Falstart kampanii wyborczej. Zawiadamiamy Państwową Komisję Wyborczą

No Com­ments

Zawiadomiliśmy dziś Państwową Komisję Wyborczą o prowadzeniu agitacji wyborczej przez dwóch lubelskich polityków, mimo tego, że wybory jeszcze nie zostały ogłoszone i agitacja wyborcza jest zabroniona.

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi kodek­su wybor­cze­go, kam­pa­nia wybor­cza przed pla­no­wa­ny­mi na ten rok wybo­ra­mi samo­rzą­do­wy­mi, roz­pocz­nie się z dniem ogło­sze­nia wybo­rów przez Pre­ze­sa Rady Ministrów.

Prze­pis ten nie jest prze­strze­ga­ny przez lubel­skich poli­ty­ków. Wczo­raj rano poseł Syl­we­ster Tuła­jew zor­ga­ni­zo­wał kon­fe­ren­cję pra­so­wą, w cza­sie któ­rej wspól­nie z innym posłem pro­wa­dził agi­ta­cję wybor­czą. Trans­mi­sję wideo z kon­fe­ren­cji moż­na obej­rzeć pod adre­sem: https://www.facebook.com/tomasz.pitucha.37/videos/1858504250847951/. Poseł Sze­fer­na­ker zapo­wie­dział start w wybo­rach posła Tuła­je­wa sło­wa­mi „Kan­dy­da­tem na Pre­zy­den­ta Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści w Lubli­nie będzie mło­dy poseł, czło­wiek dyna­micz­ny (…)”. Zwra­cam przy tym uwa­gę na wczo­raj­sze sta­no­wi­sko PKW, w któ­rym napi­sa­li­ście Pań­stwo, że „(…) publicz­ne wypo­wie­dzi nawią­zu­ją­ce bez­po­śred­nio do wybo­rów i zamia­ru kan­dy­do­wa­nia w wybo­rach, zachę­ca­ją­ce do gło­so­wa­nia w okre­ślo­ny spo­sób, sta­no­wią agi­ta­cję wybor­czą i nie powin­ny poja­wiać się w prze­strze­ni publicz­nej przed ogło­sze­niem posta­no­wie­nia o zarzą­dze­niu wyborów”.

Jed­no­cze­śnie dwa dni temu zauwa­ży­li­śmy na tere­nie Lubli­na baner jed­ne­go z miej­skich rad­nych, któ­ry z dużą praw­do­po­do­bień­stwem będzie kan­dy­do­wał rów­nież w zbli­ża­ją­cych się wybo­rach. Na bane­rze wid­nie­je napis „dr Leszek Daniew­ski; Rad­ny Mia­sta Lublin; Czło­wiek Lubli­na” oraz dopi­sek „Popie­ram Krzysz­tof Żuk” oraz zdję­cie rad­ne­go, któ­re było wyko­rzy­sty­wa­ne w poprzed­niej kam­pa­nii wyborczej.

Ponad­to zwró­ci­li­śmy się z ape­lem do dwóch poli­ty­ków o zaprze­sta­nie pro­wa­dze­nia kam­pa­nii wyborczej.

- Liczy­my, że PKW wes­prze nasze zda­nie swo­im auto­ry­te­tem. Jed­no­cze­śnie mamy nadzie­ję, że nasz apel wysto­so­wa­ny do oby­dwu poli­ty­ków przy­nie­sie sku­tek i zaprze­sta­ną pro­wa­dze­nia agi­ta­cji wybor­czej do cza­su ogło­sze­nia wybo­rów. Wie­rzę, że oby­dwu Panom leży na ser­cu dzia­ła­nia zgod­nie z prze­pi­sa­mi pra­wa – mówi Krzysz­tof Jaku­bow­ski, pre­zes Fun­da­cji Wolności.


Podo­bał Ci się nasza dzia­łal­ność? Cenisz kon­tro­lę obywatelską?

Wpłać teraz:

 

Daro­wi­zna:

34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fun­da­cja Wol­no­ści, ul. Peowia­ków 10/8, 20–007 Lublin

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy