek miej­skich od ujaw­nia­nia takich infor­ma­cji, to kto ma?

Lublin, 24 wrze­śnia 2014

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

WNIOSEK

Sza­now­ny Panie Prezydencie,

W związ­ku z tym, że jako Pre­zy­dent Mia­sta Lublin peł­ni Pan nad­zór nad spół­ka­mi miej­ski­mi i repre­zen­tu­je Pan ich akcjo­na­riu­szy – miesz­kań­ców mia­sta Lublin, zwra­ca­my się do Pana z proś­bą o zwró­ce­nie uwa­gi wła­dzom spół­ek z domi­nu­ją­cym udzia­łem kapi­ta­łu Gmi­ny Lublin na fakt, że obo­wią­zu­ją je prze­pi­sy usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicznej.

Nie­ste­ty wła­dze spół­ek miej­skich wybiór­czo trak­tu­ją te prze­pi­sy, nie­rzad­ko nie odpo­wia­da­jąc na wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej lub uni­ka­jąc odpo­wie­dzi. W cią­gu ostat­nich dwóch mie­się­cy zano­to­wa­li­śmy 12 takich przypadków:

Spół­ka miej­ska MOSiR Lublin w ogó­le nie odpo­wie­dzia­ła na wnio­sek o udo­stęp­nie­nie kopii umów zawar­tych w okre­sie 1–7 stycz­nia 2014 roku, na pyta­nie o to, czy zawie­ra­ła umo­wy z Fun­da­cją Roz­wo­ju Spor­tu w Lubli­nie oraz na pyta­nie o zatrud­nie­nie mena­dże­ra sta­dio­nu miejskiego.

Spół­ka miej­ska SPR Lublin SSA odmó­wi­ła odpo­wie­dzi na pyta­nia o kopie umów, zawar­tych w okre­sie 1–7 stycz­nia oraz na wnio­sek o udo­stęp­nie­nie kopii umo­wy dot. zle­ce­nia pro­wa­dze­nia stro­ny na facebooku.

Spół­ka miej­ska MPK Lublin nie odpo­wie­dzia­ła na pyta­nie, czy zawie­ra­ła umo­wy z Fun­da­cją Roz­wo­ju Spor­tu w Lubli­nie oraz nie odpo­wie­dzia­ła na wnio­sek o udo­stęp­nie­nie kopii umów zawar­tych w okre­sie 1–7 stycz­nia 2014 roku.

Spół­ka miej­ska LPEC Lublin odmó­wi­ła udo­stęp­nie­nia umo­wy, dot. zle­ce­nia pro­wa­dze­nia stro­ny spół­ki na face­bo­oku oraz nie odpo­wie­dzia­ła na wnio­sek o udo­stęp­nie­nie kopii umów zawar­tych w okre­sie 1–7 stycz­nia 2014 roku.

Spół­ka miej­ska Port Lot­ni­czy Lublin co praw­da prze­sła­ła kopie umo­wy dot. zle­ce­nia pro­wa­dze­nia stro­ny na face­bo­oku, jed­nak zosta­ła na niej zama­za­na kwo­ta umo­wy. Poza tym nie odpo­wie­dzia­ła na wnio­sek o udo­stęp­nie­nie kopii umów zawar­tych w okre­sie 1–7 stycz­nia 2014 roku

Spół­ka miej­ska Motor Lublin nie odpo­wie­dzia­ła na pyta­nie, czy zle­ca pro­wa­dze­nie stro­ny na facebooku.

Z powa­ża­niem

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy