Wojewoda Lubelski opublikował rejestry umów

No Com­ments

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej rejestr zawieranych umów i porozumień za 2017 rok.

Jest to efekt pety­cji, skie­ro­wa­nej do Woje­wo­dy przez Fun­da­cję Wol­no­ści. Pety­cję opu­bli­ko­wa­li­śmy na naszej stro­nie (tutaj) i zachę­ca­li­śmy do pod­pi­sa­nia. Woje­wo­da roz­pa­trzył ją pozy­tyw­nie i w lip­cu Dyrek­tor Biu­ra Woje­wo­dy odpo­wie­dział, że reje­stry umów zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne do 1 paź­dzier­ni­ka i będą aktu­ali­zo­wa­ne co kwartał.

Woje­wo­da wywią­zał się ze swo­je­go zobo­wią­za­nia przed cza­sem, bo 29 wrze­śnia w BIPie poja­wi­ły się wyka­zy umów. Rejestr umów i poro­zu­mień woje­wo­dy jest dostęp­ny »pod tym adre­sem«. Nato­miast rejestr umów i poro­zu­mień zawie­ra­nych przez Dyrek­to­ra Gene­ral­ne­go Lubel­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go znaj­du­je się »tutaj«.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy