Test przejrzystości Motoru Lublin

No Com­ments

Od czwart­ko­wej sesji Rady Mia­sta dużo moż­na usły­szeć o przej­rzy­sto­ści i trans­pa­rent­no­ści w Moto­rze Lublin. Rad­ny Piotr Dre­her na ostat­niej sesji zapew­niał, że jeśli ktoś wystą­pi o dane finan­so­we Moto­ru, to z pew­no­ścią je otrzy­ma. Póź­niej pre­zy­dent dekla­ro­wał, że wszyst­ko jest przej­rzy­ste a pre­zes Ursu­sa na kon­fe­ren­cji pra­so­wej stwier­dził, że nigdy nie zde­cy­do­wa­li­by się finan­so­wać klu­bu, któ­ry nie jest pro­wa­dzo­ny na zdro­wych zasadach.

Aby zwe­ry­fi­ko­wać powyż­sze dekla­ra­cje, wysła­li­śmy wnio­sek do Moto­ru Lublin SA, zawie­ra­ją­cy poniż­sze pytania:

1. Kopii spra­woz­da­nia finan­so­we­go spół­ki za ostat­ni rok obro­to­wy wraz z bilan­sem i rachun­kiem wyników.
2. Kopii uchwał pod­ję­tych przez radę nad­zor­czą spół­ki w 2016 roku.
3. Kwo­cie wyna­gro­dzeń wypła­co­nych w 2015 roku poszcze­gól­nym człon­kom zarzą­du oraz rady nadzorczej.
4. Kwo­cie pre­mii i nagród wypła­co­nych w 2015 oraz 2016 roku poszcze­gól­nym człon­kom zarządu.
5. Kwo­cie przy­cho­dów ze sprze­da­ży bile­tów na mecz Moto­ru ze Sta­lą Rze­szów we wrze­śniu 2016 roku w Lublinie.
6. Czy pił­ka­rze otrzy­ma­li pre­mię za mistrzo­stwo III ligi w sezo­nie 2015/16? Jeśli tak, jaka to była suma­rycz­na kwota?

Po ośmiu dniach otrzy­ma­li­śmy odpo­wiedź. A wła­ści­wie odpo­wiedź na czte­ry pyta­nia. Dowie­dzie­li­śmy się, że rada nad­zor­cza nie pobie­ra wyna­gro­dze­nia, rada ani zarząd nie otrzy­ma­li żad­nych pre­mii ani nagród a pił­ka­rze pre­mii za mistrzo­stwo III ligi.

Mało pre­cy­zyj­na jest odpo­wiedź na pyta­nie o wyna­gro­dze­nia. W odpo­wie­dzi czy­ta­my, że pre­zes zarzą­du zara­bia 5 000 zł net­to mie­sięcz­nie, tj. 12 000 zł net­to rocz­nie. Coś się tu nie zga­dza. Popro­si­li­śmy o dopre­cy­zo­wa­nie, dzię­ki cze­mu dowie­dzie­li­śmy się że zarob­ki pre­ze­sa wyno­szą 7 081 zł brut­to mie­sięcz­nie (w 2015 roku w sumie 78 803,25 zł). Czy to dużo jak na III ligę?

Spół­ka nie udo­stęp­ni­ła swo­je­go spra­woz­da­nia finan­so­we­go, nie prze­sła­ła rów­nież uchwał rady nad­zor­czej ani nie poda­ła kwo­ty przy­cho­dów ze sprze­da­ży bile­tów z ostat­nie­go meczu ligowego.

W związ­ku z bra­kiem odpo­wie­dzi na część pytań, zwró­ci­li­śmy się do rad­ne­go Pio­tra Dre­he­ra z proś­bą o pomoc w uzy­ska­niu tych infor­ma­cji. Rad­ny ma inter­we­nio­wać u pre­ze­sa spół­ki. Celem unik­nię­cia skła­da­nia skar­gi do sądu admi­ni­stra­cyj­ne­go ponow­nie napi­sa­li­śmy do władz klu­bu o nie­zwłocz­ne udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji z pozo­sta­łych pytań, w tym jed­no­znacz­ne okre­śle­nie wyna­gro­dze­nia pre­ze­sa zarzą­du. Oto otrzy­ma­na odpowiedź:

War­to przy tym dopre­cy­zo­wać, że:

1. Kon­tak­to­wa­li­śmy się z VI Wydzia­łem Gospo­dar­czym KRS Sądu Rejo­no­we­go Lublin-Wschód w Lubli­nie z sie­dzi­bą w Świd­ni­ku w tym tygo­dniu, w ubie­głym tygo­dniu oraz dwa tygo­dnie temu. Za każ­dym razem spra­woz­da­nie spół­ki Motor Lublin SA było niedostępne.

2. Cho­dzi o wszyst­kie uchwa­ły. Nie mamy wie­dzy, któ­re z uchwał powin­ny zostać udo­stęp­nio­ne a któ­re nie, jed­nak jeste­śmy prze­ko­na­ni, że wszyst­kie sta­no­wią infor­ma­cję publicz­ną, dla­te­go wnio­sek doty­czył wszyst­kich uchwał.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy