Lista zgłoszonych projektów Dużych

No Com­ments
Nr Dziel­ni­ca Tytuł pro­jek­tu Koszt Skró­co­ny opis
D – 1 Czu­by Pół­noc­ne, Rury, Za Cukrownią CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ – miej­sce aktyw­ne­go wypo­czyn­ku i rekreacji. 1 200 000 zł 1. Stwo­rze­nie stref spor­tu i aktyw­nej rekre­acji dla doro­słych i mło­dzie­ży. 2. Wyko­na­nie tra­sy do bie­ga­nia i upra­wia­nia nor­dic wal­king oraz mon­taż tablic instruk­ta­żo­wych z ćwi­cze­nia­mi. 3. Mon­taż urzą­dzeń przy­ja­znych rowe­rzy­stom. 4. Budo­wa i moder­ni­za­cja ist­nie­ją­cych pla­ców zabaw dla dzie­ci. 5. Wyko­na­nie miej­sca przy­ja­zne­go posto­ju dla rowe­rzy­stów, bie­ga­czy, spa­ce­ro­wi­czów oraz jeźdź­ców na tere­nie stad­ni­ny koni (Dziel­ni­ca: Za Cukrow­nią). 6. Wyko­na­nie „źró­deł­ka” – uję­cia wody pit­nej na tere­nie wąwo­zu. 7. Wyko­na­nie punk­tów gril­lo­wych. 8. Wyko­na­nie toru tre­nin­go­we­go dla psów – AGILITY. 9. Wyko­na­nie chod­ni­ka do ul. Armii Kra­jo­wej / ul. Uła­nów w miej­scu ścież­ki mię­dzy ogród­ka­mi dział­ko­wy­mi. 10. Wyko­na­nie chod­ni­ka łączą­ce­go ul. Fila­re­tów z głów­ną ale­ją wąwo­zu. 11. Wyko­na­nie chod­ni­ka łączą­ce­go osie­dle im. Marii Konop­nic­kiej z głów­ną ale­ją wąwo­zu. 12. Wyko­na­nie chod­ni­ka i scho­dów łączą­cych os. im. B. Pru­sa z ale­ją w wąwo­zie przy Domu Senio­ra. 13. Wyko­na­nie moni­to­rin­gu na tere­nie Par­ku Ru
D – 2 Kali­nowsz­czy­zna, Ponikwoda Budo­wa ścież­ki rowe­ro­wej łączą­cej Poni­kwo­dę z nowo powsta­ją­cym Par­kiem Zawilcowa 1 200 000 zł Celem pro­jek­tu jest budo­wa 1,4km ścież­ki rowe­ro­wej bie­gną­cej wąwo­zem wzdłuż ulic Rumian­ko­wej i Świd­nic­kiej, łączą­cej pół­noc­ne osie­dla Poni­kwo­dy z nowo powsta­ją­cym Par­kiem Zawil­co­wa. Umoż­li­wi ona sko­rzy­sta­nie z uro­ków par­ku tym miesz­kań­com, któ­rzy w chwi­li obec­nej nie mają dostę­pu do zie­lo­nych tere­nów rekre­acyj­nych oraz może stać się w przy­szło­ści zacząt­kiem bar­dziej roz­bu­do­wa­nej infra­struk­tu­ry wypo­czyn­ko­wej, podob­nej do tej, ist­nie­ją­cej w wąwo­zie na Czu­bach, w oko­li­cach al. Jana Paw­ła II. Pro­jekt budow­la­ny ścież­ki od skrzy­żo­wa­nia Walecznych/Węglarza/Strzembosza poprzez oko­li­ce Par­ku Zawil­co­wa, aż do Dwor­ka Graf­fa powstał już w 2006r, nie­ste­ty do tej pory został wyko­na­ny jedy­nie I etap od Dwor­ka Graf­fa do ul. Zawil­co­wej. Teraz, gdy w przy­szłym roku Park Zawil­co­wa ma zostać udo­stęp­nio­ny miesz­kań­com, trze­ba zadbać, aby jak naj­wię­cej osób mogło z nie­go korzystać!
D – 3 Śród­mie­ście Moder­ni­za­cja boiska wie­lo­funk­cyj­ne­go wraz z remon­tem i wypo­sa­że­niem siłow­ni w XXIX LO im. cc. mjra Hie­ro­ni­ma Deku­tow­skie­go ps. Zapo­ra w Lublinie 1 200 000 zł W ramach reali­za­cji pro­jek­tu zosta­nie zmo­der­ni­zo­wa­ne przy­szkol­ne boisko wie­lo­funk­cyj­ne i prze­pro­wa­dzo­ny remont siłow­ni szkol­nej oraz zaku­pio­ne nowe wypo­sa­że­nie siłow­ni. Pro­jekt zakła­da budo­wę obiek­tów spor­to­wych na tere­nie obec­nie ist­nie­ją­ce­go Gim­na­zjum nr 9 przy ul. Lipo­wej 25, któ­re od 1.09.2017 r. zosta­nie prze­kształ­co­ne w XXIX Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. cc. mjra Hie­ro­ni­ma Deku­tow­skie­go ps.Zapora w Lubli­nie, w tym boiska do pił­ki noż­nej ze sztucz­ną mura­wą, boiska wie­lo­funk­cyj­ne­go z tar­ta­no­wą nawierzch­nią, prze­zna­czo­ne­go do gry w koszy­ków­kę, siat­ków­kę, pił­kę ręcz­ną, bież­ni i skocz­ni w dal.
D – 4 Cze­chów Połu­dnio­wy Cze­chów Pół­noc­ny, Poni­kwo­da, Rury, Śród­mie­ście, Wieniawa Nowe oświe­tle­nie dla Lubli­na – Etap I 1 189 190 zł Pro­jekt obej­mu­je prze­pro­wa­dze­nie moder­ni­za­cji i roz­bu­do­wy oświe­tle­nia w wybra­nych czę­ściach dziel­nic: Cze­chów Pół­noc­ny, Cze­chów Połu­dnio­wy, Poni­kwo­da oraz w przy­pad­ku ul. Głę­bo­kiej dziel­ni­ce Rury, Wie­nia­wa i Śród­mie­ście i jest pierw­szym eta­pem moder­ni­za­cji sie­ci oświe­tle­nia miasta.
D – 5 Ogól­no­miej­ski Nowo­cze­sne karet­ki pogo­to­wia dla Lublina 1 200 000 zł Zakup i prze­ka­za­nie w darze dla Woje­wódz­kie­go Pogo­to­wia Ratun­ko­we­go w Lubli­nie 4 nowo­cze­snych ambu­lan­sów sani­tar­nych prze­zna­czo­nych do codzien­ne­go rato­wa­nia życia miesz­kań­ców Lublina.
D – 6 Sze­ro­kie Budo­wa uli­cy Lesz­ka na odcin­ku od skrzy­żo­wa­nia z ul. Gnieź­nień­ską do skrzy­żo­wa­nia z ul. Wygon 1 000 000 zł Budo­wa dro­gi asfal­to­wej, chod­ni­ków wraz z infra­struk­tu­rą oraz oświe­tle­niem w cią­gu ul. Lesz­ka w Lubli­nie od skrzy­żo­wa­nia z ul. Gnieź­nień­ską do skrzy­żo­wa­nia z ul. Wygon, dłu­gość pla­no­wa­nej inwe­sty­cji 250 metrów.
D – 7 Rury Roz­bu­do­wa bazy spor­to­wej w XXX Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym z oddzia­ła­mi gim­na­zjal­ny­mi im. księ­dza Jana Twar­dow­skie­go w Lublinie 1 200 000 zł Celem pro­jek­tu jest roz­bu­do­wa obiek­tów spor­to­wych XXX Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go z oddzia­ła­mi gim­na­zjal­ny­mi im. księ­dza Jana Twar­dow­skie­go w Lubli­nie, miesz­czą­ce­go się przy uli­cy Waj­de­lo­ty 12. W pro­jek­cie oby­wa­tel­skim wystę­pu­je­my o budo­wę kom­plek­su boisk sportowych.Jesteśmy dużą szko­­łą- uczy się tu 850 uczniów, a baza spor­to­wa naszej szko­ły jest bar­dzo ubo­ga. Na chwi­lę obec­ną dys­po­nu­je­my maleń­ką sal­ką gim­na­stycz­ną (170 m²). W ubie­głym roku kalen­da­rzo­wym roz­po­czę­to budo­wę hali spor­to­wej, nie­ste­ty teren budo­wy objął rów­nież boisko ziem­ne. Budo­wa hali spor­to­wej potrwa do jesie­ni 2017 roku. W obec­nej sytu­acji nie posia­da­my żad­ne­go boiska na tere­nie szko­ły. Szko­ła na wła­snym tere­nie posia­da odpo­wied­nie miej­sce dla boiska wie­lo­funk­cyj­ne­go do pił­ki ręcz­nej oraz boiska do koszy­ków­ki i siatkówki.
D – 8 Za Cukrow­nią Budo­wa toru kolar­skie­go dys­cy­pli­ny olim­pij­skiej – BMX Racing 1 200 000 zł Pro­jekt zakła­da budo­wę pro­fe­sjo­nal­ne­go toru do kolar­stwa eks­tre­mal­ne­go – dys­cy­pli­ny olim­pij­skiej jaką jest BMX Racing. Zało­że­niem pro­jek­tu jest budo­wa toru z prze­szko­da­mi, któ­ra ma na celu roz­wój kolar­stwa w mie­ście Lublin. Obiekt spor­to­wy umoż­li­wi ama­to­rom i pro­fe­sjo­na­li­stom popra­wę tech­ni­ki jaz­dy oraz bez­pie­czeń­stwo rowe­rzy­stów w mie­ście. To spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ny tor do bez­piecz­nej jaz­dy na rowe­rze, dla doro­słych, dzie­ci i mło­dzie­ży. BMX Racing jest od 2008 roku jed­ną z kon­ku­ren­cji na igrzy­skach olim­pij­skich. W Pol­sce zawod­ni­cy mają nie­wie­le takich obiek­tów na któ­rych mogli­by roz­wi­jać swo­ją pasję i umie­jęt­no­ści. Chce­my aby tego rodza­ju obiekt mógł znaj­do­wać się w Naszym Mie­ście Inspi­ra­cji. Może wła­śnie tutaj wyro­sną przy­szli mistrzo­wie olimpijscy.
D – 9 Dzie­sią­ta Sygnał od nowa – kolej­ny krok 1 200 000 zł Hala pneu­ma­tycz­na na boisku ze sztucz­ną nawierzch­nią na tere­nie obiek­tu Sygnał przy ul. Zembo­rzyc­kiej 3.
D – 10 Czu­by Północne Wyko­na­nie remon­tu frag­men­tu uli­cy kawa­le­ryj­skiej, wraz z ele­men­ta­mi jej zago­spo­da­ro­wa­nia w pasie dro­go­wym oraz remont ul. Tatarakowej 1 200 000 zł Pro­jekt doty­czy wyko­na­nia remon­tu frag­men­tu uli­cy Kawa­le­ryj­skiej o łącz­nej powierzch­ni ok. 1.376,00 m² asfal­tu, wraz z ele­men­ta­mi jej zago­spo­da­ro­wa­nia: par­kin­gi (nawierzch­nia asfal­to­wa 487 m², pły­ty beto­no­we ażu­ro­we 50 m² ), chod­ni­ki (nawierzch­nia asfal­to­wa 22 m² , pły­ty beto­no­we 235 m²). Remont obej­mie powierzch­nię asfal­to­wą uli­cy, par­kin­gów i chod­ni­ków, wymia­nę płyt ażu­ro­wych oraz wymia­nę nawierzch­ni chod­ni­ków z płyt beto­no­wych na kost­kę bru­ko­wą . Pro­jekt prze­wi­du­je rów­nież wyko­na­nie kapi­tal­ne­go remon­tu uli­cy Tata­ra­ko­wej o pow ok. 2 518 m². Uli­ce, par­kin­gi oraz chod­ni­ki są w bar­dzo złym sta­nie tech­nicz­nym. Licz­ne nie­rów­no­ści, któ­re w żaden spo­sób nie dają się omi­nąć stwa­rza­ją duże zagro­że­nie dla ich użyt­kow­ni­ków. Celem reali­za­cji niniej­sze­go pro­jek­tu jest popra­wa bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców zarów­no w zakre­sie poru­sza­nia się po cią­gach pie­szych i jezd­nych jak rów­nież pra­wi­dło­we­go par­ko­wa­nia pojazdów.
D – 11 Rury Remont ul. Bal­la­dy­ny wraz z przy­le­gły­mi do niej chod­ni­ka­mi oraz miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi, wygo­spo­da­ro­wa­nie dodat­ko­wych miejsc posto­jo­wych wzdłuż ulicy. 1 149 750 zł Pro­jekt zakła­da: ulep­sze­nie nawierzch­ni uli­cy Bal­la­dy­ny poprzez uło­że­nie nowej war­stwy destruk­tu asfl­to­we­go; remot chod­ni­ka oraz miejsc par­kin­go­wych; budo­wę miejsc par­kin­go­wych wzdłuż jezd­ni (w zato­ce). Remont nawierzch­ni jest nie­zbęd­ny z uwa­gi na jej zły i cią­gle pogar­sza­ją­cy się stan, na dro­dze powsta­ją duże ubyt­ki, na któ­rych moż­na uszko­dzić samo­chód. Remont oraz stwo­rze­nie nowych miejsc par­kin­go­wych jest rów­nież nie­zbęd­ny, ponie­waż powięk­sza­ją­ca się ilość samo­cho­dów powo­du­je to, że auta par­ko­wa­ne są na uli­cy, co utrud­nia dwu­kie­run­ko­wy ruch na jezd­ni. Celem pro­jek­tu jest popra­wa warun­ków życia miesz­kań­ców uli­cy Balladyny,a tak­że całej dziel­ni­cy Rury oraz popra­wa bez­pie­czeń­stwa ruchu.
D – 12 Za Cukrow­nią Moder­ni­za­cja infra­struk­tu­ry sta­dio­nu żuż­lo­we­go przy Al. Zygmuntowskich 1 200 000 zł Pro­jekt sta­no­wi wstęp do kom­plek­so­wej moder­ni­za­cji bazy żuż­lo­wej na sta­dio­nie przy Al. Zyg­mun­tow­skich. Popra­wa par­ku narzę­dzio­we­go nie­zbęd­ne­go pod­czas zawo­dów żuż­lo­wych, zwięk­sze­nie kom­for­tu dla publicz­no­ści na try­bu­nach oraz zmia­na geo­me­trii toru co przy­czy­ni się do pod­nie­sie­nia pozio­mu wido­wi­sko­wo­ści wyści­gów. Final­ną korzy­ścią z prze­bu­do­wy sta­dio­nu ma być moż­li­wość roz­gry­wa­nia tur­nie­jów mistrzostw Euro­py, mistrzostw Świa­ta oraz meczów Eks­tra­li­gi żuż­lo­wej, co jest dosko­na­łą for­mą pro­mo­cji mia­sta Lublin. Powyż­szy pro­jekt jest pierw­szym eta­pem sta­rań szu­ka­nia źró­deł finan­so­wa­nia na stwo­rze­nie cen­trum spor­tów moto­ro­wych przy Ale­jach Zygmuntowskich.
D – 13 Wie­nia­wa Rewi­ta­li­za­cja zespo­łu boisk spor­to­wych ks „lubli­nian­ka” /etap 5/ jako pod­wa­li­ny pod reali­za­cję dziel­ni­co­we­go cen­trum rekreacyjno-sportowego 1 200 000 zł Pro­jekt ma na celu reali­za­cję 5 eta­pu rewi­ta­li­za­cji zespo­łu boisk spor­to­wych Klu­bu Spor­to­we­go „Lubli­nian­ka” jako pod­wa­li­ny pod reali­za­cję dziel­ni­co­we­go cen­trum rekre­­a­cy­j­no-spo­r­to­­we­­go „LUBLINIANKA” na Wie­nia­wie. Etap ten ma pole­gać na wyko­na­niu prac uzu­peł­nia­ją­cych do 3 eta­pu rewi­ta­li­za­cji reali­zo­wa­nych w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go 2017, a doty­czą­ce­go głów­nej niec­ki sta­dio­nu KS Lubli­nian­ka na Wie­nia­wie, a w szcze­gól­no­ści: nowe­go ogro­dze­nia całe­go tere­nu, upo­rząd­ko­wa­nie tere­nu, remon­tu boiska głów­ne­go z zamon­to­wa­niem oświe­tle­nia tre­nin­go­we­go, wyko­na­nia moder­ni­za­cji ist­nie­ją­cych bież­ni żuż­lo­wych na nowo­cze­sne z two­rzyw sztucz­nych, mon­ta­żu sta­dio­no­wej tabli­cy wyni­ków, wyko­na­nie tzw. sek­to­ra gości, wyko­na­nie dodat­ko­we­go pił­ko­chwy­tu; oraz uzu­peł­nie­nie zaku­pu wypo­sa­że­nia sta­dio­nu. Po wyko­na­niu tego eta­pu pozo­sta­nie do wybu­do­wa­nia try­bu­na głów­na wraz z par­kin­ga­mi i dro­ga­mi dojaz­do­wy­mi, co zakoń­czy pro­ces inwe­sty­cyj­ny Dziel­ni­co­we­go Cen­trum Rekre­­a­cy­j­no-Spo­r­to­­we­­go Lubli­nian­ka na Wieniawie.
D – 14 Dzie­sią­ta Moder­ni­za­cja infra­struk­tu­ry dro­go­wej dziel­ni­cy Dzie­sią­ta w Lubli­nie – remont ul. Krucz­kow­skie­go, Duni­kow­skie­go, Przy­byl­skie­go, Młodzieżowej. 1 200 000 zł Przed­mio­tem pro­jek­tu jest moder­ni­za­cja infra­struk­tu­ry dro­go­wej dziel­ni­cy Dzie­sią­ta w Lubli­nie. Pro­jekt doty­czy remon­tu: – uli­cy Krucz­kow­skie­go (na całej dłu­go­ści), – uli­cy Duni­kow­skie­go (odci­nek od skrzy­żo­wa­nia z ul. Krucz­kow­skie­go do skrzy­żo­wa­nia ul. Mic­kie­wi­cza), – uli­cy Przy­byl­skie­go (odci­nek od skrzy­żo­wa­nia z ul. Krucz­kow­skie­go do skrzy­żo­wa­nia z ul. Bier­na­ta z Lubli­na), – uli­cy Mło­dzie­żo­wej (do zakrę­tu za blo­kiem Mło­dzie­żo­wa 6), – zato­ki przy­stan­ku Mło­dzie­żo­wa 02 przy ul. Krucz­kow­skie­go, – wyko­na­nia oświe­tle­nia i chod­ni­ków na pętli auto­bu­so­wej przy skrzy­żo­wa­niu ulic Smo­lu­chow­skie­go i Krucz­kow­skie­go. Reali­za­cja wska­za­nych wyżej zadań obej­mo­wać będzie poło­że­nie nowej nawierzch­ni asfal­to­wej ulic (kost­ki bru­ko­wej w przy­pad­ku zato­ki przy­stan­ko­wej), wymia­nę kra­węż­ni­ków, remont nawierzch­ni chod­ni­ków z kost­ki bru­ko­wej (z wyłą­cze­niem chod­ni­ków remon­to­wa­nych w ostat­nich latach), wyko­na­nie nowe­go ozna­ko­wa­nia pio­no­we­go i pozio­me­go jezd­ni, oświe­tle­nie pętli autobusowej.
D – 15 Sła­win Prze­bu­do­wa ul. Sła­win­kow­skiej od ul. J. Lisa do ul. Zbożowej 1 200 000 zł Prze­bu­do­wa uli­cy Sła­win­kow­skiej wraz z odwod­nie­niem i budo­wą chod­ni­ka po stro­nie wschod­niej na odcin­ku od ul. Jana Lisa do ul. Zbo­żo­wej jest nie­zbęd­na do jej dosto­so­wa­nia do obec­ne­go natę­że­nia ruchu i popra­wy sta­nu tech­nicz­ne­go. Jest to ostat­ni odci­nek ul. Sła­win­kow­skiej od ul. Wil­lo­wej do gra­ni­cy mia­sta, któ­ry nale­ży prze­bu­do­wać (w roku ubie­głym prze­bu­do­wa­no odci­nek od ul. Wil­lo­wej do ul. J. Lisa a w latach poprzed­nich w cza­sie budo­wy chod­ni­ka odci­nek od ul. Zbo­żo­wej do gra­ni­cy mia­sta). Jezd­nia jest za wąska (pro­ble­my z mija­niem pojaz­dów), nie ma ogra­ni­cze­nia kra­węż­ni­kiem po stro­nie wschod­niej (powo­du­je to sys­te­ma­tycz­ne obry­wa­nie obrze­ża jezd­ni), od wie­lu lat nie było cało­ścio­wej wymia­ny wierzch­niej war­stwy nawierzch­ni (powsta­ły zani­że­nia, w któ­rych gro­ma­dzą się wody opa­do­we), brak odwod­nie­nia jezd­ni. Ponad­to chod­nik po stro­nie wschod­niej jezd­ni sta­je się nie­zbęd­ny z powo­du nowej zabu­do­wy po tej stro­nie uli­cy m.in. przy ul. Mie­czy­ko­wej, któ­rej wcze­śniej nie było.
D – 16 Śród­mie­ście Budo­wa ścież­ki rowe­ro­wej wzdłuż al. Soli­dar­no­ści od sta­cji obsłu­gi PZM w kie­run­ku pod­sta­cji gazo­wej i restau­ra­cji Locomotiva 500 000 zł Na prze­ło­mie roku 2016 i 2017 powsta­ła moż­li­wość bez­ko­li­zyj­ne­go prze­jaz­du z al. Unii Lubel­skiej aż do sta­cji obsłu­gi PZM przy al. Soli­dar­no­ści, gdyż zosta­ła zre­ali­zo­wa­na ścież­ka rowe­ro­wa wzdłuż al. Tysiąc­le­cia (od al. Unii Lubel­skiej do ul. Lubar­tow­skiej) i powsta­ła dro­ga ser­wi­so­wa od ul. Bro­war­nej. Niniej­szy pro­jekt zakła­da kon­ty­nu­ację budo­wy bez­piecz­ne­go połą­cze­nia rowe­ro­we­go w kie­run­ku zachod­nim do ul. Pru­sa i dalej w kie­run­ku ul. Pół­noc­nej (w pobli­że sta­cji reduk­cyj­nej gazu i restau­ra­cji Loco­mo­ti­va). W przy­szło­ści zakła­da się powsta­nie łącz­ni­ka ścież­ki do do ul. Pół­noc­nej obok sta­cji reduk­cyj­nej gazu (dla połą­cze­nia ul. Sze­li­gow­skie­go i wąwo­zów Cze­cho­wa Południowego).
D – 17 Śród­mie­ście REMONTUJEMY SZKOŁĘ URSZULANEK – adap­ta­cja zabyt­ko­wej infra­struk­tu­ry pobry­gid­kow­skie­go zespo­łu klasz­tor­ne­go do pro­wa­dze­nia 8klasowej szko­ły podstawowej 1 157 770 zł Sio­stry Urszu­lan­ki Unii Rzym­skiej zwią­za­ły się z Lubli­nem w 1917 r., osie­dla­jąc się na zapro­sze­nie mia­sta w pobry­gid­kow­skim zespo­le klasz­tor­nym przy ul. Naru­to­wi­cza. W murach klasz­to­ru w 2008 r. reak­ty­wo­wa­ły szko­łę figu­ru­ją­cą w ewi­den­cji pod­sta­wo­wych szkół publicz­nych Kura­to­ra Oświa­ty w Lubli­nie, bez­płat­ną, reali­zu­ją­cą pro­gra­my MEN. Szko­ła przy­na­le­ży do sta­ro­miej­skie­go Pomni­ka Histo­rii, jest obję­ta ochro­ną kon­ser­wa­tor­ską. Dziś zmia­ny w pra­wie oświa­to­wym (VII i VIII kla­sa w każ­dej szko­le pod­sta­wo­wej) wymu­sza­ją remont i adap­ta­cję czę­ści prze­strze­ni w budyn­ku się­ga­ją­cym histo­rią XV wie­ku, głów­nie na nowe kla­so­pra­cow­nie. Wyko­na­ny zosta­nie remont elek­trycz­no­ści, sys­te­mu wod.- kan., CO, osu­sze­nie, dosto­so­wa­nie do wymo­gów sani­tar­nych, prze­ciw­po­ża­ro­wych. Odno­wio­na prze­strzeń do dydak­ty­ki pozwo­li unik­nąć likwi­da­cji szko­ły ponad 300 dzie­ci. Głos na pro­jekt to pomoc dla spo­łecz­no­ści szkol­nej, aby po 100 latach obec­no­ści Sióstr w mie­ście ich szko­ła prze­trwa­ła, kon­ty­nu­ując wyso­ki poziom nauczania.
D – 18 Wie­nia­wa Domek na Drzewie 448 525 zł Pro­jekt “Domek na drze­wie” dedy­ko­wa­ny jest dla ludzi mło­dych duchem i chcą­cych tego ducha roz­wi­jać! Uwa­ża­my, że wie­lu z Nas potrze­bu­je odkryć, co chcia­ło­by robić w życiu no i… zacząć to robić. Dla­te­go wraz z Mia­stem chce­my stwo­rzyć Cen­trum Pla­no­wa­nia Przy­szło­ści, gdzie mło­dzi będą mogli spraw­dzać i szli­fo­wać swo­je umie­jęt­no­ści w dzia­ła­niu, two­rząc i reali­zu­jąc swój wła­sny plan na życie. Wszyst­ko pod­czas róż­nych gier, spo­tkań roz­wo­jo­wych i warsz­ta­tów orga­ni­zo­wa­nych przez gospo­da­rzy Dom­ku oraz lubel­skie insty­tu­cje kul­tu­ry, fun­da­cje, sto­wa­rzy­sze­nia. Naszą misją jest wspie­ra­nie mło­dych ludzi w życiu spo­łecz­nym i zawo­do­wym, aby w przy­szło­ści mogli bez pro­ble­mu odna­leźć się na ryn­ku pra­cy oraz cie­szyć się życiem, boga­ci w nowe doświad­cze­nia, wie­dzę prak­tycz­ną oraz nowe zna­jo­mo­ści. A wszyst­ko w atmos­fe­rze Dom­ku na Drze­wie 😉 Jeśli i Ty chcesz wes­przeć ten pomysł – zagło­suj w Budże­cie Oby­wa­tel­skim na pro­jekt Dom­ku na drze­wie i zaan­ga­żuj swo­ją rodzi­nę, zna­jo­mych, sąsia­dów do głosowania!
D – 19 Cze­chów Połu­dnio­wy, Cze­chów Północny Zie­lo­ny Lublin – Wąwo­zy na Czechowie 1 187 500 zł Wąwo­zy na Cze­cho­wie są bar­dzo atrak­cyj­nym ele­men­tem prze­strze­ni publicz­nej. Są one w wie­lu miej­scach nie­za­go­spo­da­ro­wa­ne. Pro­jekt jest pró­bą, pod­nie­sie­nia jako­ści życia na Cze­cho­wie, zago­spo­da­ro­wa­nia wąwóz – zachę­ce­nia miesz­kań­ców do częst­sze­go z nie­go korzy­sta­nia, do spę­dza­nia wol­nych chwil w tej czę­ści osie­dla. Pro­jekt doty­czy wybu­do­wa­nia nowych chod­ni­ków i dróg rowe­ro­wych w Lubli­nie o bra­ku­ją­ce odcin­ki. Celem pro­jek­tu jest umoż­li­wie­nie poru­sza­nia się pie­szo i rowe­rem po mie­ście na rowe­rze w spo­sób szyb­ki i wygod­ny, bez poko­ny­wa­nia wydłu­żo­nej dro­gi. Połą­cze­nie bra­ku­ją­cych odcin­ków zarów­no chod­ni­ków jak i dróg rowe­ro­wych pozwo­li na zachę­ce­nie miesz­kań­ców Lubli­na do częst­sze­go prze­miesz­cza­nia się pie­szo lub rowe­rem po Lublinie.
D – 20 Bro­no­wi­ce, Kali­nowsz­czy­zna, Sta­re miasto Bul­war nad Cze­chów­ką i kład­ka przez Bystrzy­cę – połą­cze­nie dziel­nic Sta­re Mia­sto, Bro­no­wi­ce, Kali­nowsz­czy­zna i Tatary 1 200 000 zł Pro­jekt zakła­da utwo­rze­nie ścież­ki pie­szo – rowe­ro­wej wzdłuż rze­ki Cze­chów­ki na odcin­ku od Al. Unii Lubel­skiej do rze­ki Bystrzy­cy oraz kład­ki nad rze­ką Bystrzy­cą. Celem pro­jek­tu jest utwo­rze­nie nowe­go połą­cze­nia dziel­nic Sta­re Mia­sto, Bro­no­wi­ce, Kali­nowsz­czy­zna i Tata­ry. Dzię­ki reali­za­cji powsta­nie nowy atrak­cyj­ny ciąg, któ­ry wraz z prze­pra­wą przez Bystrzy­cę, stwo­rzy zupeł­nie nowe moż­li­wo­ści komu­ni­ka­cyj­ne i rekre­acyj­ne dla miesz­kań­ców i tury­stów, udo­stęp­ni nie­do­ce­nia­ne walo­ry przy­rod­ni­cze mia­sta oraz przy­bli­ży do dziel­ni­ce mia­sta poło­żo­ne wokół doli­ny Bystrzycy.
D – 21 Zembo­rzy­ce Zalew dla Ciebie! 1 197 840 zł Celem pro­jek­tu jest utwo­rze­nie miej­sca, w któ­rym każ­dy miesz­ka­niec cenią­cy wypo­czy­nek na łonie natu­ry znaj­dzie coś dla sie­bie. Pro­jekt łączy w jed­nym miej­scu ele­men­ty, z któ­rych będą mogli korzy­stać człon­ko­wie wszyst­kich grup spo­łecz­nych, stwa­rza­jąc warun­ki do aktyw­ne­go wypo­czyn­ku na świe­żym powie­trzu. Pro­jekt zakła­da umiesz­cze­nie nad brze­giem Zale­wu Zembo­rzyc­kie­go pla­cu zabaw dla dzie­ci, siłow­ni, miejsc pik­ni­ko­wych (ław­ki, sto­li­ki, miej­sca do gril­lo­wa­nia) wraz z dro­gą dojaz­do­wą i bez­płat­ny­mi miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi. Dodat­ko­wo uzu­peł­nia­jąc infra­struk­tu­rę o nie­zbęd­ne ele­men­ty takie jak kosze na śmie­ci, toa­le­ty, oświe­tle­nie czy moni­to­ring zapew­nia­ją­cy bez­pie­czeń­stwo. Wszyst­kie te ele­men­ty mają za zada­nie przy­wró­ce­nie Zale­wo­wi Zembo­rzyc­kie­mu jego pier­wot­nej funk­cji, czy­li miej­sca aktyw­ne­go wypo­czyn­ku dla miesz­kań­ców Lubli­na i okolic.
D – 22 Haj­dów – Zadębie Remont uli­cy Zadę­bie od ul. Kaspro­wi­cza do gra­nic miasta 500 000 zł Remont uli­cy Zadę­bie od ul. Kaspro­wi­cza do gra­nic mia­sta poprzez poło­że­nie nowej nawierzch­ni asfaltowej
D – 23 Bro­no­wi­ce Rewi­ta­li­za­cja uli­cy Pogod­nej wzdłuż blo­ków 11, 13, 15, 17 368 100 zł Pro­jekt prze­wi­du­je wyko­na­nie kapi­tal­ne­go remon­tu nawierzch­ni asfal­to­wej uli­cy Pogod­nej od blo­ku nr 11 aż do skrzy­żo­wa­nia z uli­cą Grab­skie­go czy­li do wyso­ko­ści Gim­na­zjum nr 14. Pro­jekt doty­czy rów­nież wyko­na­nia remon­tu cho­d­ni­­ków- wymia­na nawierzch­ni na kost­kę bru­ko­wą wzdłuż blo­ków Pogod­na 11,13,15 i 17. Dodat­ko­wo prze­wi­du­je się budo­wę zatok par­kin­go­wych. Uli­ca Pogod­na od lat nie była remon­to­wa­na, posia­da znacz­nie znisz­czo­ną nawierzch­nię. Stan tech­nicz­ny uli­cy unie­moż­li­wia spraw­ne i bez­piecz­ne poru­sza­nie się zarów­no pie­szych i jak i samo­cho­dów. Ponad­to bra­ku­je odpo­wied­niej ilo­ści miejsc par­kin­go­wych. W związ­ku z prze­kształ­ce­niem daw­ne­go hote­lu Polo­nia przy Pogod­nej 36 na budy­nek miesz­kal­ny (naprze­ciw­ko blo­ku Pogod­na 11), w któ­rym na par­te­rze znaj­du­ją się m.in. oddział Pocz­ty Pol­skiej oraz gabi­ne­ty lekar­skie, ruch na uli­cy podwo­ił się i wyeks­po­no­wał pro­blem bra­ku­ją­cych miejsc parkingowych.
D – 24 Sła­win Pół­­no­c­na- doli­na Cze­chów­ki; aktyw­ny wypo­czy­nek: tra­sy bie­go­we, spa­ce­ro­we, stre­et wor­ko­ut, ska­te­park, ogród zmysłów 1 009 900 zł Pół­­no­c­na- doli­na Cze­chów­ki : miej­sce aktyw­ne­go wypo­czyn­ku: tra­sy bie­go­we, spa­ce­ro­we, stre­et wor­ko­ut, ska­te­park, ogród zmy­słów. Czas na rewi­ta­li­za­cję tere­nów przy ul. Pół­noc­nej w dziel­ni­cy Sła­win i stwo­rze­nie miej­sca wypo­czyn­ku wzdłuż tra­sy rowe­ro­wej pro­wa­dzą­cej do Ogro­du Bota­nicz­ne­go i Skan­se­nu pomię­dzy Al. Soli­dar­no­ści a ul. Pół­noc­ną. Tere­ny wzdłuż ul. Pół­noc­nej w doli­nie Cze­chów­ki mają duży poten­cjał jed­nak wciąż są zanie­dba­ne mimo sąsiedz­twa z repre­zen­ta­cyj­nym Ogro­dem Bota­nicz­nym i głów­ne­go wjaz­du do mia­sta. Cały wsty­dli­wy teren prze­sło­ni­ły obec­nie ekra­ny aku­stycz­ne. To nie jest roz­wią­za­nie na mia­rę 700. let­nie­go Lubli­na. Po upo­rząd­ko­wa­niu i zago­spo­da­ro­wa­niu tego obsza­ru powsta­nie park rekre­acji i roz­ryw­ki, zachę­ca­ją­cy nie tyl­ko miesz­kań­ców pobli­skich osie­dli ale rów­nież odwie­dza­ją­cych Ogród Bota­nicz­ny i Skan­sen do aktyw­no­ści, wypo­czyn­ku, spę­dza­nia wspól­nie cza­su na świe­żym powietrzu.
D – 25 Rury, Śród­mie­ście Bez­piecz­na Głę­bo­ka – dojedź rowe­rem do centrum 1 200 000 zł Pro­jekt doty­czy budo­wy dro­gi dla rowe­rów wzdłuź uli­cy Głę­bo­kiej Nowa dro­ga dla rowe­rów połą­czy ist­nie­ją­ca dro­gę dla rowe­rów wzdłuż ul. Głę­bo­kiej i ul. Fila­re­tów z dro­gą rowe­ro­wą wzdłuż ul. Muzycz­nej. Inwe­sty­cja ta pozwo­li wygod­nie doje­chać w oko­li­ce mia­stecz­ka aka­de­mic­kie­go oraz uła­twi rowe­rzy­stom doje­cha­nie do tra­sy rowe­ro­wej wzdłuz Bystrzy­cy, Are­ny Lublin czy dwor­ca PKP.
D – 26 Ogól­no­miej­ski Remont budyn­ku Lubel­skie­go Cen­trum Orga­ni­za­cji Spor­to­wych wraz z moder­ni­za­cją przy­le­głych terenów 1 200 000 zł Lubel­skie Cen­trum Orga­ni­za­cji Spor­to­wych powsta­ło w 2013 roku jako inku­ba­tor dla insty­tu­cji spor­to­wych. Zrze­sza 21 pod­mio­tów. Jego celem jest inspi­ro­wa­nie do dzia­łań na rzecz lubel­skie­go spor­tu poprzez wdra­ża­nie inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów oraz inte­gro­wa­nie śro­do­wi­ska spor­to­we­go. Współ­pra­ca przed­sta­wi­cie­li lubel­skie­go spor­tu pozwa­la na efek­tyw­niej­sze zarzą­dza­nie orga­ni­za­cja­mi, sta­łą wymia­nę doświad­czeń oraz pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji kadr. LCOS dzia­ła w budyn­ku znaj­du­ją­cym się przy ul. Mon­ta­żo­wej 16 w Lubli­nie o powierzch­ni 500 m². Aby w dal­szym cią­gu peł­ni­ło swo­ją funk­cję nie­zbęd­ne jest prze­pro­wa­dze­nie remon­tu budyn­ku oraz dopo­sa­że­nie go w sprzęt biu­ro­wy. W budyn­ku powin­na zna­leźć się otwar­ta prze­strzeń typu open spa­ce z któ­rej mogły­by korzy­stać zrze­szo­ne orga­ni­za­cje. Koniecz­ne jest nada­nie ele­wa­cji repre­zen­ta­cyj­ne­go cha­rak­te­ru. Istot­na jest potrze­ba dosto­so­wa­nia przy­le­głych tere­nów do potrzeb miesz­kań­ców dziel­ni­cy Tata­ry, poprzez remont par­kin­gu oraz stwo­rze­nie prze­strze­ni rekreacyjnej.
D – 27 Kali­nowsz­czy­zna Inwe­sty­cje na Kalinie 1 200 000 zł Pro­jekt prze­wi­du­je sze­reg inwe­sty­cji i remon­tów na tere­nie Dziel­ni­cy Kali­nowsz­czy­zna. Mają one na celu popra­wę infra­struk­tu­ry, zwięk­sze­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa dzie­ci i doro­słych, polep­sze­nie este­ty­ki i funk­cjo­nal­no­ści prze­strze­ni publicz­nej oraz pod­nie­sie­nie atrak­cyj­no­ści i popra­wę wize­run­ku Dziel­ni­cy. Ini­cja­to­rem pro­jek­tu jest Rada Dziel­ni­cy Kalinowszczyzna.
D – 28 Cze­chów Połu­dnio­wy, Dzie­sia­ta, Węglin Połu­dnio­wy, Wie­nia­wa, Wrotków RAZEM PRZEZ SPORT DO EDUKACJI 1 200 000 zł W ramach pro­jek­tu Zespół Szkół Trans­­po­r­to­­wo-Komu­­ni­­ka­­cy­j­nych w Lubli­nie – dziel­ni­ca Dzie­sią­ta chce wybu­do­wać boisko do gry w pił­kę noż­ną o nawierzch­ni z tra­wy syn­te­tycz­nej , o wymia­rach 30,00 x 62,00m .Szko­ła Pod­sta­wo­wa Nr 30 w Lubli­nie – dziel­ni­ca Wrot­ków – środ­ki będą wyko­rzy­sta­ne na napra­wę ogro­dze­nia boiska oraz pił­ko chwy­tów . Przed­szko­le nr 2 w Lubli­nie – dziel­ni­ca Cze­chów – środ­ki uzy­ska­ne chce prze­zna­czyć na dopo­sa­że­nie ogro­du przed­szkol­ne­go w sprzęt rekre­acyj­ny dla dzie­ci , zakup sprzę­tu spor­to­we­go oraz dokoń­cze­nie remon­tu chod­ni­ka . Szko­ła Pod­sta­wo­wej nr 43 w Lubli­nie – dziel­ni­ca Cze­chów – środ­ki chce prze­zna­czyć na wyko­na­nie oświe­tle­nia pla­cu zabaw wybu­do­wa­ne­go w ramach pro­jek­tu Rado­sna Szko­ła; . Zespo­łu Szkół nr 10 w Lubli­nie – dziel­ni­ca Węglin ‑w ramach pro­jek­tu zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne zaję­cia Senior w Inter­ne­cie, Gra­fi­ka kom­pu­te­ro­wa .Gim­na­zjum nr 7(SP57) w Lubli­nie – dziel­ni­ca Wie­nia­wa – zakup i dopo­sa­że­nie pra­cow­ni komputerowej.
D – 29 Rury Plac zabaw dla małe­go, siłow­nia dla duże­go – utwo­rze­nie pla­cu zabaw i siłow­ni przy małym wąwo­zie (ul. Zana) 350 200 zł Pro­jekt adre­so­wa­ny jest do osób doro­słych oraz dzie­ci. Ma na celu zdo­by­cie fun­du­szy na zało­że­nie nowe­go pla­cu zabaw oraz siłow­ni na świe­żym powie­trzu dla dzie­ci i osób doro­słych. W oto­cze­niu będą znaj­do­wać się ław­ki. Całość przed­się­wzię­cia będzie ogro­dzo­na. Plac zabaw i siłow­nia będą znaj­do­wa­ły się przy małym wąwo­zie, w oko­li­cy budyn­ków przy uli­cy Zana. Obec­ny plac jest znisz­czo­ny, sta­ry oraz ubo­gi w akce­so­ria dla dzie­ci. Spół­dziel­nia Miesz­ka­nio­wa nie ma fun­du­szy, aby nas wes­przeć. Jako jed­na z rodzi­ców dzie­ci miesz­ka­ją­cych na tym tere­nie pro­szę o Pań­stwa gło­sy. Zale­ży mi na tym, aby nasze dzie­ci mia­ły bez­piecz­ne miej­sce do zabaw. Siłow­nia dla doro­słych będzie sprzy­ja­ła popra­wie kon­dy­cji fizycz­nej miesz­kań­ców. Spo­ty­ka­nie się rodzin z dzieć­mi na pla­cu zabaw sprzy­jać będzie lokal­nej inte­gra­cji. Uwa­żam, że każ­de osie­dle powin­no mieć bez­piecz­ny i atrak­cyj­ny plac zabaw. Pro­si­my o wsparcie!
D – 30 Cze­chów Południowy Wąwóz dla Czechowa! 1 192 870 zł Wąwóz znaj­du­ją­cy się pomię­dzy al. Kom­po­zy­to­rów Pol­skich i ul. Sze­li­gow­skie­go to praw­dzi­wy skarb Miesz­kań­ców Cze­cho­wa. Pro­jekt zakła­da jego rewi­ta­li­za­cję poprzez remont ale­jek, ławek, oświe­tle­nia, popra­wę sta­nu zie­le­ni oraz umiesz­cze­nie sto­ja­ków na rowe­ry. Obec­ny teren nie sta­no­wi atrak­cyj­nej ofer­ty dla Miesz­kań­ców. Pro­jekt zakła­da utwo­rze­nie cen­tral­ne­go pla­cu będą­ce­go miej­scem spo­tkań, na któ­rym znaj­do­wa­ły­by się alta­na, ław­ki, kwiet­ni­ki oraz sto­ja­ki na rowe­ry. Na tere­nie całe­go wąwo­zu była­by moż­li­wość bez­płat­ne­go dostę­pu do Inter­ne­tu. Szcze­gól­ną atrak­cją dla Miesz­kań­ców było­by zapla­no­wa­ne w pro­jek­cie kino let­nie. To dosko­na­ła oka­zja Kolej­nym walo­rem był­by ogól­no­do­stęp­ny grill miej­ski umiej­sco­wio­ny w ustron­nej czę­ści wąwo­zu. W „Wąwo­zie dla Cze­cho­wa” znaj­do­wa­ła­by się tak­że naj­więk­sza w Lubli­nie siłow­nia zewnętrz­na z urzą­dze­nia­mi do „stre­et workout’u” i „parkour’u”. Ofer­tę spor­to­wą uzu­peł­ni­ło­by ogro­dzo­ne tra­wia­ste boisko do pił­ki noż­nej. Zapla­no­wa­no też nowy plac zabaw dla dzieci.
D – 31 Czu­by Północne Remont nawierzch­ni ulic osie­dla Bło­nie: Husar­skiej, Het­mań­skiej, Dra­go­nów, Sza­se­rów, Rycer­skiej, Kawa­le­ryj­skiej, Herbowej 1 198 500 zł Remont ulic Osie­dla Bło­nie pole­ga­ją­cy na wyko­na­niu nowe­go dywa­ni­ka asfal­to­we­go na uli­cach : Husar­skiej, Het­mań­skiej, chod­ni­ka wzdłuż ul. Het­mań­skiej – obręb 30 ark. 1 oraz na uli­cach: Dra­go­nów, Sza­se­rów, Rycer­skiej, Kawa­le­ryj­skiej i Her­bo­wej – obręb 30 ark. 2
D – 32 Dzie­sią­ta, Kośminek Bez­piecz­ny relaks nad rze­ką Czer­nie­jów­ką z infra­struk­tu­rą drogową. 652 800 zł 1. Wyko­na­nie oświe­tle­nia wzdłuż ulic: Skrzy­nic­kiej i Robot­ni­czej oraz przy trzech kład­kach na rze­ce oraz ulicz­kach łączą­cych ul. Nad­rzecz­ną ze Skrzy­nic­ką (*3 dro­gi komu­ni­ka­cyj­ne). 2. Usta­wie­nie moni­to­rin­gu, sto­ja­ków na rowe­ry, (Skrzy­nic­ka i Wspól­na) oraz dodat­ko­wych huś­ta­wek przy pla­cu zabaw na ul Skrzy­nic­kiej 3. Siłow­nia na wol­nym powie­trzu przy ul Skrzy­nic­kiej (pro­po­nu­je usta­wie­nie ele­men­tów na już ist­nie­ją­cym pla­cu wysy­pa­nym pia­skiem). 4. Wyko­na­nie nowe­go pla­cu zabaw z ogro­dze­niem dla dzie­ci przy uli­cy Wspól­nej. 5. Napra­wa ście­żek komu­ni­ka­cyj­nych pro­wa­dzą­cych nad rze­kę od stro­ny ul. Nad­rzecz­nej wraz z remon­tem scho­dów *3 dro­gi komu­ni­ka­cyj­ne od ul Nad­rzecz­nej), wyko­na­nie ścież­ki spa­ce­ro­wej nad rze­ką. 6. Wyko­na­nie 3 miejsc par­kin­go­wych przy ul Skrzynickiej
D – 33 Felin Targ warzyw­ny na Felinie 350 000 zł Pro­jekt zakła­da utwo­rze­nie na miej­skim tere­nie Dziel­ni­cy Felin tar­go­wi­ska z całą infra­struk­tu­rą. Pozwo­li to zwięk­szyć kon­ku­ren­cyj­ność ofer­ty han­dlo­wej na osie­dlu. Tar­go­wi­sko z zało­że­nia będzie zada­szo­ne, wypo­sa­żo­ne w prąd i wodę dla han­dla­rzy oraz sani­ta­ria­ty. Pozwo­li to miesz­kań­com Feli­na na dostęp do świe­żych i tanich warzyw i owo­ców oraz innych artykułów.
D – 34 Zembo­rzy­ce Bike City – mia­stecz­ko spor­tów eks­tre­mal­nych. Remont obiek­tu Bike­park Lublin, wdro­że­nie sku­tecz­ne­go sys­te­mu funk­cjo­no­wa­nia obiektu. 1 190 000 zł Przy­szedł czas wziąć spra­wy w swo­je ręce i uczy­nić Bike­park Lublin reno­mo­wa­nym obiek­tem spor­to­wym. Dzia­ła­cze klu­bu Lubel­ska Sce­na Dir­tu pra­gną odmie­nić los Bike­par­ku. Nie może­my pozwo­lić dłu­żej na zatra­ca­nie poten­cja­łu tego miej­sca. Spe­cjal­nie dla miesz­kań­ców Lubli­na przy­go­to­wa­li­śmy pro­jekt, któ­ry upo­rząd­ku­je spra­wy zwią­za­ne z torem przy ul. Janow­skiej w Lubli­nie. Plan dzie­li się na dwie czę­ści: remont z roz­bu­do­wą oraz zarzą­dza­nie. Pla­nu­je­my roz­bu­do­wę obiek­tu o infra­struk­tu­rę rekre­acyj­ną (ław­ki, alta­ny, park rekre­acyj­ny, zaple­cze sani­tar­ne) oraz moder­ni­za­cję struk­tur, któ­re uła­twią utrzy­ma­nie toru w per­fek­cyj­nym sta­nie. Naj­waż­niej­szym i prze­ło­mo­wym aspek­tem tego pro­jek­tu będzie wpro­wa­dze­nie sku­tecz­ne­go sys­te­mu funk­cjo­no­wa­nia toru.
D – 35 Tata­ry Popra­wa infra­struk­tu­ry osie­dlo­wej w Dziel­ni­cy Tata­ry – budo­wa, moder­ni­za­cja cią­gów pie­szych i parkingów. 1 198 690 zł Pro­jekt zakła­da budo­wę lub moder­ni­za­cję cią­gów pie­szych oraz wyko­na­nie miejsc par­kin­go­wych na osie­dlu Tatary.
D – 36 Kośmi­nek Wyzwo­le­nia budo­wa chod­ni­ka i przejść dla pieszych. 1 199 900 zł Wyko­na­nie chod­ni­ka na uli­cy Wyzwo­le­nia wraz z czte­re­ma przej­ścia­mi dla pieszych.
D – 37 Bro­no­wi­ce, Dzie­sia­ta, kosmi­nek, Poni­kwo­da, Sła­win, Węglin Połu­dnio­wy, Wrot­ków, Za Cukrownią Powie­trze w Lubli­nie – budo­wa 8 sta­cji pomia­ru jako­ści powietrza 1 200 000 zł Pro­jekt zakła­da budo­wę 7 sta­cji moni­to­ru­ją­cej jakość powie­trza w Lubli­nie. Sta­cje zosta­ną zbu­do­wa­ne w pierw­szej kolej­no­ści na dziel­ni­cach o naj­więk­szym zagęsz­cze­niu budow­nic­twa jednorodzinnego.
D – 38 Czu­by Połu­dnio­we, Czu­by Pół­noc­ne, Węglin Południowy Dokoń­cze­nie i wypo­sa­że­nie par­ku Jana Paw­ła II na Czu­bach: plac zabaw, plac par­ko­ur, taras wido­ko­wy, toa­le­ta, chod­ni­ki, dro­gi rowe­ro­we, oświetlenie. 1 200 000 zł Pro­jekt zakła­da zago­spo­da­ro­wa­nie i peł­niej­sze wyko­rzy­sta­nie prze­strze­ni Par­ku im. Jana Paw­ła II na Czu­bach Połu­dnio­wych. Pla­nu­je­my: – dokoń­cze­nie par­ku od stro­ny os. Gór­ki (chod­ni­ki, dro­gi rowe­ro­we, latar­nie) – utwo­rze­nie pla­cu do par­ko­ur – utwo­rze­nie pla­cu zabaw z ele­men­ta­mi lino­wy­mi – budo­wę toa­le­ty publicz­nej – taras wido­ko­wy na nie­do­koń­czo­nym wia­duk­cie przy ul. Fila­re­tów – budo­wę chod­ni­ka łączą­ce­go wąwóz z ul. Jana Paw­ła II i Sza­fi­ro­wą – doświe­tle­nie amfi­te­atru – ław­ki i kosze na śmie­ci. Pro­jekt został stwo­rzo­ny z ini­cja­ty­wy rad­nych Rady Dziel­ni­cy Czu­by Połu­dnio­we. Zale­ży nam, żeby park sta­no­wił prze­strzeń dla osób w róż­nym wie­ku, łączą­cą ludzi o wspól­nych zain­te­re­so­wa­niach, miej­sce, któ­re sta­nie się wizy­tów­ką Lubli­na. To nasz wspól­ny park!
D – 39 Dzie­sią­ta Spo­koj­na ul. Kunic­kie­go – odcin­ko­wy pomiar prędkości 1 200 000 zł Pro­jekt zakła­da insta­la­cję odcin­ko­we­go pomia­ru pręd­ko­ści na ul. Kunickiego
D – 40 Ogól­no­miej­ski Baza szko­le­nio­wa dla mło­dzie­ży Moto­ru – boisko sportowe 1 200 000 zł Pro­jekt obej­mu­ję budo­wę boiska spor­to­we­go przy ul. Rusał­ki, prze­zna­czo­ne­go do tre­nin­gów mło­dzie­żo­wych grup Moto­ru Lublin. Ogro­dzo­ne boisko ze sztucz­ną nawierzch­nią o wymia­rach 95 m x 50 m oraz oświe­tle­niem pozwo­li na pro­wa­dze­nie sze­ro­kiej gamy zajęć tak­że w godzi­nach wie­czor­nych wio­sną i jesie­nią, gdy mamy do czy­nie­nia z wcze­snym zacho­dem słoń­ca. W ramach kolej­nych pro­jek­tów, boisko może ulec dal­szej roz­bu­do­wie poprzez dobu­do­wa­nie try­bun, budyn­ku klu­bo­we­go z szat­nia­mi i łazien­ka­mi oraz par­kin­gu. Doce­lo­wo mia­ło­by tam powstać kom­plek­so­we cen­trum tre­nin­go­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży roz­po­czy­na­ją­cych przy­go­dę z pił­ką noż­ną. Pro­blem bra­ku nie­zbęd­nej bazy szko­le­nio­wej od lat jest bolącz­ką mło­dzie­żo­wej pił­ki noż­nej w Lubli­nie. Może jed­nak zostać roz­wią­za­ny w naj­bliż­szym cza­sie. Wspól­nie daj­my dzie­ciom dobre miej­sce do tre­nin­gów. Pomóż­my reali­zo­wać ich pasje i marze­nia. Dzię­ki temu już wkrót­ce razem będzie­my mogli być dum­ni z pił­kar­skich suk­ce­sów naszej młodzieży!
D – 41 Sła­wi­nek Nasza Dziel­ni­ca – Nasz Sławinek 1 199 000 zł Celem pro­jek­tu jest reali­za­cja inwe­sty­cji w obrę­bie dziel­ni­cy Sła­wi­nek, któ­re pod­nio­są kom­fort i bez­pie­czeń­stwa życia miesz­kań­ców. Pro­jekt zakła­da: – powsta­nie sta­cji Lubel­skie­go Rowe­ru Miej­skie­go przy uli­cy Kolo­ro­wej lub Baśnio­wej; – roz­bu­do­wę ist­nie­ją­ce­go pasa oświe­tle­nia ulic: Kolo­ro­wej, Baśnio­wej, Baj­ko­wej, Sie­lan­ko­wej i Ser­decz­nej; – powsta­nie 4 pro­gów zwal­nia­ją­cych na uli­cach B.M. Cas­si­no (1) oraz Powstań­ców Ślą­skich (3); – powsta­nie przy­stan­ku auto­bu­so­we­go w kie­run­ku cen­trum mia­sta zlo­ka­li­zo­wa­ne­go na Al. War­szaw­skiej; – powsta­nie samo­ob­słu­go­wa sta­cja napra­wy rowe­rów (przy sta­cji Lubel­skie­go Rowe­ru Miej­skie­go); – remont chod­ni­ka uli­ca Jaku­ba Jasiń­skie­go, Dzie­ci Zamojsz­czy­zny, Księ­dza Blach­nic­kie­go, Gene­ra­ła Zającz­ka, Mier­ni­cza, ale­ja Róż; – budo­wa par­kin­gów na uli­cy Kry­nicz­nej – doświe­tle­nie kład­ki na al. Sikor­skie­go – zewnętrz­na siłow­nia Pro­jekt został pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ny przez Zarząd Rady Dziel­ni­cy Sła­wi­nek i uwzględ­nia pozy­cje zgła­sza­ne przez miesz­kań­ców dzielnicy.
D – 42 Sła­win Dru­gi etap budo­wy boisk spor­to­wych przy Zespo­le Szkół nr 12 ul. Sła­win­kow­ska 50 w Lublinie 1 200 000 zł Celem dru­gie­go eta­pu duże­go pro­jek­tu jest budo­wa dwu boisk spor­to­wych wie­lo­funk­cyj­nych ( boisko do pił­ki noż­nej oraz boisko wie­lo­funk­cyj­ne do gier zespo­ło­wych np.: koszy­ków­ka, siat­ków­ka, pił­ka ręcz­na, tenis) na tere­nie Zespo­łu Szkół nr 12 przy ul. Sła­win­kow­skiej 50 w Lubli­nie na dział­kach nr 1/17;1/14;188;189 obr. 31 ark.1- wła­sność gmi­ny w Lubli­nie, któ­re uzu­peł­nią boiska wybu­do­wa­ne w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go w pierw­szym eta­pie a reali­zo­wa­ne w 2017 r.
D – 43 Ogól­no­miej­ski Rady Dziel­nic napraw­dę istnieją! 499 999 zł Pro­jekt zakła­da kam­pa­nię infor­mu­ją­cą miesz­kań­ców mia­sta o ist­nie­niu Rad Dziel­nic oraz dodat­ko­we środ­ki dla Rad Dzielnic.
D – 44 Czu­by Połu­dnio­we, Czu­by Pół­noc­ne, Wrotków Moder­ni­za­cja boisk przy ul. Dia­men­to­wej i Bursz­ty­no­wej oraz budo­wa boiska przy ul. Biedronki 1 200 000 zł Pro­jekt nasta­wio­ny jest na budo­wę i rewi­ta­li­za­cje 3 boisk w dziel­ni­cach, Czu­by Połu­dnie, Czu­by Pół­noc oraz Wrot­ków. Na ul. Dia­men­to­wej zosta­nie wyre­mon­to­wa­ne boisko, zosta­nie zamon­to­wa­ne oświe­tle­nie, pił­ko­chwy­ty oraz sys­tem zra­sza­czy. Zosta­nie rów­nież wymie­nio­ne ogro­dze­nie. Na ul. Bursz­ty­no­wej zosta­nie zamon­to­wa­na siat­ka na pił­ko­chwy­ty ‚nawierzch­nia zosta­nie wypeł­nio­na gra­nu­la­tem i zosta­ną uzu­peł­nio­ne ubyt­ki. Na ul. Bie­dron­ki miej­sce pod boisko zosta­nie ogro­dzo­ne i upo­rząd­ko­wa­ne, powsta­nie nowe boisko natu­ral­ne, zosta­nie poło­żo­na nowa nawierzch­nia na boisku nor­we­skim. Dodat­ko­wo zosta­nie zamon­to­wa­ne oświe­tle­nie boiska sztucz­ne­go i boiska natu­ral­ne­go oraz pił­ko­chwy­ty na obu boiskach.
D – 45 Dzie­sią­ta Moder­ni­za­cja uli­cy Zamen­ho­fa – ostat­ni odcinek 344 000 zł Pro­jekt ma na celu prze­bu­do­wę odcin­ka uli­cy Zamen­ho­fa mię­dzy skrzy­żo­wa­nia­mi z uli­ca­mi L. Staf­fa oraz S. Sier­piń­skie­go, w posta­ci wyko­na­nia dro­gi asfal­to­wej wraz z chod­ni­ka­mi. Dzię­ki temu nie tyl­ko dokoń­czo­na zosta­nie moder­ni­za­cja uli­cy Zamen­ho­fa (moder­ni­za­cja odcin­ków mię­dzy Sier­piń­skie­go a Sze­l­burg-Zare­m­bi­­ny zosta­ła prze­gło­so­wa­na w budże­cie oby­wa­tel­skim 2016), umoż­li­wia­jąc bez­piecz­ny i wygod­ny prze­jazd na całej jej tra­sie, ale tak­że ulep­szo­ny zosta­nie dojazd do uli­cy Zemborzyckiej.
D – 46 Głusk, Zembo­rzy­ce Rowe­ry i Inwe­sty­cje w Zembo­rzy­cach i Głusku 1 193 500 zł 1. GŁUSK- Budo­wa sta­cji Rowe­ru Miej­skie­go w Głu­sku w pobli­żu Biblio­te­ki Miej­skiej i OSP. 2. ZEMBORZYCE- Budo­wa sta­cji Rowe­ru Miej­skie­go w Zembo­rzy­cach w pobli­żu Zale­wu Zembo­rzyc­kie­go i ścież­ki rowe­ro­wej. 3. ZEMBORZYCE- Usta­wie­nie „Kon­te­ne­ra kul­tu­ry” wypo­sa­żo­ne­go w kuch­nię, zlew oraz peł­ny węzeł sani­tar­ny przy pla­no­wa­nej w pkt 2 sta­cji LRM. 4. ZEMBORZYCE – Oświe­tle­nie uli­cy Kręż­nic­kiej od uli­cy Pasiecz­nej do gra­nic mia­sta. 5. GŁUSK – Dostęp do Inter­ne­tu w posta­ci Hot Spo­tu w par­ku w Głu­sku. 6. GŁUSK – Utwar­dze­nie nawierzch­ni – ul. Mio­do­wa 7. GŁUSK – Utwar­dze­nie bra­ku­ją­cej nawierzch­ni na uli­cy Han­dlo­wej w Głu­sku. 8. GŁUSK – Doświe­tle­nie uli­cy Zdro­wej. 9. GŁUSK – Utwar­dze­nie nawierzch­ni uli­cy Para­fial­nej w Głusku.
D – 47 Cze­chów Połu­dnio­wy, Dzie­sią­ta, Rury, Śród­mie­ście, Wieniawa Bez­piecz­ny pie­szy – popra­wa bez­pie­czeń­stwa pie­szych w Lublinie 1 165 000 zł Pro­jekt zakła­da zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa pie­szych w Lublinie.
D – 48 Felin Stre­fa relak­su na Felinie 1 000 000 zł Zało­że­niem pro­jek­tu jest utwo­rze­nie na tere­nach zie­lo­nych dziel­ni­cy Felin miej­sca rekre­acji i odpo­czyn­ku dla dzie­ci i doro­słych oraz ich czwo­ro­noż­nych przy­ja­ciół. Łączy on pomy­sły z pro­jek­tów z poprzed­nie­go roku wraz ze zmia­na­mi jakie zaszły na tym tere­nie od roku 2017.
D – 49 Ogól­no­miej­ski Miesz­ka­nia dla lublinian 1 200 000 zł Pro­jekt zakła­da remont loka­li, któ­ry­mi zarzą­dza gmi­na Lublin.
D – 50 Sła­wi­nek Zero C O2, OXY tree – inwe­sty­cja w przyszłość 1 199 000 zł Drzew­ka tle­no­we Oxy Tree to inwe­sty­cja w przy­szłość i teraź­niej­szość, zdro­wie może być popra­wio­ne z popra­wą teraź­niej­szo­ści poprzez natu­rę. Poprzez Zero Co2, usu­wa­nia spa­lin samo­cho­do­wych, cięż­kie meta­le ze spa­lin samo­cho­do­wych. Oxy tree tego doko­nu­je, liście poły­ka­ją CO2, wytwa­rza­ją czy­sty tlen, a kwit­ną­ce kwia­ty dają pięk­ny kolor i zapach i kli­mat, że chce się w takim oto­cze­niu przebywać.
D – 51 Sła­wi­nek Dopo­sa­że­nie obiek­tów spor­to­wych w Lubli­nie w celu pod­nie­sie­nia ich funk­cjo­nal­no­ści i atrak­cyj­no­sci dla miesz­kań­ców Lublina 1 200 000 zł Celem pro­jek­tu jest pod­nie­sie­nie funk­cjo­nal­no­ści i atrak­cyj­no­ści miej­skich obiek­tów sportowych:stadionu Are­na Lublin, hali spor­to­wej im. Zdzi­sła­wa Nie­dzie­li przy Al. Zyg­mu­no­twi­skich 4, kom­plek­su Aqua Lublin oraz sta­dio­nu lek­ko­atle­tycz­ne­go. Dopo­sa­że­nie obiek­tów spor­to­wych wpły­nie zna­czą­co na kom­fort ich wyko­rzy­sta­nia w pro­ce­sie szko­le­nia spor­to­we­go zawod­ni­ków klu­bów spor­to­wych z Lubli­na a jed­no­cze­śnie dzia­ła­nia te pozwo­lą miesz­kań­com Lubli­na na korzy­sta­nie z infra­struk­tu­ry spor­to­wej na naj­wyż­szym pozio­mie. Pro­jekt zakła­da: budo­wę kon­te­ne­ra szat­nio­we­go przy boiskach tre­nin­go­wych sta­dio­nu Are­na Lublin, dopo­sa­że­nie siłow­ni w sprzęt nagła­śnia­ją­cy; wyko­na­nie nowe­go oświe­tle­nia hali spor­to­wej przy Al. Zyg­mun­tow­skich 4, wypo­sa­że­nie jej w wan­nę do fizjo­te­ra­pii, urzą­dze­nie do fali ude­rze­nio­wej oraz laser wyso­ko­ener­ge­tycz­ny. Zain­sta­lo­wa­ny zosta­nie tele­bim z nie­zbęd­nym opro­gra­mo­wa­niem: Aqua Lublin: zakup mebli do wypo­sa­że­nia poko­ju tre­ner­skie­go oraz wykła­dzi­ny do hali basenowej.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy