Głosuję

No Com­ments

Udo­stęp­nia­my miesz­kań­com Lubli­na apli­ka­cję inter­ne­to­wą www.Głosuje.fundacjawolnosci.org.

Na kil­ka dni przed każ­dą sesją Rady Mia­sta opu­bli­ku­je­my na niej kil­ka wybra­nych pro­jek­tów uchwał, wraz z uza­sad­nie­niem oraz opi­nia­mi eks­per­tów. Do dnia sesji każ­dy zare­je­stro­wa­ny miesz­ka­niec może wziąć udział w gło­so­wa­niu (za, prze­ciw lub wstrzy­mać się). Przed roz­po­czę­ciem posie­dze­nia rady mia­sta opu­bli­ku­je­my wyni­ki i prze­ka­że­my rad­nym. Po zakoń­czo­nej sesji spraw­dzi­my, czy rad­ni gło­so­wa­li zgod­nie z inten­cją mieszkańców.

Zare­je­stro­wa­ni w ser­wi­sie miesz­kań­cy mogą:
– brać udział w głosowaniach,
– komen­to­wać pro­jek­ty uchwał,
– spraw­dzać poziom zgod­no­ści swo­ich wybo­rów z radą mia­sta i poszcze­gól­ny­mi radnymi,
– otrzy­my­wać powia­do­mie­nia o zbli­ża­ją­cych się głosowaniach.

Liczy­my na to, że z cza­sem, gdy apli­ka­cja sta­nie się popu­lar­na, wyni­ki gło­so­wań miesz­kań­ców będą dla rad­nych wska­zów­ką co do gło­so­wa­nia na posie­dze­niu rady.

Rela­cje w mediach z kon­fe­ren­cji pra­so­wej, inau­gu­ru­ją­cej start projektu:

Radio Lublin

Radio Cen­trum

Kurier Lubel­ski

Dzien­nik Wschodni

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy