Wyniki głosowania

No Com­ments

Dziś urząd miasta ogłosił ostateczne wyniki tegorocznego głosowania na tzw. „budżet obywatelski”.

Naj­wię­cej gło­sów uzy­skał pro­jekt remon­tu szko­ły Sióstr Urszu­la­nek uzy­sku­jąc 9090 gło­sów. Wśród pro­jek­tów „dużych” zna­la­zły się tak­że remon­ty sta­dio­nów: żuż­lo­we­go i Lubli­nian­ki, remont ulic Tata­ra­ko­wej i Kawa­le­ryj­skiej oraz dokoń­cze­nie budo­wy par­ku Jana Paw­ła II.

Wśród pro­jek­tów małych naj­wię­cej, bo aż 4016 gło­sów, zdo­był pro­jekt remon­tu uli­cy Przy­tul­nej. Zre­ali­zo­wa­ne zosta­ną tak­że m.in. Rezer­wat Dzi­kich Dzie­ci na Rusał­ce, Lino­wy mini park roz­ryw­ki na Sła­wi­nie czy wypo­sa­że­nie pla­cu zabaw przy Przed­szko­lu Inte­gra­cyj­nym nr 39 w sprzęt dosto­so­wa­ny do potrzeb dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. W sumie zre­ali­zo­wa­ne zosta­nie 31 pro­jek­tów małych, któ­re tra­fią do reali­za­cji z gło­so­wa­nia ogólnego.

Zwycięskie projekty w budżecie obywatelskim 2018

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy