W naszym interesie” Przewodnik aktywności obywatelskiej dla seniorów

No Com­ments

Masz prawo wiedzieć

Pra­wo do infor­ma­cji publicznej

Każ­dy oby­wa­tel ma pra­wo do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej oraz osób peł­nią­cych funk­cje publicz­ne. Pra­wo to obej­mu­je rów­nież uzy­ski­wa­nie infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­nów samo­rzą­du gospo­dar­cze­go i zawo­do­we­go a tak­że innych osób oraz jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych w zakre­sie, w jakim wyko­nu­ją one zada­nia wła­dzy publicz­nej i gospo­da­ru­ją mie­niem komu­nal­nym lub mająt­kiem Skar­bu Państwa.

Pra­wo do infor­ma­cji może zatem posłu­żyć uzy­ska­niu wie­dzy dot. funk­cjo­no­wa­nia urzę­du lub wydat­ko­wa­nia publicz­nych pie­nię­dzy. Wnio­sek o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej jest odfor­ma­li­zo­wa­ny, tzn. że moż­na go wysłać nawet mailem i nie musi być wła­sno­ręcz­nie pod­pi­sa­ny. Powi­nien zawie­rać trzy elementy:

– treść pytania,

– for­ma, w jakiej ma być udzie­lo­na odpo­wiedź (np. skan lub wydruk)

– spo­sób, w jaki chce­my otrzy­mać odpo­wiedź (np. mailem lub pocz­tą tradycyjną).

W Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej mia­sta Lublin, w zakład­ce „Infor­ma­cja publicz­na” znaj­dziesz wykaz odpo­wie­dzi, udzie­lo­nych przez urząd mia­sta na wnio­ski oby­wa­te­li o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicznych.

Sprawdź, jak pra­cu­ją miej­scy radni

Na por­ta­lu www.lublin.mamprawowiedziec.pl znaj­dziesz obszer­ne źró­dło infor­ma­cji o pra­cy lubel­skich rad­nych. Stro­na zawie­ra dane kon­tak­to­we do wszyst­kich miej­skich rad­nych. Ponad­to, spraw­dzisz jak gło­so­wa­li do tej pory we wszyst­kich gło­so­wa­niach od począt­ku kaden­cji. Fun­da­cja Wol­no­ści co kil­ka lat opra­co­wu­je Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych, któ­re poka­zu­je jak pra­cu­ją lokal­ni samorządowcy.

Reje­stry umów zawie­ra­nych przez admi­ni­stra­cję publiczną

Rejestr umów to nic inne­go jak zesta­wie­nie umów, zawie­ra­nych przez daną insty­tu­cję. Dostar­cza­ją infor­ma­cji, na co urzęd­ni­cy wyda­ją pie­nią­dze z naszych podat­ków. Pozwa­la­ją moni­to­ro­wać publicz­ne wydat­ki a dla samych urzęd­ni­ków peł­nią funk­cje pro­fi­lak­tycz­ną przed wydat­ko­wa­niem ich w spo­sób nie­ra­cjo­nal­ny. W reje­strach znaj­dziesz infor­ma­cje o tym, z kim dany urząd zawarł umo­wę, cze­go ona doty­czy­ła, kie­dy zosta­ła zawar­ta oraz na jaką kwo­tę opie­wa. Insty­tu­cje, dla któ­rych jaw­ność dzia­ła­nia ma duże zna­cze­nie, publi­ku­ją w nich rów­nież treść umów.

Dzię­ki sta­ra­niom Fun­da­cji Wol­no­ści zarów­no Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin, Woje­wo­da Lubel­ski oraz Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go opu­bli­ko­wa­li reje­stry zawie­ra­nych przez sie­bie umów. W tabel­ce obok spraw­dzisz gdzie je zna­leźć i jakie infor­ma­cje zawierają.

Nazwa urzę­du

Adres stro­ny z rejestrem

Czę­sto­tli­wość aktualizacji

Co zawie­ra rejestr

Urząd Mia­sta Lublin

rejestrumow.lublin.eu

Co mie­siąc

Data zawar­cia, kon­tra­hent, przed­miot umo­wy, kwo­ta umowy

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Lubelskiego

jawnylublin.pl/rejestr-marszalka

Co kwar­tał

Nr umo­wy, przed­miot, stro­na, kwo­ta umo­wy, data pod­pi­sa­nia, ter­min reali­za­cji umowy

Lubel­ski Urząd Wojewódzki

jawnylublin.pl/rejestr-wojewody

Co kwar­tał

Data zawar­cia, stro­na, przed­miot umowy

Jaw­na Gmi­na w internecie

Nie­daw­no wystar­to­wał por­tal inter­ne­to­wy www.jawnagmina.pl, na któ­rym może­my spraw­dzić wydat­ki dowol­ne­go mia­sta oraz gmi­ny w Pol­sce. Ba, mamy nawet moż­li­wość porów­nać się z inny­mi. Stro­na zosta­ła wyko­na­na przez Fun­da­cję Wol­no­ści i Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych i ma słu­żyć wspar­ciu orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, któ­re patrzą wła­dzy na ręce.

Umiesz­czo­na na stro­nie porów­ny­war­ka pozwa­la wybrać jed­ną lub kil­ka gmin. Dla każ­dej z nich może­my spraw­dzić róż­ne kate­go­rie docho­dów oraz wydat­ków. Ponad­to na por­ta­lu znaj­dzie­my bazę kon­tak­to­wą orga­ni­za­cji, któ­re patrzą wła­dzy na ręce, kalen­darz zawie­ra­ją­cy daty waż­ne z punk­tu widze­nia budże­tu gmi­ny (np. ter­min zatwier­dze­nia pro­jek­tu budże­tu, spra­woz­da­nia finan­so­we­go, itp).

Masz pra­wo zgła­szać swo­je uwagi

Kon­sul­ta­cje społeczne

Jest to pro­ces, kie­dy organ wła­dzy pyta miesz­kań­ców o opi­nie, uwa­gi i reko­men­da­cje, celem wypra­co­wa­nia naj­lep­sze­go roz­wią­za­nia dla okre­ślo­nej spra­wy publicznej.

Szcze­gó­ło­we zasa­dy kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych okre­śla rada mia­sta w uchwa­le. W Lubli­nie kon­sul­ta­cja­mi okre­ślo­no otwar­ty pro­ces dia­lo­gu władz Mia­sta Lublin z Miesz­kań­ca­mi, mają­cy na celu pod­ję­cie przez wła­dze opty­mal­nych decy­zji w spra­wach publicz­nych, mają­cych wpływ na jakość życia Mieszkańców.

Naj­czę­ściej kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne są pro­wa­dzo­ne w for­mie zgła­sza­nia uwag na piśmie (lub elek­tro­nicz­nie) oraz otwar­tych spo­tkań z mieszkańcami.

Kon­sul­ta­cje powin­ny trwać min. dwa tygo­dnie. A po ich zakoń­cze­niu urzęd­ni­cy są zobo­wią­za­ni do przed­sta­wie­nia rapor­tu uwzględ­nia­ją­ce­go wszyst­kie zgło­szo­ne uwagi.

Nale­ży jed­nak pamię­tać, że kon­sul­ta­cje nie mają cha­rak­te­ru wią­żą­ce­go i nawet jeśli wię­cej miesz­kań­ców poprze nasze uwa­gi, pre­zy­dent nie musi ich uwzględnić.

Infor­ma­cje o trwa­ją­cych w Lubli­nie kon­sul­ta­cjach znaj­dziesz na stro­nie www.lublin.eu/mieszkancy.

Wnio­sek o lep­sze zaspo­ko­je­nie potrzeb mieszkańców

Prze­pi­sy kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go pozwa­la­ją każ­de­mu z nas zło­żyć wnio­sek do odpo­wied­nie­go orga­nu wła­dzy publicz­nej. Wnio­sko­wać może­my we wszyst­kich spra­wach, któ­re np. przy­czy­nią się do lep­sze­go zaspo­ka­ja­nia potrzeb mieszkańców.

Kodeks postę­po­wa­nia administracyjnego

Art. 241

Przed­mio­tem wnio­sku mogą być w szcze­gól­no­ści spra­wy ulep­sze­nia orga­ni­za­cji, wzmoc­nie­nia pra­wo­rząd­no­ści, uspraw­nie­nia pra­cy i zapo­bie­ga­nia nad­uży­ciom, ochro­ny wła­sno­ści, lep­sze­go zaspo­ka­ja­nia potrzeb ludności. 

Wnio­sek powin­ni­śmy wysto­so­wać w for­mie pisem­nej. We wnio­sku poza powo­ła­niem się na art. 241 kpa (patrz ram­ka obok) napisz­my o co wnio­sku­je­my, wraz z krót­kim uza­sad­nie­niem. Może­my dołą­czyć zdję­cia lub map­kę, jeśli spra­wa tego wyma­ga. Urząd ma mie­siąc cza­su na zała­twie­nie nasze­go wnio­sku, o czym powi­nien nas poin­for­mo­wać na piśmie.

Tryb ten war­to zasto­so­wać do szyb­kie­go zała­twie­nia bie­żą­cych spraw, np. dziu­ry w chod­ni­ku lub jezd­ni, usu­nię­cia małej uster­ki, napra­wie­nia nie­dzia­ła­ją­cej lam­py oświe­tle­nia ulicznego.

Pety­cje

Przed­mio­tem pety­cji może być dowol­na spra­wa, w któ­rej żąda­my od orga­nu wła­dzy publicz­nej, pod­ję­cia dzia­łań. Może ona w szcze­gól­no­ści doty­czyć zmia­ny prze­pi­sów pra­wa, pod­ję­cia roz­strzy­gnię­cia lub inne­go dzia­ła­nia w spra­wie doty­czą­cej pod­mio­tu wno­szą­ce­go pety­cję, życia zbio­ro­we­go lub war­to­ści wyma­ga­ją­cych szcze­gól­nej ochro­ny w imię dobra wspól­ne­go, miesz­czą­cych się w zakre­sie zadań i kom­pe­ten­cji adre­sa­ta pety­cji. Pety­cja może być zło­żo­na w inte­re­sie publicz­nym, a tak­że w inte­re­sie pod­mio­tu wno­szą­ce­go petycję.

Pety­cja powin­na zawierać:

  • imię i nazwi­sko lub nazwę orga­ni­za­cji wno­szą­cej petycję,

  • adres zamiesz­ka­nia lub sie­dzi­bę i adres do kore­spon­den­cji wno­szą­ce­go petycję,

  • ozna­cze­nie pod­mio­tu, do któ­re­go kie­ru­je­my petycję,

  • przed­miot pety­cji (cze­go oczekujemy),

Urząd ma do trzech mie­się­cy na roz­pa­trze­nie naszej pety­cji. Jest to dobre narzę­dzie do upu­blicz­nie­nia naszej spra­wy, ponie­waż wszyst­kie zło­żo­ne pety­cje muszą zostać opu­bli­ko­wa­ne w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej, a pety­cje do rady mia­sta sta­ją się przed­mio­tem jej obrad, któ­re są trans­mi­to­wa­ne i nagrywane.

Ini­cja­ty­wa uchwa­ło­daw­cza mieszkańców

Do zadań rady mia­sta nale­ży mię­dzy inny­mi uchwa­la­nie pra­wa lokal­ne­go. Za każ­dym razem decy­zja wyma­ga przy­go­to­wa­nia odpo­wied­nie­go pro­jek­tu uchwały.

Ini­cja­ty­wę do skła­da­nia pro­jek­tów uchwał w Lubli­nie posia­da­ją: pre­zy­dent mia­sta, gru­pa min. trzech rad­nych a tak­że gru­pa 300 miesz­kań­ców nasze­go mia­sta. Pro­jekt uchwa­ły powi­nien zawie­rać pod­sta­wę praw­ną, uza­sad­nie­nie oraz mie­ścić się w zakre­sie kom­pe­ten­cji rady mia­sta. Pod pro­jek­tem nale­ży zebrać pod­pi­sy min. 300 miesz­kań­ców Lubli­na, mają­cych czyn­ne pra­wo wybor­cze. Poza imie­niem i nazwi­skiem nale­ży podać adres zamiesz­ka­nia (zgod­ny z tym zawar­tym w sta­łym reje­strze wybor­ców) oraz podpis.

W ostat­nim roku rada mia­sta popar­ła pro­jekt miesz­kań­ców dot. wpro­wa­dze­nia do pla­nu miej­skich inwe­sty­cji na lata 2019–2021 budo­wy domu kul­tu­ry przy ul. Łabę­dziej (wnio­sko­daw­cy zebra­li ponad 325 pod­pi­sów). Jed­nak samo zebra­nie odpo­wied­niej licz­by pod­pi­sów nie gwa­ran­tu­je suk­ce­su. Rada mia­sta odrzu­ci­ła pro­jek­ty uchwał w spra­wie remon­tu uli­cy Juno­szy (ponad 900 zebra­nych pod­pi­sów) oraz obni­że­nia diet w Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych (ponad 300 podpisów).

Rady Dziel­nic gło­sem mieszkańców

Dziel­ni­ce to jed­nost­ki pomoc­ni­cze gmi­ny. W Lubli­nie mamy 27 dziel­nic. W każ­dej z nich miesz­kań­cy wybie­ra­ją radę dziel­ni­cy na czte­ro­let­nią kadencję.

Rada dziel­ni­cy liczy 15 lub 21 człon­ków (w zależ­no­ści od licz­by miesz­kań­ców) a ze swo­je­go skła­du wybie­ra zarząd. Na jego cze­le stoi Prze­wod­ni­czą­cy zarzą­du. To on/ona naj­czę­ściej nada­je ton dzia­łal­no­ści rady. Każ­dy z człon­ków rady otrzy­mu­je nie­wiel­ką die­tę za udział w jej pracach.

Rady dziel­nic mają nie­wiel­kie kom­pe­ten­cje, głów­nie poma­ga­ją wła­dzom mia­sta poprzez kon­sul­ta­cje i wyda­wa­nie opi­nii. Cza­sa­mi miej­scy rad­ni uwzględ­nia­ją sta­no­wi­sko rad dziel­nic przy podej­mo­wa­niu decyzji.

Ponad­to każ­da lubel­ska rada dziel­ni­cy ma do swo­jej dys­po­zy­cji 150 tys. zł rocz­nie i może ją prze­zna­czać na zada­nia wła­sne gmi­ny. To tzw. rezer­wa celo­wa. Jej wiel­kość jest co roku okre­śla­na przez Pre­zy­den­ta w budże­cie mia­sta. Więk­szość z tych środ­ków jest wyda­wa­ne na remon­ty i budo­wę dróg, ulic i chod­ni­ków, pla­ce zabaw i siłow­nie zewnętrz­ne, dopo­sa­że­nie szkół i przed­szko­li oraz oświe­tle­nie ulic.

Wykaz adre­sów i kon­tak­tów do poszcze­gól­nych rad dziel­nic znaj­dziesz na stro­nie inter­ne­to­wej urzę­du mia­sta lublin.eu/rady-dzielnic/dzielnice.

Man­dat spo­łecz­ny do dzia­ła­nia rad dziel­nic jest wciąż nie­wiel­ki. W ostat­nich wybo­rach udział wzię­ło zale­d­wie 12 tys. miesz­kań­ców Lubli­na (6,8% upraw­nio­nych). Następ­ne wybo­ry odbę­dą się wio­sną 2023 roku.

Rada Senio­rów mia­sta Lublin

Rada Senio­rów jest orga­nem dorad­czym, kon­sul­ta­cyj­nym oraz ini­cja­tyw­nym dla władz mia­sta. W jej skład wcho­dzi 14 osób, wybie­ra­nych na czte­ro­let­nią kaden­cję. Jej zada­niem jest two­rze­nie warun­ków do pobu­dza­nia aktyw­no­ści społecznej.

Obec­na kaden­cja roz­po­czę­ła się w 2019 roku. Funk­cję prze­wod­ni­czą­cej rady spra­wu­je pani Ali­na Guc­ma, zgło­szo­na przez Zarząd Okrę­go­wy w Lubli­nie Pol­skie­go Związ­ku Eme­ry­tów, Ren­ci­stów i Inwalidów.

Rada Senio­rów ma swo­ją sie­dzi­bę w Wydzia­le Ini­cja­tyw i Pro­gra­mów Spo­łecz­nych, przy ul. Sta­ni­sła­wa Lesz­czyń­skie­go 23 (wej­ście od ul. Przy Sta­wie). Możesz z nią skon­tak­to­wać się tele­fo­nicz­nie: 81 466 20 69 lub mailem: rada.seniorow@lublin.eu.

Masz pra­wo decydować

Budżet oby­wa­tel­ski

Budżet oby­wa­tel­ski to wydzie­lo­na część budże­tu mia­sta, o któ­rej prze­zna­cze­niu decy­du­ją miesz­kań­cy. Budżet nasze­go mia­sta na rok 2020 wyno­si 2 536 mld zł a pula o któ­rej zade­cy­du­ją miesz­kań­cy wynie­sie 15 mln zł (0,6% całe­go budże­tu). Wio­sną każ­de­go roku roz­po­czy­na się nabór pro­jek­tów, któ­re możesz zgło­sić na stro­nie www.obywatelski.lublin.eu.

Każ­dy ze zgło­szo­nych pro­jek­tów prze­cho­dzi oce­nę for­ma­l­no-pra­w­ną, pro­wa­dzo­ną przez urzęd­ni­ków. Pro­jek­ty zgod­ne z prze­pi­sa­mi pra­wa, umiej­sco­wio­ne na tere­nach miej­skich, moż­li­we do reali­za­cji, tra­fia­ją pod gło­so­wa­nie miesz­kań­ców. Jesie­nią wybie­ra­my pro­jek­ty, któ­re chce­my, aby zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne w kolej­nym roku. Gło­su­je­my na dwa typy pro­jek­tów – ogól­no­miej­skie oraz dziel­ni­co­we. Do reali­za­cji tra­fia­ją pro­jek­ty z naj­więk­szą licz­bą gło­sów (po jed­nym dziel­ni­co­wym w każ­dej dziel­ni­cy oraz do wyczer­pa­nia puli środ­ków spo­śród ogólnomiejskich).

Refe­ren­dum lokalne

Refe­ren­dum jest pod­sta­wą demo­kra­cji bez­po­śred­niej. Sta­no­wi wyra­że­nie woli miesz­kań­ców w okre­ślo­nej spra­wie. Prze­pi­sy sta­no­wią, że refe­ren­dum lokal­ne jest waż­ne, jeśli weź­mie w nim udział co naj­mniej 30% upraw­nio­nych mieszkańców.

W naszym mie­ście refe­ren­dum lokal­ne odby­ło się w kwiet­niu 2019 roku z ini­cja­ty­wy pre­zy­den­ta. Doty­czy­ło wyra­że­nia zgo­dy na zmia­nę pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go Górek Cze­chow­skich na zabu­do­wę mie­sz­ka­l­no-usłu­­go­­wą na 30 ha w zamian za sfi­nan­so­wa­nia par­ku przez wła­ści­cie­la tere­nu. Choć 2/3 gło­su­ją­cych była prze­ciw­na takim zmia­nom (22,7 tys. spo­śród 33,6 tys. gło­su­ją­cych) to roz­strzy­gnię­cie nie było wią­żą­ce praw­nie, bo fre­kwen­cja wynio­sła 12,9%.

Refe­ren­dum jest rzad­ko sto­so­wa­nym narzę­dziem z uwa­gi na jego kosz­ty oraz nikłe szan­se na uzy­ska­nie wyma­ga­nej fre­kwen­cji. Np. zor­ga­ni­zo­wa­nie refe­ren­dum w spra­wie Górek Cze­chow­skich kosz­to­wa­ło 440 tys. zł.

Ini­cja­ty­wa lokalna

Isto­tą ini­cja­ty­wy lokal­nej jest peł­na koope­ra­cja władz samo­rzą­do­wych i miesz­kań­ców. Łączą oni swo­je siły, celem zaspo­ko­je­nia potrzeb miej­sco­wej spo­łecz­no­ści. Mówi się, że ini­cja­ty­wa lokal­na jest naj­wyż­szą for­mą uczest­nic­twa w życiu publicz­nym, bo miesz­kań­cy mogą nie tyl­ko wska­zać, co powin­no zostać zre­ali­zo­wa­ne, ale rów­nież czyn­nie uczest­ni­czyć w dzia­ła­niach, np. budu­jąc wyma­rzo­ny plac zabaw z mate­ria­łów otrzy­ma­nych od władz gmi­ny. Wkła­dem miesz­kań­ców w ini­cja­ty­wy lokal­ne może być pra­ca, wkład rze­czo­wy albo pie­nią­dze. Dzię­ki temu wła­dze oszczę­dza­ją na kosz­tach inwe­sty­cji, zaś wspól­na reali­za­cja zada­nia inte­gru­je lokal­ną spo­łecz­ność. Nie­któ­rzy spo­łecz­ni­cy uwa­ża­ją ponad­to, że oso­bi­sty udział w przed­się­wzię­ciu wpły­wa na więk­szą tro­skę miesz­kań­ców o zre­ali­zo­wa­ny projekt.

Aby zre­ali­zo­wać ini­cja­ty­wę lokal­ną, powi­nie­neś zło­żyć odpo­wied­ni wnio­sek w Biu­rze Obsłu­gi Miesz­kań­ców. Wzo­ry wnio­sków znaj­dziesz na stro­nie lublin.eu/mieszkancy w zakład­ce Partycypacja/Inicjatywa lokal­na oraz otrzy­masz w Biu­rze Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej Urzę­du Mia­sta Lublin. Wypeł­nio­ny wnio­sek skła­dasz w Biu­rze Obsłu­gi Miesz­kań­ców. W razie pozy­tyw­nej decy­zji pre­zy­den­ta, po pod­pi­sa­niu umo­wy, urząd wspól­nie z miesz­kań­ca­mi przy­stą­pi do reali­za­cji inicjatywy.

Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji nt. ini­cja­ty­wy lokal­nej w Lubli­nie udzie­la Biu­ro Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej: ul. Ber­nar­dyń­ska 3 (Pałac Pary­sów), 20–109 Lublin, tele­fon: 81 466 19 54, mail: obywatelski@lublin.eu.

Dobre prak­ty­ki

Lubel­skie spo­tka­nia senio­rów LubSenior

W tym roku po raz pierw­szy urząd mia­sta Lublin we współ­pra­cy z Tar­ga­mi Lublin SA zor­ga­ni­zo­wał Lubel­skie Spo­tka­nia Senio­rów Lub­Se­nior. Przez trzy dni w halach tar­gów odby­wa­ły się dys­ku­sje, wysta­wy, kon­cer­ty i licz­ne wyda­rze­nia skie­ro­wa­ne do lubel­skich senio­rów. Przez te dni prze­wi­nę­ło się kil­ka tysię­cy osób odwie­dza­ją­cych tar­gi. Suk­ces wyda­rze­nia praw­do­po­dob­nie prze­ło­ży się na kon­ty­nu­ację wyda­rze­nia w przy­szłym roku.

Wyda­rze­nie było oka­zją do zor­ga­ni­zo­wa­nia dyżu­rów miej­skich rad­nych. Pię­cio­ro z nich zde­cy­do­wa­ło się poświę­cić czas, aby poroz­ma­wiać o waż­nych pro­ble­mach. I jak się oka­za­ło, tema­tów było napraw­dę spo­ro – dosto­so­wa­nie budyn­ków do potrzeb osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, siat­ka połą­czeń komu­ni­ka­cji miej­skiej, loka­li­za­cja przy­stan­ków. Rad­ny­mi, któ­rzy roz­ma­wia­li z miesz­kań­ca­mi byli: Mar­cin Bubicz, Piotr Cho­duń, Mar­cin Nowak, Piotr Popiel oraz Dariusz Sadow­ski.

Kawia­ren­ki oby­wa­tel­skie w dzielnicach

Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych przez czte­ry lata prze­pro­wa­dzi­ło kawia­ren­ki oby­wa­tel­skie w nie­mal wszyst­kich dziel­ni­cach Lubli­na. Przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji i zapro­sze­ni eks­per­ci spo­ty­ka­li się z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi dzia­ła­ją­cy­mi na rzecz senio­rów, klu­ba­mi senio­ra i gru­pa­mi nie­for­mal­ny­mi. Dzię­ki tym spo­tka­niom powsta­ły rapor­ty doty­czą­ce aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej senio­rów oraz zebra­no infor­ma­cje o potrze­bach i pro­ble­mach mieszkańców.

Napraw­my to

Od kil­ku lat na stro­nie www.naprawmyto.pl/lublin każ­dy może zgło­sić (rów­nież ano­ni­mo­wo) awa­rie w prze­strze­ni publicz­nej nasze­go mia­sta. Wybra­ny alert moż­na przy­po­rząd­ko­wać do jed­nej z pię­ciu kate­go­rii: infra­struk­tu­ra, bez­pie­czeń­stwo, budyn­ki, przy­ro­da oraz inne. Pro­blem nale­ży dokład­nie opi­sać, poda­jąc dokład­ną loka­li­za­cję. Pomoc­ne będzie też zdję­cie. Admi­ni­stra­tor por­ta­lu prze­ka­zu­je wszyst­kie zgło­szo­ne pro­ble­my odpo­wied­nim służ­bom miej­skim. Do tej pory por­tal pomógł roz­wią­zać ponad 11 tysię­cy pro­ble­mów. Z róż­nych przy­czyn nie uda­ło się napra­wić co pią­te­go zgło­sze­nia. Za pro­wa­dze­nie por­ta­lu odpo­wia­da sto­wa­rzy­sze­nie Homo Faber.

Gdzie szu­kać pomocy

Bez­płat­na pomoc prawna

Na tere­nie Lubli­na znaj­dziesz 14 punk­tów, udzie­la­ją­cych bez­płat­nych porad praw­nych oso­bom w trud­nej sytu­acji mate­rial­nej lub oso­bom, któ­re mają 65 i wię­cej lat. Uzy­skasz w nich infor­ma­cje o sta­nie praw­nym swo­jej spra­wy, praw­ni­cy wska­żą spo­sób roz­wią­za­nia, pomo­gą spo­rzą­dzić pismo oraz pomo­gą w mediacji.

Pomoc obej­mu­je spra­wy pry­wat­ne z zakre­su m. in. pra­wa rodzin­ne­go, cywil­ne­go, admi­ni­stra­cyj­ne­go, kar­ne­go. Rezer­wa­cji wizy­ty możesz doko­nać na stro­nie www.rezerwacja.lublin.eu lub pod nr tel. 81 466 1210 (w godzi­nach pra­cy urzędu).

Pora­dy i inter­wen­cje obywatelskie

Fun­da­cja Wol­no­ści zapra­sza do biu­ra bez­płat­nych porad praw­nych i inter­wen­cji w spra­wach dot. pro­ble­mów i potrzeb waż­nych dla miesz­kań­ców Lubli­na pow. 60-go roku życia (uwa­ga! nie poma­ga­my w indy­wi­du­al­nych spra­wach, tyl­ko takich, któ­re doty­czą gru­py mieszkańców).

Jeśli miesz­kasz w Lubli­nie, masz wię­cej niż 60 lat i widzisz pro­ble­my doty­czą­ce więk­szej gru­py miesz­kań­ców, zgłoś się do nas, a my zaj­mie­my się tą sprawą.

Możesz do nas napi­sać na kontakt@fundacjawolnosci.org. Uru­cho­mi­li­śmy rów­nież tele­fon zaufa­nia 533 363 538. Zgła­sza­ją­cym gwa­ran­tu­je­my anonimowość.

W ostat­nim cza­sie pomo­gli­śmy np. w uzy­ska­niu wie­dzy, jak wyeg­ze­kwo­wać od spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej dostęp do doku­men­tów (uchwa­ły zarzą­du, sta­tut) oraz zaję­li­śmy się zgło­sze­niem eme­ry­to­wa­ne­go pra­cow­ni­ka jed­ne­go z urzę­dów dot. mar­no­traw­stwa publicz­nych pieniędzy.

Telew­spar­cie dla Seniorów

Tele 60+ to usłu­ga skie­ro­wa­na do naj­star­szych miesz­kań­ców Lubli­na. Od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 17–20 pod nr tele­fo­nu 81 46 66 999 senio­rzy mogą otrzy­mać wspar­cie psy­cho­lo­gów oraz peł­ną infor­ma­cję na temat dzia­łal­no­ści insty­tu­cji i orga­ni­za­cji, ofe­ru­ją­cych róż­ne for­my akty­wi­za­cji. Wspar­cia udzie­la­ją wolon­ta­riu­sze Wyż­szej Szko­ły Eko­no­mii i Inno­wa­cji. Opła­ta jest jak za połą­cze­nie lokalne.

Biu­ro Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich

W każ­dy ostat­ni pią­tek mie­sią­ca w godzi­nach 10–15 w ratu­szu (sala nr 3) pra­cow­ni­cy Biu­ra Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich przyj­mu­ją inte­re­san­tów. Rzecz­nik stoi na stra­ży wol­no­ści i praw czło­wie­ka i oby­wa­te­la, w tym reali­za­cji zasa­dy rów­ne­go trak­to­wa­nia. Bada, czy na sku­tek dzia­ła­nia lub zanie­cha­nia orga­nów wła­dzy publicz­nej nie nastą­pi­ło naru­sze­nie pra­wa, zasad współ­ży­cia i spra­wie­dli­wo­ści spo­łecz­nej oraz czy nie doszło do aktów dys­kry­mi­na­cji.„Prze­wod­nik aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej dla lubel­skich senio­rów” powstał w ramach pro­jek­tu „W naszym inte­re­sie”, współ­fi­na­so­wa­ne­go ze środ­ków Rzą­do­we­go Pro­gra­mu na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2014–2020.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy