Czy Fundacja Wolności chroni kompetencje nadzorcze Wojewody? Chcemy być uczestnikiem postepowania ws Górek Czechowskich

No Com­ments

W ub. tygo­dniu otrzy­ma­li­śmy posta­no­wie­nie WSA w Lubli­nie dot. odmó­wie­nia dopusz­cze­nia Fun­da­cji Wol­no­ści do udzia­łu w cha­rak­te­rze uczest­ni­ka postę­po­wa­nia w spra­wie skar­gi Woje­wo­dy Lubel­skie­go na uchwa­łę Rady Mia­sta Lublin w spra­wie uchwa­le­nia Stu­dium uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia przestrzennego.

Po zapo­zna­niu się z uza­sad­nie­niem pod­ję­li­śmy decy­zję o zło­że­niu zaża­le­nia. Sąd wska­zał na dwa argu­men­ty za nie­do­pusz­cze­niem nas do udzia­łu w postępowaniu:
1) przed­mio­to­wa spra­wa nie była poprze­dzo­na postę­po­wa­niem admi­ni­stra­cyj­nym a krąg stron postę­po­wa­nia jest wyzna­czo­ny tre­ścią ustaw samorządowych,
2) celem Fun­da­cji Wol­no­ści nie jest „ochro­na kom­pe­ten­cji nad­zor­czych woje­wo­dy nad samo­rzą­dem terytorialnym”.

Naszym zda­niem oba argu­men­ty są niesłuszne.

Po pierw­sze, sąd powo­łu­je się na art. 33 par. 2 usta­wy postę­po­wa­nie przed sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi, któ­ry brzmi: „Udział w cha­rak­te­rze uczest­ni­ka może zgło­sić rów­nież oso­ba, któ­ra nie bra­ła udzia­łu w postę­po­wa­niu admi­ni­stra­cyj­nym, jeże­li wynik tego postę­po­wa­nia doty­czy jej inte­re­su praw­ne­go, a tak­że orga­ni­za­cja spo­łecz­na, o któ­rej mowa w art. 25 poję­cie i zakres zdol­no­ści sądo­wej § 4, w spra­wach innych osób, jeże­li spra­wa doty­czy zakre­su jej sta­tu­to­wej dzia­łal­no­ści.
Naszym zda­niem, wymóg postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go odno­si się do pierw­szej czę­ści zda­nia (osób). W dru­giej czę­ści, mówią­cej o orga­ni­za­cjach spo­łecz­nych, nie zawar­to takie­go wymo­gu. Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny zda­je się podzie­lać nasze zda­nie, co potwier­dza orze­cze­nie NSA sygn. I OSK 2800/17: „Powyż­szy prze­pis nie ogra­ni­cza moż­li­wo­ści udzia­łu orga­ni­za­cji spo­łecz­nych w postę­po­wa­niach sądo­wo­ad­mi­ni­stra­cyj­nych tyl­ko do tych, w któ­rych przed­mio­tem skar­gi są akty wyda­ne w postę­po­wa­niu admi­ni­stra­cyj­nym (na podo­bień­stwo art. 33 § 1 P.p.s.a.). Za wykład­nią pozwa­la­ją­cą przy­znać moż­li­wość dopusz­cze­nia udzia­łu orga­ni­za­cji spo­łecz­nych w cha­rak­te­rze uczest­ni­ka w każ­dym postę­po­wa­niu sądo­wo­ad­mi­ni­stra­cyj­nym, nie­za­leż­nie od jego przed­mio­tu, prze­ma­wia nie tyl­ko wykład­nia lite­ral­na, ale ponad­to wykład­nia funk­cjo­nal­na i pro­kon­sty­tu­cyj­na.

Po dru­gie, cela­mi sta­tu­to­wy­mi Fun­da­cji Wol­no­ści są m. in. „kon­tro­la oby­wa­tel­ska insty­tu­cji publicz­nych” oraz „zwięk­sza­nie przej­rzy­sto­ści i jaw­no­ści w życiu publicz­nym”. To powin­no wystar­czyć, aby uznać zbież­ność naszych celów sta­tu­to­wych z przed­mio­tem spra­wy. Spra­wa zresz­tą nie doty­czy „ochro­ny kom­pe­ten­cji nad­zor­czych woje­wo­dy” tyl­ko uchwa­ły rady mia­sta ws stu­dium uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mia­sta. Na mar­gi­ne­sie zauwa­ża­my, że nie ma chy­ba w Pol­sce orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej, któ­rej celem jest ochro­na kom­pe­ten­cji orga­nów admi­ni­stra­cji rządowej.

W związ­ku z powyż­szym zło­ży­li­śmy zaża­le­nie na posta­no­wie­nie sądu, odma­wia­ją­ce dopusz­cze­nia nas do udzia­łu w cha­rak­te­rze stro­ny postępowania.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy