Posiedzenie RD Węglin z 23 września 2014

No Com­ments
  1. Fre­kwen­cja: 11 obec­ni, 4 nie­obec­ni. Ponad­to w posie­dze­niu uczest­ni­czył gość rad­ny Zbi­gniew Ławniczak.

  2. Prze­bieg:

    • sta­łe ele­men­ty (otwar­cie posie­dze­nia, odczy­ta­nie i przy­ję­cie pro­to­ko­łu z poprzed­nie­go posie­dze­nia, spra­woz­da­nie prze­wod­ni­czą­cej zarzą­du z bie­żą­cej korespondencji)

    • prze­wod­ni­czą­ca zarzą­du M. Grzy­bow­ska poin­for­mo­wa­ła radę o Budże­cie Oby­wa­tel­skim, że jest 10 mln zł. do roz­dy­spo­no­wa­nia i że z obsza­ru dziel­ni­cy został zgło­szo­ny pro­jekt budo­wy chod­ni­ka przy uli­cy Wielkopolskiej.

  1. Pro­ble­my prze­ze mnie zauważone

    • Z obsza­ru dziel­ni­cy był zgło­szo­ny rów­nież pro­jekt miesz­kań­ca J. Być, pro­jekt nr 155, doty­czą­cy budo­wy scho­dów przy ul. Orka­na, RD praw­do­po­dob­nie mia­ła wie­dzę o tej ini­cja­ty­wie, gdyż J. Być sygna­li­zo­wał potrze­bę budo­wy scho­dów na posie­dze­niu w czerw­cu 2014, nie wiem tyl­ko, czy kie­ro­wał w tej spra­wie pismo (inne pismo kie­ro­wał przed gło­so­wa­niem do BO, z proś­bą o popar­cie), i czy na posie­dze­niu mówił, że schod­ki przy Orka­na zamie­rza zgło­sić do BO.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy