Podsumowanie roku 2019

No Com­ments

Rok 2019 był dla nas rokiem, w którym:

  • zgło­si­li­ście do nas rekor­do­wą licz­bę 75 spraw,
  • w kil­ku miej­scach na uli­cach Lubli­na pre­zen­to­wa­li­śmy wysta­wę nt. jawności,
  • zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy kon­fe­ren­cję pod­su­mo­wu­ją­cą moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej (>zobacz film<),
  • wygra­li­śmy w sądzie admi­ni­stra­cyj­nym spra­wy o dostęp do infor­ma­cji publicz­nej z Dyrek­to­rem Archi­wum Pań­stwo­we­go w Lubli­nie, Dyrek­to­rem Warsz­ta­tów Kul­tu­ry, Dyrek­to­rem Cen­trum Kul­tu­ry, Woje­wo­dą Zachodniopomorskim, 
  • zmie­ni­li­śmy biu­ro (na większe),

Patrz władzy na ręce razem z nami

Masz czas tyl­ko do koń­ca roku, aby prze­ka­za­ną daro­wi­znę odli­czyć w przy­szło­rocz­nym for­mu­la­rzu PIT. Prze­ka­za­na daro­wi­zna obni­ży pod­sta­wę opo­dat­ko­wa­nia, a w kon­se­kwen­cji należ­ny poda­tek docho­do­wy o 18% lub 32%.

Zrób prze­lew jesz­cze dziś:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy