Wydatki urzędu miasta na reklamę w mediach

No Com­ments

Pod­da­li­śmy szcze­gó­ło­wej ana­li­zie wydat­ki urzę­du mia­sta Lublin na rekla­mę i ogło­sze­nia w lokal­nych mediach. W zeszłym roku urzęd­ni­cy wyda­li na media ponad 438 tys. zł. Wśród zle­ce­nio­bior­ców urzę­du domi­nu­ją dzienniki.

Naj­wię­cej (159 tys. zł) tra­fi­ło do Pol­ska Press, wydaw­cy Kurie­ra Lubel­skie­go. Za te pie­nią­dze mia­sto wyku­pi­ło usłu­gi pro­mo­cyj­ne, wyda­nie gazet­ki „Lubel­ski Senior” (20 910 zł) oraz kam­pa­nie pro­mo­cyj­ne zwią­za­ne z w pił­ce noż­nej U‑20, pro­mu­ją­ce­go selek­tyw­ną zbiór­kę odpa­dów oraz ple­bi­scy­tu spor­to­we­go Kurie­ra (trzy razy po 12 300 zł).

Ponad 102 tys. zł. otrzy­ma­ła Ago­ra (wydaw­ca Gaze­ty Wybor­czej). Naj­wię­cej, bo 32 500 zł na wyda­rze­nie „Kobie­ty wie­dzą, co robią”. Cor­ner Media (wydaw­ca Dzien­ni­ka Wschod­nie­go) zaro­bił 58 tys. zł. W tym 15 670 zł na publi­ka­cję ogło­szeń a 12 300 zł z oka­zji ple­bi­scy­tu spor­to­we­go. Do Radia Lublin tra­fi­ło ponad 35 tys. zł, z tego 30 000 zł na cykl kon­cer­tów „Nie tyl­ko Rock’n’Rol”.

Do pozo­sta­łych mediów tra­fi­ło znacz­nie mniej pie­nię­dzy. Do TVP Lublin 18 450 zł (za życze­nia świą­tecz­ne i nowo­rocz­ne). Gru­pa medial­na ATM (wydaw­ca Nowe­go Tygo­dnia) zaro­bi­ła 12 500 zł (za publi­ka­cje reklam i życzeń). Do spół­ki Medialny24 tra­fi­ło 10 400 zł za rekla­my w maga­zy­nie Lubelskie.pl Premium.

Inne media i wydaw­nic­twa, któ­re zaro­bi­ły na usłu­gach pro­mo­cyj­nych i ogło­sze­nio­wych, to maga­zyn Pano­ra­ma Lubel­ska (9,8 tys.), Doradz­two Medio­we Sp. z o.o (8,3 tys.), LAJF (8,2 tys.), Gość Nie­dziel­ny (6,4 tys.), Rin­gier Axel Sprin­ger (3,7 tys.), Sto­wa­rzy­sze­nie Lubel­ski Klub Biz­ne­su (2,7 tys.) oraz Lubelska.tv (2,4 tys.).

Rok 2020 – Kurier Lubelski i Gazeta Wyborcza

Nato­miast w tym roku urząd mia­sta wydał już 180 tys. zł. Nie­mal całość prze­zna­czo­no na rekla­my i pro­mo­cję w Kurie­rze Lubel­skim (80 tys.) oraz Gaze­cie Wybor­czej (61 tys.). 30 tys. tra­fi­ło do Radia Lublin, ponow­nie na orga­ni­za­cję cyklu kon­cer­tów „Nie tyl­ko Roc­k’n’Rol”. Dzien­nik Wschod­ni na zle­ce­niach z urzę­du zaro­bił nie­co ponad 1 tys. zł.

*Powyż­sze dane pocho­dzą z reje­stru umów mia­sta Lublin (rejestrumow.lublin.eu) a w przy­pad­ku danych za rok 2019 dodat­ko­wo reje­stru zamó­wień pozaustawowych.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy