List do radnych ws społecznych asystentów radnych

2 Com­ments

Rad­ni Mia­sta Lublin:
Syl­we­ster Tułajew
Zbi­gniew Ławniczak
Jadwi­ga Mach
Mar­cin Nowak

 

Sza­now­ni Państwo,

Jesz­cze raz gra­tu­lu­ję zaję­cia czo­ło­wych lokat w Bada­niu Aktyw­no­ści Rad­nych, prze­pro­wa­dzo­nym przez naszą fun­da­cję pod koniec ubie­głe­go roku (peł­ne wyni­ki znaj­du­ją się na stro­nie: http://www.fundacjawolnosci.org/realizowane-projekty/bar).

Przy­po­mi­nam, że jed­ną z reko­men­da­cji zamiesz­czo­nych w rapor­cie, było pod­ję­cie uchwa­ły w spra­wie spo­łecz­nych asy­sten­tów rad­nych mia­sta Lublin. Nie wią­żą się z tym żad­ne kosz­ty a zyskać mogą rad­ni (pomoc w wypeł­nia­niu ich obo­wiąz­ków) oraz miesz­kań­cy (zdo­by­cie wie­dzy i doświad­cze­nia z zakre­su funk­cjo­no­wa­nia samo­rzą­du – przy­dat­ne zwłasz­cza dla mło­dych ludzi). Podob­ne uchwa­ły przy­ję­ło już kil­ka miast w Pol­sce (m. in. Opo­le, Sosno­wiec, Pabia­ni­ce, Łódź).

W załącz­ni­ku prze­sy­łam goto­wy pro­jekt uchwa­ły wraz z uzasadnieniem.

Jestem prze­ko­na­ny, że jako naj­ak­tyw­niej­si rad­ni, poprą Pań­stwo nasz pro­jekt, któ­ry wzmoc­ni samo­rząd lokal­ny w Lublinie.

Czy zechcie­li­by Pań­stwo wspól­nie (jako naj­ak­tyw­niej­si rad­ni) zło­żyć powyż­szy pro­jekt uchwa­ły pod obra­dy Rady Mia­sta? Jeśli tak, pro­szę o kon­takt mailo­wy lub tele­fo­nicz­ny. Cze­kam na odpo­wiedź do piątku.

Z powa­ża­niem

Krzysz­tof Jakubowski

Pre­zes zarządu

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

  1. jestem za pro­jek­tem pozdrawiam

  2. Dzie­ku­ję za wyróż­nie­nie , jestem za Pan­stwa pro­jek­tem doty­cza­cym wpro­wa­dze­nia w zycie funk­cjo­no­wa­nia asy­sten­tów spo­łecz­nych . Pro­szę o kon­takt w celu omó­wie­nia szcze­gó­łów uchwały.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy