Lista zgłoszonych projektów Małych

No Com­ments

 

Nr Dziel­ni­ca Tytuł pro­jek­tu Koszt Skró­co­ny opis
M – 1 Rury Uli­ce GLINIANA i GŁĘBOKA – remont chodników. 150 000 zł Pro­jekt zakła­da remont oraz prze­bu­do­wę chod­ni­ków w oko­li­cy budyn­ków GLINIANA 25,27,29 oraz GŁĘBOKA 8,26.
M – 2 Poni­kwo­da Budo­wa miejsc par­kin­go­wych przy ul. Laurowej 150 000 zł Pro­jekt to budo­wa 30 nowych miejsc par­kin­go­wych przy ul. Lau­ro­wej, na dział­kach sta­no­wią­cych wła­sność Gmi­ny Lublin. Pro­jekt zakła­da tak­że wyko­na­nie doku­men­ta­cji. Doku­men­ta­cja powin­na obej­mo­wać: miej­sca par­kin­go­we speł­nia­ją­ce wymo­gi pra­wa budow­la­ne­go, z ewen­tu­al­ną zmia­ną orga­ni­za­cji ruchu pole­ga­ją­cą na wpro­wa­dze­niu ruchu jed­no­kie­run­ko­we­go od ul. Cyna­mo­no­wej do ul. Dożynkowej.
M – 3 Zembo­rzy­ce Budo­wa chod­ni­ka i oświe­tle­nia pomię­dzy Zembo­rzy­ca­mi a os. Nał­kow­skich na prze­dłu­że­niu ul.Rąblowskiej 54 600 zł Budo­wa chod­ni­ka wraz z oświe­tle­niem na prze­dłu­że­niu uli­cy Rąblow­skiej. Reali­za­cja nie­ca­łych 200m cią­gu pie­sze­go da dostęp miesz­kań­com tere­nów poło­żo­nych na zachód od Bystrzy­cy do osie­dla Nał­kow­skich, gdzie znaj­du­je się m.in szko­ła wyzna­czo­na dla tego rejo­nu mia­sta (oraz resz­ta infra­struk­tu­ry miej­skiej). Miesz­kań­cy os. Nał­kow­skich uzy­ska­ją bez­piecz­ny i wygod­ny dostęp do Sta­re­go Lasu. Użyt­kow­ni­cy ogród­ków dział­ko­wych poza dostę­pem do ogród­ków uzy­ska­ją więk­szy poziom bez­pie­czeń­stwa – docho­dzi­ło w ostat­nim roku do wła­mań i pod­pa­leń, rów­nież ze wzglę­du na nie­oświe­tlo­ny dostęp do ogród­ków od stro­ny Bystrzy­cy, któ­ry sta­no­wił ide­al­ną dro­gę uciecz­ki dla podpalaczy.
M – 4 Zembo­rzy­ce Oświe­tle­nie dla uli­cy Rąblowskiej 126 000 zł Oświe­tle­nie dla uli­cy Rąblow­skiej – popra­wi bez­pie­czeń­stwo i jakość dostę­pu miesz­kań­ców oko­lic ul.Janowskiej (na zachód od Bystrzy­cy) do infra­struk­tu­ry miej­skiej os.Nałkowskich (m.in szko­ły, przed­szko­la, komu­ni­ka­cja miej­ska). Miesz­kań­cy os. Nał­kow­skich uzy­ska­ją z kolei bez­piecz­niej­szy dostęp do popu­lar­ne­go tere­nu reakre­acyj­ne­go – Sta­re­go Lasu i ogród­ków dział­ko­wych poło­żo­nych przy ul. Rąblow­skiej jak i tych w oko­li­cach ul.Janowskiej.
M – 5 Zemborz­ce Budo­wa chod­ni­ka i oświe­tle­nia ul. Pasiecz­na od prze­jaz­du kole­jo­we­go do gra­ni­cy miasta. 443 100 zł Od prze­jaz­du na uli­cy Psz­cze­lej do gra­ni­cy mia­sta Lubli­na nie ma potrzeb­ne­go chod­ni­ka oraz oświe­tle­nia dro­gi. Ludzie cze­ka­ją­cy na przy­stan­ku bądź idą­cy w stro­nę uli­cy Kreż­nic­kiej są nara­że­nia na nie­bez­pie­czeń­stwo ze stro­ny jadą­cych samo­cho­dów. Jako że ruch jest teraz wyso­ce wzmo­żo­ny a dro­ga wąska bez pobo­cza. Od otwar­cia obwod­ni­cy mia­sta więk­szość miesz­kań­ców z Zembo­rzyc oraz Wrot­ko­wa aby nie utknąć w kor­kach wybie­ra­ją tą tra­sę przez co miesz­kań­cy min. ul. Tęczo­wej, Sar­niej oraz Ku Słoń­cu idą­cy do przy­stan­ku lub do ul. Kręż­nic­kiej muszą ucie­kać na nie­wiel­kie pobocza.
M – 6 Felin Chod­nik, wybieg dla psów i oświetlenie 202 000 zł Chod­nik, wybieg dla psów i oświe­tle­nie na dział­ce mię­dzy kościo­łem Trój­cy Prze­naj­święt­szej a uli­cą Zyg­mun­ta Augu­sta /wzdłuż boiska szko­ły pod­sta­wo­wej 52/.
M – 7 Ogól­no­miej­ski Sterylizacja/kastracja kotów i kotek wolnożyjących,właścicielskich oraz suk i psów wła­ści­ciel­skich oraz czi­po­wa­nie psów 300 000 zł Pro­jekt zakła­da czi­po­wa­nie psów i sterylizację/kastrację kotów oraz psów wła­ści­ciel­skich, któ­rych wła­ści­cie­le miesz­ka­ją na tere­nie Mia­sta Lublin oraz sterylizację/kastrację kotów wol­no żyją­cych, bytu­ją­cych na tere­nie Mia­sta Lublin -
M – 8 Abra­mo­wi­ce Dokoń­cze­nie oświe­tle­nia uli­cy Powojowej 150 000 zł Dokoń­cze­nie oświe­tle­nia na uli­cy Powo­jo­wej od dział­ki numer 9 do dział­ki numer 17 przy uli­cy Świętochowskiego.
M – 9 Węglin Pół­noc­ny Latar­nie na Lipniaku 150 000 zł Wybu­do­wa­nie oświe­tle­nia dro­go­we­go w uli­cy Jacy­ny Onysz­kie­wi­cza jest namiast­ką potrzeb miesz­kań­ców osie­dla Lip­niak, ale i może dobrą kon­ty­nu­acją dwóch prze­gło­so­wa­nych przez miesz­kań­ców Lubli­na i obec­nie reali­zo­wa­nych pro­jek­tów z Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go lat poprzed­nich tj. Trak­tu pie­­szo-rowe­­ro­­we­­go łączą­ce­go nasze osie­dle ze star­szą czę­ścią Węgli­na Pn.(ukończenie inwe­­sty­­cji- VI 2017) i”Zacisza”; przy uli­cy Sku­bi­szew­skie­go z doświe­tle­niem czę­ści uli­cy Krwa­wi­cza (obec­nie na eta­pie uzgod­nień pro­jek­tu, wyko­na­nie prze­wi­dy­wa­ne jest do koń­ca 2017).Ulica Onysz­kie­wi­cza wyma­ga doświe­tle­nia w pierw­szej kolej­no­ści, ponie­waż jest jed­ną z naj­czę­ściej uczęsz­cza­nych arte­rii na osie­dlu Lip­niak. W następ­nych latach będzie­my kon­ty­nu­ować nasze zabie­gi o oświe­tle­nie innych ulic jak i o środ­ki z Budże­tu Mia­sta na budo­wa­nie w osie­dlu dróg, chod­ni­ków i odwod­nie­nia. Potrze­by są ogrom­ne, a środ­ków finan­so­wych mało, dla­te­go każ­dy Pań­stwa głos jest na wagę zło­ta. Gło­so­wa­nie 25.IX-10.X 2017.
M – 10 Kon­stan­ty­nów Remont ul. Kruka 149 927 zł Pro­jekt prze­wi­du­je wyko­na­nie remon­tu ul. Kru­ka od ul. Powsta­nia Stycz­nio­we­go do ul. Roma­now­skie­go. Stan uli­cy jest bar­dzo zły i wyni­ka z bar­dzo dłu­gie­go okre­su eksploatacji.
M – 11 Wrot­ków, Zemborzyce Rewi­ta­li­za­cja Bike­Par­ku Lublin przy uli­cy Janow­skiej 74 299 000 zł Pro­jekt zakła­da rewi­ta­li­za­cję Bike­Par­ku Lublin, czy­li naj­więk­sze­go takie­go kom­plek­su w Euro­pie. Obiekt na któ­rym znaj­du­ją się tory rowe­ro­we o róż­nym stop­niu zaawan­so­wa­nia oraz jedy­ny tor do BMX Racing w tej czę­ści Pol­ski wyma­ga grun­tow­ne­go remon­tu. Pla­no­wa­ne jest wyko­na­nie nowej bram­ki star­to­wej, zada­sze­nia gór­ki star­to­wej, wymia­na nawierzch­ni oraz odwod­nień na torach, stwo­rze­nie sys­te­mu nawad­nia­nia oraz wyty­cze­nie pętli Cross-Coun­try wokół obiek­tu. Dodat­ko­wo ist­nie­je potrze­ba nasa­dze­nia roślin, któ­re będą chro­ni­ły przed słoń­cem oraz wia­trem. Ten obiekt pomo­że rowe­rzy­stom nauczyć się kon­tro­lo­wać rower, wła­sne cia­ło a co za tym idzie zmniej­szy ryzy­ko wypad­ków z udzia­łem rowe­rzy­stów. Ponad­to do obiek­tu zosta­ła już dopro­wa­dzo­na ścież­ka rowe­ro­wa któ­ra pozwo­li na bez­piecz­ne dotar­cie na obiekt.
M – 12 Sze­ro­kie Tere­ny spor­to­we w Dziel­ni­cy Szerokie 135 500 zł Budo­wa infra­struk­tu­ry spor­to­wej w wąwo­zie mię­dzy uli­ca­mi Bisku­piń­ska, Gnieź­nień­ska i Słowian.
M – 13 Poni­kwo­da, Sławin Grze­bo­wi­sko (cmen­ta­rzyk) dla małych zwie­rząt domowych 300 000 zł Wyko­na­nie oraz nad­zór nad pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niem grzebowiska(cmentarzyka)dla zwie­rząt domowych.Lublin jest jed­nym z nie­licz­nych miast któ­re nie posia­da tak potrzeb­ne­go miejsca.Coraz czę­ściej domo­we zwie­rzę­ta są trak­to­wa­ne jak czło­nek rodzi­ny, a ich stra­ta jest porów­ny­wal­na do stra­ty przy­ja­cie­la. Prę­dzej czy póź­niej przy­cho­dzi taki moment, kie­dy trze­ba poże­gnać się z wier­nym, czwo­ro­noż­nym towa­rzy­szem. W takiej chwi­li oprócz żalu i smut­ku poja­wia się jesz­cze jeden pro­blem. Co zro­bić ze zwło­ka­mi mar­twe­go zwie­rzę­cia? Pochów­ki orga­ni­zo­wa­ne na wła­sną rękę są nie­zgod­ne z pra­wem, a ter­min „uty­li­za­cja” trud­no powią­zać z poże­gna­niem przy­ja­cie­la. Cmen­ta­rzyk dla zwie­rząt był­by na to odpowiedzią.
M – 14 Głusk NOWA MIODOWA 149 100 zł Uli­ca Mio­do­wa zlo­ka­li­zo­wa­na jest w ści­słym cen­trum dziel­ni­cy i sta­no­wi naszą wizy­tów­kę. Przez te uli­ce odby­wa się inten­syw­ny ruch zarów­no pie­szych jak i pojaz­dów do szko­ły, przed­szko­la, przy­chod­ni, na boiska szkol­ne a tak­że w dru­gą stro­nę w kie­run­ku np. apte­ki i skle­pów. Obec­nie stan nawierzch­ni jest opła­ka­ny i wyma­ga wymia­ny. Pro­po­nu­je się wymie­nić nawierzch­nię uli­cy poprzez jej utwar­dze­nie kost­ką bru­ko­wą wraz uło­że­niem pro­gów zwal­nia­ją­cych. Ponie­waż pro­jekt nie prze­kra­cza kwo­ty 150 tys zł zakła­da się, że kwo­ta pro­jek­tu pokry­je kosz­ty budo­wy czę­ści uli­cy tj. ok .142mb o sze­ro­ko­ści 5m. Pozo­sta­ła część uli­cy zosta­nie wybu­do­wa­na z innych środ­ków. Wspar­cie gło­sem tej ini­cja­ty­wy pozwo­li w przy­szło­ści zre­ali­zo­wać kolej­ne inwe­sty­cje doty­czą­ce innych ulic.
M – 15 Głusk Oświe­tle­nie – wię­cej świa­tła więc bez­piecz­niej, budo­wa latar­ni miej­skich na uli­cy Zdrowej. 149 500 zł W celu polep­sze­nia bez­pie­czeń­stwa budo­wa latar­ni miej­skich przy uli­cy Zdro­wej szt. 14 – łącz­ny koszt 149500zł, tym projekt.
M – 16 Poni­kwo­da Wyznacz­nie miejsc par­kin­go­wych i reor­ga­ni­za­cja ruchu KDL ul. Trze­śniow­skiej, na odcin­ku od ul. Nie­pod­le­gło­ści do ul. Rudnickiej. 27 000 zł Celem jest zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców Poni­kwo­dy, uspraw­nie­nie ruchu koło­we­go i umoż­li­wie­nie funk­cjo­no­wa­nia miesz­kań­ców w/w odcin­ka ul.Trześniowskiej poprzez wyzna­cze­nie jed­ne­go kie­run­ku ruchu od skrzy­żo­wa­nia z ul. Nie­pod­le­gło­ści do ul. Rud­nic­kiej oraz zazna­cze­nie na jezd­ni miejsc par­kin­go­wych po jed­nej stro­nie uli­cy Trze­śniow­skiej. Dodat­ko­wo dla zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa pie­szych postu­lu­je­my zamon­to­wa­nie gdzie­nie­gdzie, poje­dyn­czych słup­ków zabez­pie­cza­ją­cych przed par­ko­wa­niem na chod­ni­ku. Wpro­wa­dze­nie jed­ne­go kie­run­ku ruchu, poza pod­wyż­sze­niem bez­pie­czeń­stwa zarów­no pie­szych jak i zmo­to­ry­zo­wa­nych uczest­ni­ków ruchu dro­go­we­go, pozwo­li na zwięk­sze­nie płyn­no­ści oraz prze­pu­sto­wo­ści wąskiej, lokal­nej dro­gi poprzez wyeli­mi­no­wa­nie manew­ru wymi­ja­nia. Wyzna­cze­nie miejsc par­kin­go­wych umoż­li­wi funk­cjo­no­wa­nie miesz­kań­ców całej dro­gi, któ­rzy po ostat­nim posta­wie­niu zaka­zu posto­ju na ul.Trzesniowskiej nie mają gdzie sta­wiać swo­ich pojazdów.
M – 17 Za Cukrow­nią Latar­nie na ul. Prze­skok oraz par­kin­gi na ul. Nadłącznej 150 000 zł Pro­jekt zakła­da wybu­do­wa­nie 16 miejsc posto­jo­wych przy ul. Nad­łącz­nej oraz 6 latar­ni przy ul Prze­skok W ramach zmian w sie­ci dro­go­wej na ul Nad­łącz­nej zosta­ła utwo­rzo­na dro­ga ser­wi­so­wa. Mię­dzy ul. Nad­łącz­ną ‚a Sta­dio­no­wą powstał pas zie­le­ni, któ­ry powi­nien zostać wyko­rzy­sta­ny na par­kin­gi. W pobli­żu znaj­du­ją się zakła­dy pra­cy. Oso­by dojeż­dża­ją­ce do pra­cy par­ku­ją na uli­cy, zaj­mu­jąc całą jej dłu­gość, co przy­czy­nia sie do bra­ku miejsc posto­jo­wych dla miesz­kań­ców. Latar­nie – teren któ­ry chce­my oświe­tlić jest bar­dzo czę­sto uczęsz­cza­ny przez miesz­kań­ców dziel­ni­cy . W więk­szo­ści dzie­ci cho­dzą tą dro­gą do szkoły.
M – 18 Felin Remont odcin­ka ul.Królowej Jadwi­gi – Felin 150 000 zł Remont nawierzch­ni asfal­to­wej ul.Królowej Jadwi­gi od uli­cy Doświad­czal­nej do czwar­te­go seg­men­tu gara­żo­we­go przy uli­cy Wito­sa. Jezd­nia ule­gła degra­da­cji w wyni­ku skie­ro­wa­nia objaz­du pod­czas budo­wy pętli MPK na Feli­nie. Ist­nie­ją­cy stan nawierzch­ni gene­ru­je zwięk­szo­ny hałas oraz drga­nia grun­tu wyczu­wal­ne w mieszkaniach.
M – 19 Bro­no­wi­ce Bez­piecz­niej z monitoringiem 150 000 zł Przed­sta­wio­ny pro­jekt doty­czy wzro­stu bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce. Reali­za­cja zada­nia pole­ga na mon­ta­żu 6 kamer moni­to­rin­gu miej­skie­go w gęsto uczęsz­cza­nych i new­ral­gicz­nych miej­scach dziel­ni­cy. Sta­ty­sty­ki wska­zu­ją, że stwo­rze­nie sie­ci moni­to­rin­gu miej­skie­go przy­czy­nia się do wzro­stu poczu­cia bez­pie­czeń­stwa w oko­li­cach insta­la­cji kamer. Z jed­nej stro­ny moni­to­ring poma­ga wykry­wać spraw­ców prze­stępstw i wykro­czeń, z dru­giej zaś stro­ny sama obec­ność kamer dzia­ła w spo­sób pre­wen­cyj­ny. Dzię­ki temu zmniej­sza się ilość prze­stępstw i zacho­wań nie­po­żą­da­nych, a to z kolei wpły­wa pozy­tyw­nie na kom­fort i jakość życia miesz­kań­ców. Reali­za­cja pro­jek­tu przy­czy­ni się do popra­wy bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce. Spo­wo­du­je też ogra­ni­cze­nie zja­wisk prze­stęp­czych oraz pomo­że w zmia­nie postrze­ga­nia nie­któ­rych miejsc w Lubli­nie. Potwier­dze­niem na słusz­ność takiej tezy są dotych­cza­so­we pozy­tyw­ne efek­ty ist­nie­nia sie­ci moni­to­rin­gu w naszym mieście.
M – 20 Czu­by Północne Orga­ni­za­cja pla­cu zabaw i siłow­ni zewnętrz­nej na os. Ruta. 231 000 zł Orga­ni­za­cja miej­sca akty­wi­za­cyj­ne­go dla miesz­kań­ców, w posta­ci orga­ni­za­cji 10 ele­men­to­wej siłow­ni zewnętrz­nej wraz z ław­ka­mi oraz ogro­dzo­ne­go pla­cu zabaw dla dzie­ci na dział­ce o nr 2/107 nr obr. 15 Kon­stan­ty­nów będą­cej wła­sno­ścią gmi­ny Lublin.
M – 21 Rury Wzrost kom­for­tu i poczu­cia este­ty­ki miesz­kań­ców uli­cy Zachod­niej w Lubli­nie poprzez remont chodników. 293 360 zł Przed­mio­tem pro­jek­tu jest wymia­na nawierzch­ni chod­ni­ków na kost­kę bru­ko­wą po obu stro­nach uli­cy Zachod­niej w Lubli­nie, na odcin­ku od uli­cy Nad­by­strzyc­kiej do uli­cy Chmie­lew­skie­go. W chwi­li obec­nej nawierzch­nia chod­ni­ków przy uli­cy Zachod­niej w Lubli­nie wyko­na­na jest z beto­no­wych płyt chod­ni­ko­wych 35x35 cm, któ­re w więk­szo­ści są poła­ma­ne, powy­krzy­wia­ne oraz nie­sta­bil­ne. Chod­ni­ki zosta­ły wyko­na­ne w tym miej­scu w latach 70-tych dwu­dzie­ste­go wie­ku i od tego momen­tu nie było tu prze­pro­wa­dzo­nych poważ­niej­szych prac remon­to­wych. Nie bez zna­cze­nia jest rów­nież dosto­so­wa­nie chod­ni­ków dla osób o ogra­ni­czo­nej spraw­no­ści rucho­wej poprzez obni­że­nie kra­węż­ni­ków w miej­scach gdzie chod­ni­ki prze­ci­na­ją się z poprzecz­ny­mi prze­jaz­da­mi. Dodat­ko­wo w ramach wymia­ny chod­ni­ków powin­na zostać upo­rząd­ko­wa­na kwe­stia par­ko­wa­nia poprzez wyzna­cze­nie innym kolo­rem kost­ki miejsc do par­ko­wa­nia na czę­ściach chod­ni­ków, na któ­rych par­ku­ją samochody.
M – 22 Ogól­no­miej­ski Aktyw­ny Student 300 000 zł Pro­jekt zakła­da reali­za­cje zajęć spo­r­to­­wo-rekre­­a­cy­j­nych dla stu­den­tów miesz­ka­ją­cych w Lubli­nie. Zaję­cia odby­wać się będą wcią­gu dwóch seme­strów: let­ni i zimo­wy. Na pro­jekt zło­ży się mini­mum 40 jed­no­stek tre­nin­go­wych w tygo­dniu (40 x 45 min) w róż­nych dys­cy­pli­nach spor­to­wych. Celem pro­jek­tu jest pro­mo­cja Mia­sta Lublin jako atrak­cyj­ne­go dla mło­dych osób. Jest to tak­że popu­la­ry­za­cja spor­tu jako bez­piecz­ne­go spo­so­bu spę­dza­nia wol­ne­go cza­su oraz inte­gra­cja mło­de­go poko­le­nia stu­den­tów miesz­ka­ją­cych w Lubli­nie. Dzię­ki pro­jek­to­wi stu­den­ci będą mogli pod­nieść swo­je umie­jęt­no­ści spor­to­we i reali­zo­wać wła­sne pasje.
M – 23 Głusk NOWA HANDLOWA 149 688 zł Uli­ca Han­dlo­wa zlo­ka­li­zo­wa­na jest w cen­trum dziel­ni­cy i jest waż­ną dro­gą komu­ni­ka­cyj­ną łączą­cą dziel­ni­cę Głusk z dziel­ni­cą Abra­mo­wi­ce. Uli­ca ta umoż­li­wia doj­ście do biblio­te­ki, kościo­ła, przy­chod­ni zdro­wia, apte­ki, skle­pów, przed­szko­la i szko­ły. Obec­nie stan nawierzch­ni unie­moż­li­wia swo­bod­ne poru­sza­nie się – szcze­gól­nie po inten­syw­nych opa­dach desz­czu, kie­dy to zale­ga woda opa­do­wa unie­moż­li­wia­jąc przej­ście suchą nogą przez uli­cę. Dotych­czas nawierzch­nia zosta­ła czę­ścio­wo (oko­ło 50%) odno­wio­na poprzez poło­że­nie nowej nawierzch­ni asfal­to­wej – w związ­ku z tym pro­po­nu­je się dokoń­czyć tą potrzeb­ną inwe­sty­cję uzu­peł­nia­jąc bra­ku­ją­cą część nawierzch­ni asfal­to­wej. Inwe­sty­cja pole­ga­ła­by na budo­wie ok. 132m nawierzch­ni asfal­to­wej o sze­ro­ko­ści 6 m. Wspar­cie gło­sem tej ini­cja­ty­wy pozwo­li w przy­szło­ści zre­ali­zo­wać kolej­ne inwe­sty­cje doty­czą­ce innych ulic.
M – 24 Za Cukrow­nią, Śródmieście Kład­ka nad Bystrzy­cą ( sta­dion żuż­lo­wy przy Ale­jach Zygmuntowskich) 300 000 zł Pro­jekt doty­czy ukoń­cze­nia ist­nie­ją­cej infra­struk­tu­ry obiek­tu inży­nie­ryj­ne­go dla pie­szych łączą­ce­go dziel­ni­cę Śród­mie­ście z obiek­tem spor­to­wym przy Ale­jach Zygmuntowskich.
M – 25 Wie­nia­wa Remont chod­ni­ków na Wieniawie 289 300 zł Pro­jekt ma na celu popra­wę jako­ści życia Miesz­kań­ców Dziel­ni­cy Wie­nia­wa w lubli­nie poprzez: Remont chod­ni­ka przy ul. Popie­łusz­ki Remont chod­ni­ka przy ul. Zuchów Remont chod­ni­ka przy ul. Puław­skiej Remont chod­ni­ka przy ul. Ponia­tow­skie­go Remont chod­ni­ka przy ul. Junoszy
M – 26 Wie­nia­wa REWITALIZACJA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH KSLUBLINIANKA” /etap 4/ JAKO PODWALINY POD REALIZACJĘ DZIELNICOWEGO CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO 300 000 zł Pro­jekt ma na celu reali­za­cję 4 eta­pu rewi­ta­li­za­cji zespo­łu boisk spor­to­wych Klu­bu Spor­to­we­go „Lubli­nian­ka” jako pod­wa­li­ny pod reali­za­cję dziel­ni­co­we­go cen­trum rekre­­a­cy­j­no-spo­r­to­­we­­go „LUBLINIANKA” na Wie­nia­wie. W eta­pie tym pra­gnie­my wyko­nać pra­ce i zaku­py uzu­peł­nia­ją­ce doty­czą­ce boisk tre­nin­go­wych, któ­re nie zmie­ści­ły się ze wzglę­du na brak środ­ków finan­so­wych w reali­zo­wa­nych zada­niach w ramach Budże­tów Oby­wa­tel­skich w latach 2016–2017. Doty­czy to: zaku­pu bra­mek sta­cjo­nar­nych i prze­no­śnych alu­mi­nio­wych wraz z siat­ka­mi, wyko­na­nie pił­ko­chwy­tu od stro­ny rze­ki Cze­chów­ki i dział­ki Gmi­ny Żydow­skiej; zakup zada­szo­nych wiat dla zawod­ni­ków rezer­wo­wych, mon­taż try­bu­ny mobil­nej na 150 widzów; kom­plek­so­wej moder­ni­za­cji boiska nr 1 przez: zerwa­nie ist­nie­ją­cej dar­ni, mon­taż dre­na­żu, nawie­zie­nie dodat­ko­wej war­stwy zie­mi wymie­sza­nej z tor­fem i pia­skiem, wypro­fi­lo­wa­nie tere­nu wraz z wysia­niem tra­wy lub uło­że­nie tra­wy z rol­ki; zakup uzu­peł­nia­ją­cy sprzę­tu do utrzy­ma­nia mura­wy; moni­to­ring terenu.
M – 27 Dzie­sią­ta Moder­ni­za­cja infra­struk­tu­ry dro­go­wej dziel­ni­cy Dzie­sią­ta w Lubli­nie – remont ul. Wojennej. 300 000 zł Przed­mio­tem pro­jek­tu jest moder­ni­za­cja infra­struk­tu­ry dro­go­wej dziel­ni­cy Dzie­sią­ta w Lubli­nie. Pro­jekt doty­czy remon­tu ul. Wojen­nej na odcin­ku od skrzy­żo­wa­nia z ul. Nowy Świat do skrzy­żo­wa­nia z ul. Wyści­go­wą. Reali­za­cja wska­za­ne­go wyżej zada­nia obej­mo­wać będzie poło­że­nie nowej nawierzch­ni asfal­to­wej uli­cy, wymia­nę kra­węż­ni­ków, remont nawierzch­ni chod­ni­ków z kost­ki bru­ko­wej, wyko­na­nie nowe­go ozna­ko­wa­nia pio­no­we­go i pozio­me­go jezd­ni, wyzna­cze­nia nowych przejść dla pie­szych w rejo­nie Biu­ra Obsłu­gi Klien­ta KOM-EKO oraz wjaz­du na pose­sję Wojen­na 1 (blok mieszkalny).
M – 28 Wie­nia­wa Sen­so­rycz­ny plac edu­ka­cyj­ny dla dzie­ci w róż­nym wie­ku, z inte­rak­tyw­ną eks­po­zy­cją przy­bli­ża­ją­cą pra­wa fizy­ki, na Pla­cu Teatralnym 293 000 zł Sen­so­rycz­ny plac edu­ka­cyj­ny dla dzie­ci w róż­nym wie­ku z inte­rak­tyw­ną eks­po­zy­cją o pra­wach fizy­ki. Mobil­ne insta­la­cje umoż­li­wia­ją­ce odkry­wa­nie świa­ta i kul­tur, któ­re po sezo­nie będą loko­wa­ne w zamknię­tych prze­strze­niach. Bez­płat­ny dla użyt­kow­ni­ków, wyjąt­ko­wy na ska­lę regio­nu, repre­zen­ta­cyj­ny plac wypo­sa­żo­ny w urzą­dze­nia demon­stru­ją­ce zja­wi­ska fizy­ki, mecha­ni­ki, muzy­ki oraz eks­po­zy­cje sen­so­rycz­ne i geo­lo­gicz­ne, umoż­li­wia­ją­ce m. in. eks­pe­ry­men­ty z dźwię­kiem, kształ­tem, bar­wą, świa­tłem, przy­cią­ga­niem i wodą. Plac zabaw, któ­ry będzie atrak­cja tury­stycz­ną i miej­scem nauki poprzez zaba­wę dla mło­dych miesz­kań­ców regio­nu i tury­stów. Wyjąt­ko­wy, inspi­ro­wa­ny Ogro­dem Doświad­czeń im. Sta­ni­sła­wa Lema w Kra­ko­wie park doświad­czeń. Otwar­ty w sezo­nie let­nim na Pla­cu Teatral­nym, prze­no­szo­ny do zamknię­tych prze­strze­ni w cen­trum Lubli­na zestaw urzą­dzeń bez­piecz­nych i atrak­cyj­nych dla dzie­ci. Prze­strzeń ofe­ru­ją­ca zwie­dza­nie, udział w warsz­ta­tach i poka­zach spek­ta­ku­lar­nych eks­pe­ry­men­tów naukowych.
M – 29 Sła­win Oświe­tle­nie cią­gu pie­­szo-rowe­­ro­­we­­go pomię­dzy ul. Zbo­żo­wą a Świer­ko­wą (obok par­ku wzdłuż ogro­dze­nia kościo­ła i pla­cu zabaw) 150 000 zł W ramach reali­za­cji zakwa­li­fi­ko­wa­ne­go zada­nia z ubie­gło­rocz­ne­go budże­tu oby­wa­tel­skie­go na rok 2017 w miej­scu ścież­ki grun­to­wej wzdłuż ogro­dze­nia kościo­ła, pla­cu zabaw i lasku powsta­je ciąg pie­szo – rowe­ro­wy pomię­dzy ul. Zbo­żo­wą a ul. Świer­ko­wą, któ­ry ma umoż­li­wić cało­rocz­ne, przej­ście pomię­dzy szko­łą a przy­stan­ka­mi na ul. Zbo­żo­wej oraz ma zapew­nić rowe­ro­we połą­cze­nie ul. Zbo­żo­wej z osie­dlem Bota­nik. Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nie war­to­ści pro­jek­tu nie uję­to w nim oświe­tle­nia. Pro­jekt zgło­szo­ny do budże­tu oby­wa­tel­skie­go na rok 2018 zakła­da reali­za­cję oświe­tle­nia tego cią­gu pie­­szo-rowe­­ro­­we­­go, co umoż­li­wi jego wyko­rzy­sty­wa­nie przez miesz­kań­ców po zmierz­chu, zwłasz­cza przez uczniów szko­ły. Zada­nie obej­mu­je też zabez­pie­cze­nie w zasi­le­nie przy­szłe­go oświe­tle­nia par­ko­wej alej­ki w sąsia­du­ją­cym par­ku Sła­win (do 6 lamp, doku­men­ta­cja par­ku jest finan­so­wa­na z zie­lo­ne­go budże­tu na rok 2017), oraz zabez­pie­cze­nie ener­gii dla zasi­le­nia pla­no­wa­ne­go moni­to­rin­gu tere­nu pla­cu zabaw i siłow­ni zewnętrznej.
M – 30 Sła­win Bez­piecz­ny chod­nik na ul. Sła­win­kow­skiej przy Ogro­dzie Bota­nicz­nym – etap I 150 000 zł Pro­jekt zakła­da budowę/przebudowę chod­ni­ka wzdłuż ul. Sła­win­kow­skiej o sze­ro­kość min. 1,5 m i oddzie­lo­ne­go od jezd­ni pasem zie­le­ni: • po stro­nie zachod­niej tej uli­cy – jako kon­ty­nu­acja ist­nie­ją­ce­go chod­ni­ka od miej­sca, gdzie zakoń­czy­ła się jego budo­wa z kie­run­ku pół­noc­ne­go (Sła­win­kow­ska 14a) do wyso­ko­ści ul. Pla­ta­no­wej; • wyzna­cze­nie przej­ścia dla pie­szych przez ul. Sła­win­kow­ską (na wyso­ko­ści ul. Pla­ta­no­wej); • po stro­nie wschod­niej ul. Sła­win­kow­skiej na odcin­ku od przej­ścia przy ul. Pla­ta­no­wej do pierw­sze­go zakrę­tu w kie­run­ku al. War­szaw­skiej – zastą­pie­nie sta­re­go chod­ni­ka (o sze­ro­ko­ści 1m, zlo­ka­li­zo­wa­ne­go bez­po­śred­nio przy jezd­ni i zde­ka­pi­ta­li­zo­wa­ne­go) nowym chod­ni­kiem zlo­ka­li­zo­wa­nym bli­sko ist­nie­ją­ce­go ogro­dze­nia Ogro­du Bota­nicz­ne­go. Zakła­da się też nie­zbęd­ną dla reali­za­cji pro­jek­tu prze­bu­do­wę ist­nie­ją­ce­go oświe­tle­nia i kabli ener­ge­tycz­nych, budo­wę pali­sad przy skar­pach oraz roz­biór­kę ist­nie­ją­ce­go chod­ni­ka przy jezdni.
M – 31 Ogól­no­miej­ski Aktyw­ny Lublin 300 000 zł Pro­jekt Aktyw­ny Lublin będzie kon­ty­nu­acją i roz­wi­nię­ciem ubie­gło­rocz­ne­go zada­nia o tej samej nazwie. Będzie skie­ro­wa­ny do miesz­kań­ców Lubli­na, któ­rzy zechcą uczest­ni­czyć w zaję­ciach spor­to­wych. Zaję­cia w ramach pro­jek­tu będą odby­wa­ły się od lute­go do listo­pa­da 2018 roku. Zapla­no­wa­ne jest zor­ga­ni­zo­wa­nie mini­mum 900 45-minu­­to­­wych jed­no­stek tre­nin­go­wych. Prze­wi­dzia­ne dys­cy­pli­ny będą skie­ro­wa­ne do osób w róż­nym wie­ku, począw­szy od zajęć reali­zo­wa­nych z myślą o naj­młod­szych miesz­kań­cach nasze­go mia­sta, przez zaję­cia zum­by, fit­nes­su, tre­nin­gu funk­cjo­nal­ne­go, aqu­aaero­bi­cu dla osób doro­słych, aż do sza­chów i gim­na­sty­ki dla osób star­szych. Pro­jekt będzie kon­ty­nu­ował w więk­szo­ści dys­cy­pli­ny reali­zo­wa­ne w ramach ubie­głej edy­cji. Zaję­cia będą reali­zo­wa­ne na obiek­tach lubel­skich szkół, uczel­ni i ośrod­ków spor­tu. Za udział w zaję­ciach nie będzie pobie­ra­na żad­na opłata.
M – 32 Dzie­sią­ta Wymia­na chod­ni­ków na ul. Jana Kochanowskiego 150 000 zł Celem pro­jek­tu jest popra­wa wize­run­ku, bez­pie­czeń­stwa oraz kom­for­tu życia w dziel­ni­cy Dzie­sią­ta. Wyre­mon­to­wa­ny zosta­nie chod­nik na ul. Jana Kocha­now­skie­go. Powyż­sze zada­nie korzyst­nie zmie­ni este­ty­kę oto­cze­nia, przy­czy­ni się do wzro­stu bez­pie­czeń­stwa oraz kom­for­tu mieszkańców,dzieci uczęsz­cza­ją­cych do przed­szko­li oraz szko­ły podstawowej.
M – 33 Dzie­sią­ta Wokół Sygna­łu – plac zabaw i parking 300 000 zł Celem pro­jek­tu jest utwo­rze­nie tere­nu przy­ja­zne­go miesz­kań­com. Pro­jekt zakła­da wydzie­le­nie i budo­wę atrak­cyj­ne­go, bez­piecz­ne­go miej­sca zabaw i roz­ryw­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży na zie­lo­nym skwe­rze przy ul. Zemborzyckiej/ sło­wac­kie­go. Dla doro­słych umoż­li­wi wypo­czy­nek na świe­żym powie­trzu. Dzię­ki temu ubo­gi w rekre­ację rejon tej czę­ści dziel­ni­cy dzie­sią­ta zyska na atrak­cyj­no­ści. Budowa/remont miejsc par­kin­go­wych i chod­ni­ków wzdłuż uli­cy sło­wac­kie­go popra­wi w zna­czą­cy spo­sób wize­ru­nek i kom­fort życia miesz­kań­ców mia­sta, któ­rzy korzy­sta­ją na co dzień z kom­plek­su spor­to­we­go sygnał i l O.
M – 34 Dzie­sią­ta Remont chod­ni­ków Kra­szew­skie­go, Słowackiego 300 000 zł Celem pro­jek­tu jest popra­wa wize­run­ku, bez­pie­czeń­stwa oraz kom­for­tu życia w dziel­ni­cy Dzie­sią­ta. Wyre­mon­to­wa­ne zosta­ną chod­ni­ki na ul. Igna­ce­go Kra­szew­skie­go oraz Juliu­sza Sło­wac­kie­go. Powyż­sze zada­nia korzyst­nie zmie­nią este­ty­kę oto­cze­nia, przy­czy­nią się do wzro­stu bez­pie­czeń­stwa oraz kom­for­tu mieszkańców.
M – 35 Haj­dów – Zadębie Par­king dla samo­cho­dów przy szko­le pod­sta­wo­wej nr 48 i sta­­cja-wypo­­ży­­cza­l­nia lubel­skie­go rowe­ru miej­skie­go przy ul. Jana Kasprowicza 148 350 zł Sza­now­ni miesz­kań­cy Dziel­ni­cy Haj­dów-Zadę­­bie i mia­sta Lublin odda­jąc głos na niniej­szy pro­jekt zagwa­ran­tu­ją Pań­stwo nastę­pu­ją­ce inwe­sty­cje w dziel­ni­cy: – budo­wę utwar­dzo­ne­go par­kin­gu dla 7‑miu pojaz­dów przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 48 ul. Jana Kaspro­wi­cza 112 – budo­wę sta­cji rowe­ru miej­skie­go LRM dają­cą moż­li­wość wypo­ży­cze­nia i zwro­tu rowe­ru miej­skie­go. Loka­li­za­cja sta­cji przy ul. Jana Kaspro­wi­cza (skrzy­żo­wa­nie z ul. Anto­ni­ny Gry­go­wej i Metalurgiczną)
M – 36 Haj­dów – Zadębie Wyko­na­nie bra­ku­ją­ce­go oświe­tle­nia ulicz­ne­go ul. Jana kaspro­wi­cza od skrzy­żo­wa­nia z ul. Meł­giew­ską do skrzy­żo­wa­nia z ul. Zadębie 149 000 zł Pro­jekt pole­ga na budo­wie latar­ni oświe­tle­nio­wych wzdłuż ul. Jana Kaspro­wi­cza od skrzy­żo­wa­nia z ul. Meł­giew­ską do skrzy­żo­wa­nia z ul. Zadę­bie wraz z wyko­na­niem doku­men­ta­cji technicznej.
M – 37 Haj­dów – Zadębie Budo­wa zatok auto­bu­so­wych przy ul. Jana kaspro­wi­cza oraz miejsc par­kin­go­wych dla rodzi­ców odbie­ra­ją­cych dzie­ci ze szko­ły pod­sta­wo­wej nr 48 148 900 zł Pro­jekt zakła­da budo­wę: 1. zato­ki auto­bu­so­wej przy ul. Jana Kaspro­wi­cza oko­li­ce skrzy­żo­wa­nia z ul. Hele­ny Dziu­biń­skiej w loka­li­za­cji zaopi­nio­wa­nej i wska­za­nej przez ZDiM Lublin 2. budo­wę par­kin­gu dla 12-stu pojaz­dów któ­ry­mi opie­ku­no­wie przy­jeż­dża­ją po dzie­ci – uczniów ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 48 3. usta­wie­nie 15 sztuk ławek wzdłuż cią­gów pie­szo jezd­nych i ulic w Dziel­ni­cy Haj­dów-Zadę­­bie 4. Modu­ło­wy par­king rowe­ro­wy typu u na 20 rowe­rów przy Szko­le Pod­sta­wo­wej Nr 48 dal uczniów dojeż­dża­ją­cych rowe­ra­mi do szkoły
M – 38 Haj­dów – Zadębie Budo­wa 10 ele­men­to­wej ogól­no­do­stęp­nej siłow­ni na świe­żym powie­trzu przy ul. Kaspro­wi­cza oraz usta­wie­nie latar­ni ulicz­nych na ul mełgiewskiej 149 200 zł Pro­jekt zakła­da nastę­pu­ją­ce dzia­ła­nia: 1. Budo­wa 10 ele­men­to­wej ogól­no­do­stęp­nej siłow­ni na świe­żym powie­trzu wraz z ogro­dze­niem i ław­ka­mi przy ul. Kaspro­wi­cza na obsza­rze szp nr 48 2. Usta­wie­nie 4 sztuk latar­ni ulicz­nych na ul meł­giew­skiej od skrzy­żo­wa­nia z ul. Kaspro­wi­cza jana 3. Zakup i mon­taż 3 sztuk ławek wzdłuż chod­ni­ka na ul jana kasprowicza
M – 39 Czu­by Północne Sala gim­na­stycz­na typu lek­kie­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 42. Speł­nia­my spor­to­we marze­nia dzieci. 395 000 zł Na tere­nie Szko­ły Pod­sta­wo­wej nr 42, na któ­rym obec­nie jest pas zie­le­ni (tra­wa), wybu­do­wa­na będzie sala spor­to­wa typu lek­kie­go na potrze­bę reali­za­cji zajęć lek­cyj­nych z wycho­wa­nia fizycz­ne­go oraz dodat­ko­wych zajęć poza­lek­cyj­nych. Obec­nie szko­ła posia­da za małą salę gim­na­stycz­ną, któ­ra nie jest dosto­so­wa­na do więk­szo­ści gier zespo­ło­wych. Wymia­ry obec­nej sali to 3,2x11,9x25,7 metrów. W szko­le jest 322 uczniów, ale w cią­gu 2 lat licz­ba uczniów ule­gnie zwięk­sze­niu (powsta­nie 7 i 8 klas). Dzie­ci otwar­cie mówią, że więk­sza sala gim­na­stycz­na jest im potrzeb­na, żeby móc grać w róż­ne gry zespo­ło­we. Jest im po pro­stu smut­no, że ich szko­ła nie ma takie­go obiek­tu i w wie­lu zawo­dach spor­to­wych nie uczest­ni­czą, ponie­waż nie mają gdzie roz­wiać swo­je zain­te­re­so­wa­nia spor­to­we. Budo­wa sali ma umoż­li­wić dzie­ciom reali­za­cję ich spor­to­wych marzeń. Obiekt spor­to­wy, któ­ry ma być wybu­do­wa­ny będzie miał wymia­ry: 25X20X5 metrów. Wnio­sek zło­żo­ny jest przez Radę Rodziców.
M – 40 Śród­mie­ście Rezer­wat Dzi­kich Dzie­ci – park kre­atyw­no­ści i kon­tak­tu z przyrodą 290 480 zł Rezer­wat Dzi­kich Dzie­ci to pro­jekt nasta­wio­ny na ochro­nę natu­ral­ne­go śro­do­wi­ska zaba­wy dzie­cię­cej. Inspi­ro­wa­ny ideą Adven­tu­re Play­gro­und, powsta­je w ści­słej współ­pra­cy z orga­ni­za­cja­mi Lon­don Play i Kol­le 37. Nawią­zu­je do pol­skiej tra­dy­cji Ogro­dów Jor­da­now­skich. Celem jest wydzie­le­nie zie­lo­nej prze­strze­ni na tere­nie tzw. Rusał­ki i przy­sto­so­wa­nie jej do kre­atyw­nej, nie­sza­blo­no­wej zaba­wy, nasta­wio­nej na roz­wój wię­zi i kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych, kul­tu­ro­wych i manu­al­nych. Doro­śli zakła­da­ją taką prze­strzeń, ale to dzie­ci ją kształ­tu­ją i do nich nale­żą wszel­kie decy­zje doty­czą­ce wyglą­du czy funk­cjo­nal­no­ści. Aktyw­ność dzie­ci pole­ga na kre­owa­niu tej prze­strze­ni od pod­staw z dostar­czo­nych mate­ria­łów, budo­wa­niu obiek­tów, sta­wia­niu insta­la­cji. Uczest­ni­czą tak­że w warsz­ta­tach, korzy­sta­ją z Kuch­ni Błot­nej. Wszyst­ko pod okiem prze­szko­lo­nych play­wor­ke­rów. Pilo­ta­żo­wa tego typu ini­cja­ty­wa w Pol­sce, testo­wa­na przez dzie­ci przez cały sier­pień 2017 może funk­cjo­no­wać w 2018 roku od maja do października.
M – 41 Poni­kwo­da Chod­nik i ścież­ka rowe­ro­wa na ul. Walecznych 150 000 zł Pro­jekt ma na celu remont chod­ni­ka na uli­cy Walecz­nych na odcin­ku od uli­cy Ander­sa do uli­cy Wiej­skiej razem z budo­wą ścież­ki rowe­ro­wej któ­ra łączy­ła­by się z już ist­nie­ją­cą ścież­ką na uli­cy Ander­sa oraz pla­no­wa­na ścież­ka na uli­cy Wiejskiej.
M – 42 Ogól­no­miej­ski Zdro­wa syl­wet­ka lubli­nian – jak codzien­nie dbać o zdrowie 299 000 zł Pro­jekt zakła­da pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów proz­dro­wot­nych z miesz­kań­ca­mi Lubli­na, doty­czą­cych pra­cy nad pra­wi­dło­wą posta­wą cia­ła pod­czas ćwi­czeń fizycz­nych, a tak­że w miej­scu pra­cy i w szko­le. Pod­czas warsz­ta­tów wyko­rzy­sty­wa­na będzie apa­ra­tu­ra EMG, któ­ra słu­ży do bada­nia napię­cia mię­śnio­we­go. Dzię­ki niej moż­li­we będzie naucze­nie miesz­kań­ców Lubli­na, w jaki spo­sób dbać o zdro­wie pod­czas aktyw­no­ści fizycz­nej, w miej­scu pra­cy i w szko­le. W życiu codzien­nym mamy moż­li­wość popra­wy nasze­go zdro­wia fizycz­ne­go dzię­ki wła­ści­wej ergo­no­mii nasze­go cia­ła. Wła­ści­we usta­wie­nie sta­no­wi­ska pra­cy może w istot­ny spo­sób zmniej­szyć obcią­że­nia, któ­re powo­du­ją sze­reg dole­gli­wo­ści bólo­wych. Wła­ści­wa pozy­cja cia­ła w znacz­nym stop­niu wpły­wa na zwięk­sze­nie kom­for­tu fizycz­ne­go i psy­chicz­ne­go, popra­wę wydaj­no­ści w cza­sie pra­cy i pod­nie­sie­nie jako­ści życia. Rów­no­mier­ne napię­cie mię­śnio­we jest rów­nież istot­ne w cza­sie aktyw­no­ści fizycz­nej, gdyż przy wła­ści­wym napię­ciu mię­śnio­wym zmniej­sza się ryzy­ko kontuzji.
M – 43 Sła­win Aktyw­ne lato na Sła­wi­nie – pół­ko­lo­nie dla dzie­ci w wie­ku szkolnym. 299 000 zł Celem pro­jek­tu jest orga­ni­za­cja pół­ko­lo­nii dla dzie­ci w wie­ku szkol­nym w obiek­tach Zespo­łu Szkół nr 12 przy ul. Sła­win­kow­skiej 50 pod hasłem: rekre­acja, sport, edu­ka­cja. Orga­ni­za­cja wypo­czyn­ku waka­cyj­ne­go dzie­ci zapew­ni ich bez­pie­czeń­stwo pod opie­ką wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry wycho­waw­ców, opie­ku­nów, instruk­to­rów spor­tu i rekre­acji oraz ani­ma­to­rów kul­tu­­ra­l­no-oświa­­to­­wych. Pro­jekt prze­wi­du­je 3 tur­nu­sy 2‑tygodniowe każ­dy ( 10 dni robo­czych – bez dni wol­nych od pra­cy). Pro­gram i zaję­cia dosto­so­wa­ne do wie­ku, potrzeb, zain­te­re­so­wań, spraw­no­ści fizycz­nej i umie­jęt­no­ści dzie­ci. Wyży­wie­nie zgod­ne z zasa­da­mi higie­ny żywie­nia – 3 posił­ki dzien­nie: II śnia­da­nie, obiad i pod­wie­czo­rek. Sła­win jest szyb­ko roz­wi­ja­ją­cą się dziel­ni­cą (ok. 12 tys. miesz­kań­ców) zamiesz­ka­łą przez wie­le rodzin z dzieć­mi w wie­ku przed­szkol­nym i szkol­nym. Brak osie­dlo­we­go Domu Kul­tu­ry i ogól­no­do­stęp­nej infra­struk­tu­ry spor­to­wej powo­du­je, że pro­jekt jest odpo­wie­dzią na real­ne potrze­by miesz­kań­ców i ocze­ki­wa­nia środowiska.
M – 45 Kali­nowsz­czy­zna Budo­wa scho­dów na skar­pie od ul. Rüc­ke­ma­na do wąwozu 150 000 zł Pro­jekt zakła­da budo­wę nowych scho­dów tere­no­wych z oświe­tle­niem na miej­skiej skar­pie od ul. Rüc­ke­ma­na do pobli­skie­go wąwo­zu. Ini­cja­to­rem pro­jek­tu jest Rada Dziel­ni­cy Kalinowszczyzna.
M – 46 Wrot­ków KOMFORTOWA DROGA NAD ZALEW 242 000 zł Pro­jekt zakła­da remont zachod­niej czę­ści chod­ni­ka przy­le­ga­ją­ce­go do uli­cy Nał­kow­skich od pętli auto­bu­so­wej „Rome­ra” do uli­cy Żeglar­skiej oraz wyko­na­nie łącz­ni­ka na dział­ce nr 51, arkusz 21, obręb 43.
M – 47 Wrot­ków MIEJSCA PARKINGOWE DLA WROTKOWA 297 000 zł Pro­jekt zakła­da wyko­na­nie 110 miejsc par­kin­go­wych na tere­nie dziel­ni­cy Wrot­ków w poszcze­gól­nych jej osie­dlach. Osie­dle Meda­lio­nów – 10 miejsc pro­sto­pa­dłych do uli­cy Nał­kow­skich Osie­dle Zie­lo­ne – 17 miejsc rów­no­le­głych do uli­cy Woliń­skie­go Osie­dle Nał­kow­skich – 83 miej­sca par­kin­go­we w pasie dro­go­wym ulic Rome­ra oraz Samsonowicza.
M – 48 Cze­chów Północny I.Oświetlenie i bezpieczeństwo. 100 000 zł Wymia­na żaró­wek latar­ni ulicz­nej (lokal­nej) na oświe­tle­nie LED na osie­dlu CHOINY ul. Świę­to­krzy­ska i ul. Gor­czań­ska, lub wymia­na wszyst­kich latar­ni ulicz­nych (lokal­nych) przy ww uli­cach na oświe­tle­nie LED (9.000 zł/szt). Obec­ne latar­nie posta­wio­ne na prze­ło­mie lat 1988–1990- tych nie speł­nia­ją swo­jej funk­cji – wła­ści­we­go oświe­tle­nia w porze noc­nej – z uwa­gi na prze­sta­rza­łą kon­struk­cję i tech­no­lo­gię zasto­so­wa­nych żarówek.
M – 49 Cze­chów Pół­noc­ny, Cze­chów Połu­dnio­wy, Ponikwoda Nowe sta­cje rowe­ro­we dla dziel­nic Poni­kwo­da i Cze­chów Pół­noc­ny oraz Południowy 300 000 zł Pro­po­nu­ję usta­wie dwóch dodat­ko­wych sta­cji rowe­ro­wych w czę­ści mia­sta, w któ­rej ewi­dent­nie ich brak. Pierw­sza w oko­li­cy skrzy­żo­wa­nia Alei Smo­ra­wiń­skie­go i Spół­dziel­czo­ści pra­cy. Dru­ga na koń­cu Alei Spół­dziel­czo­ści Pra­cy. Pierw­sza obsłu­gi­wa­ła­by ruch zwią­za­ny z cen­tra­mi han­dlo­wy­mi w tym tere­nie a dru­ga roz­bu­do­wu­ją­cą się dziel­ni­ce Poni­kwo­da oraz budo­wa­ną Ikeą.
M – 50 Czu­by Pół­noc­ne, Poni­kwo­da, Rury, Wieniawa Lublin dostęp­ny od A do Z – dosto­so­wa­nie pię­ciu filii Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Lubli­nie do potrzeb osób z dys­funk­cją wzroku 153 500 zł Pro­jekt zakła­da wypo­sa­że­nie 5 oddzia­łów Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Lubli­nie w sta­no­wi­ska prze­zna­czo­ne dla osób nie­wi­do­mych, sła­bo­wi­dzą­cych oraz star­szych. Pro­po­no­wa­ne sta­no­wi­sko zawie­ra: – zestaw kom­pu­te­ro­wy – zestaw lek­tor­ski z opro­gra­mo­wa­niem, pozwa­la­ją­cy na odczy­ty­wa­nie na głos ska­no­wa­ne­go tek­stu, dedy­ko­wa­ny oso­bom nie­wi­do­mym, a tak­że nie­do­wi­dzą­cym i star­szym, któ­re nie mogą samo­dziel­nie odczy­tać dru­ku ‑opro­gra­mo­wa­nie powięk­sza­ją­ce zawar­tość ekra­nu kom­pu­te­ro­we­go ‑opro­gra­mo­wa­nie udźwię­ka­wia­ją­ce pozwa­la­ją­ce oso­bom nie­wi­do­mym na bez­wzro­ko­wą obsłu­gę kom­pu­te­ra po przez odczy­ta­nie zawar­tość ekra­nu kom­pu­te­ro­we­go – opro­gra­mo­wa­nie dosto­so­wu­ją­ce sys­tem kom­pu­te­ro­wy do potrzeb osób star­szych, poprzez uprosz­cze­nie obsłu­gi oraz inter­fej­su kom­pu­te­ra ‑elek­tro­nicz­ny powięk­szal­nik sta­­cjo­­na­r­ny- pozwa­la­ją­cy na odczy­ty­wa­nie ksią­żek, cza­so­pism w powięk­szo­nej for­mie ‑odtwa­rzacz ksią­żek w for­mie cyfro­wej ( do wypo­ży­cze­nia dla czytelników)
M – 51 Śród­mie­ście Roz­bu­do­wa sta­cji rowe­ro­wych w cen­trum Lublina 300 000 zł Pro­po­nu­ję powięk­szyć sta­cje rowe­ro­we w cen­trum Lubli­na. Sta­cje na Pl. Wol­no­ści oraz pod lubel­skim Ratu­szem w godzi­nach popo­łu­dnio­wych są puste. Ewi­dent­nie powin­ny być więk­sze. Miesz­kań­cy czę­sto sto­ją i cze­ka­ją aż ktoś odda rower. Jeśli chce­my pro­mo­wać ruch rowe­ro­wy, rowe­ry powin­ny być dostęp­ne o każ­dej porze w cen­trum miasta.
M – 52 Ogól­no­miej­ski Lubel­ska aka­de­mia koszykówki 299 000 zł Lubel­ska Aka­de­mia Koszy­ków­ki to nowo­cze­sny pro­gram szko­le­nia spor­to­we­go dla dzie­ci ze szkół pod­sta­wo­wych. Głów­nym zało­że­niem pro­jek­tu jest stwo­rze­nie 10 cen­trów spor­to­wych, zrze­sza­ją­cych oko­licz­ne szko­ły pod­sta­wo­we z tere­nu Gmi­ny Lublin. W ramach cen­trów reali­zo­wa­ne będą zaję­cia spor­to­we – regu­lar­ne tre­nin­gi koszy­ków­ki pro­wa­dzo­ne przez doświad­czo­nych tre­ne­rów, dosto­so­wa­ne do wie­ku uczest­ni­ków, a tak­że cyklicz­ne tur­nie­je koszy­ków­ki dla dzie­ci. Zwień­cze­niem cało­ści pro­jek­tu będzie orga­ni­za­cja duże­go mię­dzysz­kol­ne­go tur­nie­ju koszy­ków­ki. W ramach pro­jek­tu zosta­nie zaku­pio­ny nowo­cze­sny sprzęt spor­to­wy, pozwa­la­ją­cy poszcze­gól­nym cen­trom koszy­kar­skim na pro­wa­dze­nie atrak­cyj­nych tre­nin­gów. Dodat­ko­wo każ­dy uczest­nik pro­gra­mu zosta­nie wypo­sa­żo­ny w strój spor­to­wy. Dzię­ki reali­za­cji pro­jek­tu sze­ro­ka gru­pa dzie­ci pod okiem spe­cja­li­stów z dys­cy­pli­ny nauczy się gry w koszy­ków­kę, pozna i roz­wi­nie nowe umiejętności.
M – 53 Ogól­no­miej­ski Sto­ja­ki rowe­ro­we oraz sta­cje napraw rowe­rów dla Lublina! 300 000 zł Pro­po­nu­ję prze­zna­czyć kwo­tę 300 000 zł na popra­wę drob­nej infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej w Lubli­nie. Moja pro­po­zy­cja spro­wa­dza się do prze­pro­wa­dze­nia akcji spo­łecz­nej w ramach któ­rej zosta­ną wybra­ne loka­li­za­cje dla: sta­cji napraw rowe­rów, sto­ja­ków rowe­ro­wych, licz­ni­ków rowe­rzy­stów, pod­pó­rek na przej­ściach dla pie­szych, koszy na śmie­ci umiesz­czo­nych tak aby moż­na łatwo wrzu­cić śmieć jadąc rowe­rem. Poza tym w ramach pro­jek­tu Mia­sto Lublin powin­no wypro­du­ko­wać serię gadże­tów miej­skich zwią­za­nych z poru­sza­niem się po mie­ście rowe­rem. Gadże­ta­mi mogą być koszul­ki rowe­ro­we (spor­to­we), cza­pecz­ki, opa­ski na rękę do ocie­ra­nia potu, kami­zel­ki odbla­sko­we, lamp­ki rowe­ro­we, naklej­ki na rowe­ry, ocie­pla­cze na zimę na buty, któ­re chro­nią przez wil­go­cią jed­no­cze­śnie, pele­ry­ny rowe­ro­we, koszy­ki do rowe­rów, spoden­ki rowe­ro­we, cho­rą­giew­ki przy­krę­ca­ne do dzie­cię­cych rowe­rów itp.
M – 54 Ogól­no­miej­ski Poko­chaj bie­ga­nie w Lublinie! 300 000 zł Poko­chaj bie­ga­nie w Lubli­nie! to spe­cjal­ny pro­gram akty­wi­za­cji miesz­kań­ców Lubli­na. Zdro­wy tryb życia jest celem ludzi w każ­dym wie­ku. Aby zin­te­gro­wać spo­łecz­ność bie­go­wą i zachę­cić do aktyw­ne­go wypo­czyn­ku dzie­ci, doro­słych, a tak­że senio­rów pro­po­nu­je­my coty­go­dnio­we zaję­cia bie­go­we oraz cyklicz­ne zawo­dy, któ­re oprócz wymia­ru spor­to­we­go będą oka­zją do inte­gra­cji, wymia­ny doświad­czeń oraz zaczerp­nię­cia facho­wych porad bie­go­wych. Moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w zor­ga­ni­zo­wa­nych zaję­ciach i zawo­dach budu­je auto­mo­ty­wa­cję, zaspo­ka­ja potrze­bę rywa­li­za­cji i przy­no­si satys­fak­cję. “Poko­chaj bie­ga­nie w Lubli­nie!” zakła­da: orga­ni­za­cję cyklu 6 bie­gów maso­wych dla doro­słych, orga­ni­za­cję cyklu 6 bie­gów dla dzie­ci i mło­dzie­ży oraz spe­cjal­nej stre­fy ani­ma­cji spor­to­wych, orga­ni­za­cję wspól­nych, pro­fe­sjo­nal­nych tre­nin­gów na róż­nych pozio­mach zaawan­so­wa­nia, pro­gram akty­wi­za­cji senio­rów “Senior w ruchu”, orga­ni­za­cję cyklu szko­leń wolon­ta­ry­stycz­nych dla miesz­kań­ców Lublina.
M – 55 Za Cukrow­nią Wyko­na­nie gene­ral­ne­go remon­tu sali lek­cyj­nej z prze­zna­cze­niem na pra­cow­nię fizy­cz­no-che­­mi­cz­ną z zaple­czem w SP nr 20 w Lublinie 70 000 zł Pro­jekt ma na celu gene­ral­ny remont sali lek­cyj­nej znaj­du­ją­cej się w SP nr 20 w Lubli­nie przy al. J. Pił­sud­skie­go 26. Wyma­ga ona kapi­tal­ne­go remon­tu budow­la­ne­go, sani­tar­ne­go i elek­trycz­ne­go. Obec­nie w sali tej nie są pro­wa­dzo­ne zaję­cia edu­ka­cyj­ne z uwa­gi na zły stan tech­nicz­ny, w jakim się znaj­du­je. W związ­ku z wej­ściem w życie nowej refor­my oświa­to­wej zacho­dzi potrze­ba stwo­rze­nia dla naszych uczniów pra­cow­ni fizy­cz­no- che­micz­nej wraz z zaple­czem od pod­staw. Włą­cze­nie nowej sali do użyt­ku szkol­ne­go umoż­li­wi dzie­ciom naukę w sys­te­mie jednozmianowym.
M – 56 Sze­ro­kie Na przy­sta­nek LIPNIAK po chod­ni­ku. Nie bie­gnij w bło­cie śpie­sząc się na auto­bus 39! 126 840 zł NIE BIEGNIJ W BŁOCIE ŚPIESZĄC SIĘ NA AUTOBUS 39 ! Wyko­na­nie dro­gi pie­szej z kost­ki beto­no­wej łączą­cej przy­sta­nek Lip­niak znaj­du­ją­cy się przy ul. Woj­cie­chow­skiej z ul. Św. Woj­cie­cha wraz z odwod­nie­niem. W poło­wie dłu­go­ści ścież­ki pla­nu­je się wyko­na­nie 2 latar­ni par­ko­wych z włą­cza­niem auto­ma­tycz­nym na czuj­nik ruchu. Rów­nież atrak­cyj­niej­szy teren wokół przy­stan­ku! W ramach pro­jek­tu: ‑upo­rząd­ko­wa­nie tere­nu wokół przy­stan­ku, ‑zli­kwi­do­wa­nie dzi­kie­go śmiet­ni­ska, ‑obu­do­wa drew­nia­na tym­cza­so­wej toa­le­ty typu toi-toi ‑wyko­na­nie łąki kwiet­nej i nasa­dzeń drzew liścia­stych wzdłuż chod­ni­ka, ‑mon­taż 4 ławek i 3 koszy na śmie­ci drew­nia­nych wzdłuż przy­stan­ku, ‑mon­taż 1 tabli­cy ogło­szeń dla mieszkańców.
M – 57 Cze­chów Północny Wyko­na­nie pra­wo­skrę­tu z uli­cy Woj­cie­cha Żyw­ne­go w uli­cę Elsnera 300 000 zł Wyko­na­nie pra­wo­skrę­tu uła­twi wyjazd z uli­cy Żyw­ne­go w uli­ce Elsne­ra co w spo­sób istot­ny zli­kwi­du­je kor­ki i popra­wi bez­pie­czeń­stwo ruchu w tym rejonie.
M – 58 Ogól­no­miej­ski Łaź­nia dla bez­dom­nych – kom­plek­so­wy punkt sanitarno-higieniczny. 299 000 zł W Lubli­nie prze­by­wa oko­ło 300 osób bez­dom­nych, któ­re zosta­ły zare­je­stro­wa­ne przez Miej­ski Ośro­dek Pomo­cy Rodzi­nie. W prak­ty­ce takich osób może być kil­ka razy wię­cej. Według ostat­nich badań pro­wa­dzo­nych przez Euro­pe­an Fede­ra­tion of Natio­nal Orga­ni­sa­tions Wor­king with the Home­less poziom bez­dom­no­ści w Pol­sce urósł od 2014 roku do chwi­li obec­nej o 17%. Pro­jekt sta­no­wi odpo­wiedź na potrze­bę tych ludzi w zakre­sie jakim jest dostęp do czy­stej wody i urzą­dzeń sani­tar­nych, któ­re według rezo­lu­cji ONZ sta­no­wią fun­da­men­tal­ne pra­wo czło­wie­ka. Kon­cep­cja jest bar­dzo pro­sta i pole­ga na uru­cho­mie­niu punk­tu z bez­płat­nym dostę­pem do usług sani­tar­nych dla osób bez­dom­nych lub zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym. W takim miej­scu oso­by będą mogły zażyć kąpie­li, dostać czy­stą odzież, sko­rzy­stać z usług fry­zje­ra ale też otrzy­mać facho­wą pora­dą gdzie się zgło­sić po dal­szą pomoc. Pro­jekt poza doraź­ną pomo­cą potrze­bu­ją­cym ma na celu przy­wra­ca­nie god­no­ści czło­wie­ko­wi oraz wspie­rać pro­ce­sy wycho­dze­nie z bezdomności.
M – 59 Kośmi­nek Kra­sic­kie­go remont chod­ni­ka (wymia­na na kostkę) 149 500 zł Dal­szy ciąg remon­tu chod­ni­ka na uli­cy Kra­sic­kie­go pole­ga­ją­cy na wymia­nie zde­wa­sto­wa­ne­go chod­ni­ka i poło­że­nie na cało­ści nowej kostki.Od uli­cy Gro­chow­skie­go i w stro­nę uli­cy Asny­ka i dalej. Wyko­na­nie oko­ło 560 m kost­ki z krawężnikiem.
M – 60 Sta­re Mia­sto, Śródmieście Kawia­ren­ka Dukaj­MY Razem 27 000 zł Kawia­ren­ka Dukaj­My Razem jest pro­jek­tem, któ­re­go głów­na ideą jest prze­ła­ma­nie barier języ­ko­wych. Każ­dy z nas zna oso­bę, któ­ra uczy­ła się języ­ka obce­go, ale z powo­du strach przed mówie­niem nie korzy­sta ze swo­jej wie­dzy. Bar­dzo czę­sto zdą­ża­ją się oso­by, któ­re po zakoń­cze­niu edu­ka­cji, skoń­czy­ły rów­nież przy­go­dę z języ­kiem angiel­skim lub innym języ­kiem obcym. Chce­my stwo­rzyć miej­scem do któ­re­go może przyjść każ­dy miesz­ka­niec Lubli­na bez wzglę­du na wiek czy poziom języ­ka i w prak­ty­ce ćwi­czyć swo­je umie­jęt­no­ści języ­ko­we. Przez cały czas, w kawia­ren­ce będzie znaj­do­wać się oso­ba z zagra­ni­cy, mówią­ca co naj­mniej w dwóch języ­kach. Jej zada­niem będzie orga­ni­zo­wa­nie cza­su dla osób przy­cho­dzą­cych poprzez gry plan­szo­we, roz­mo­wy a to wszyst­ko przy kawie i her­ba­cie. Będzie to miej­sce, w któ­rym będzie się przy­no­sić wła­sne potra­wy, i pozna­wać kuch­nie innych kra­jów. Wie­czo­ra­mi w kawia­ren­ce będą orga­ni­zo­wa­ne pre­zen­ta­cje doty­czą­ce kul­tur i oby­cza­jów innych krajów.
M – 61 Cze­chów Pół­noc­ny, Czu­by Pół­noc­ne, Rury, Sta­re Mia­sto, Śród­mie­ście, Wie­nia­wa, Zemborzyce Kom­plek­so­wy Przy­ulicz­ny Zestaw Odpoczynkowy 36 000 zł Kom­plek­so­wy Przy­ulicz­ny Zestaw Odpo­czyn­ko­wy to pro­jekt dedy­ko­wa­ny każ­dej gru­pie wie­ko­wej. Pomysł zawie­ra w sobie ław­kę z tyl­nym opar­ciem, w któ­re maja być wbu­do­wa­ne pane­le sło­necz­ne, zasi­la­ją­ce znaj­du­ją­ce się z boku kon­struk­cji łado­war­ki USB. Dodat­ko­wym atu­tem będą haczy­ki na tor­by, umiej­sco­wio­ne w dru­gim boku kon­struk­cji. Reali­zo­wa­ny w sied­miu dziel­ni­cach, w miej­scach w któ­rych wystę­pu­je defi­cyt miejsc do odpo­czyn­ku. Pro­jekt ma dać moż­li­wość chwi­li odpo­czyn­ku dla stru­dzo­nych dro­gą, speł­niać ponad­to funk­cję inte­gra­cyj­ną spo­łecz­no­ści oraz doła­do­wy­wać tele­fo­ny komórkowe.
M – 62 Węglin Połu­dnio­wy Rewi­ta­li­za­cja tere­nu na cele rekre­acji i wypo­czyn­ku na osie­dlu Świt – Węglin Południowy. 150 000 zł Wyko­na­my kom­plek­so­we zago­spo­da­ro­wa­nie zanie­dba­ne­go tere­nu przy ul. Szcze­ciń­skiej i ul. War­miń­skiej. Pla­nu­je­my wyko­nać skwer dla miesz­kań­ców dziel­ni­cy, wybu­do­wać wio­dą­ce do nie­go chod­ni­ki oraz boiska wie­lo­funk­cyj­ne. W oto­cze­niu zie­le­ni wkom­po­nu­je­my ele­men­ty pla­cu zabaw dla dzie­ci oraz siłow­ni dla doro­słych. Dopro­wa­dzi­my do sta­nu użyt­ko­wa­nia boiska wie­lo­funk­cyj­ne poprzez wyko­na­nie odpo­wied­niej nawierzch­ni, ogro­dze­nie oraz wypo­sa­że­nie w nie­zbęd­ne ele­men­ty do gry. Stwórz­my miej­sca do wypo­czyn­ku i rekre­acji na osie­dlu Świt.
M – 63 Cze­chów Północny II. MAŁA ARCHITEKTURA 100 000 zł Czę­ścio­we zago­spo­da­ro­wa­nie tere­nu (Plac cen­tral­ny) na cele rekre­acji, spor­tu i wypo­czyn­ku na Osie­dlu CHOINY. Wyko­na­nie 10-ele­­me­n­to­­wej siłow­ni na świe­żym powie­trzu, ogro­dzo­nej z ław­ka­mi, będzie miej­scem aktyw­ne­go wypo­czyn­ku dla senio­rów, mło­dzie­ży i dzieci.
M – 64 Sła­win Lino­wy mini park roz­ryw­ki i skwer wypoczynkowy 300 000 zł Pro­jekt zakła­da stwo­rze­nie lino­we­go par­ku roz­ryw­ki i skwe­ru wypo­czyn­ko­we­go. Loka­li­za­cja inwe­sty­cji tuż obok boiska przy ul. Alta­no­wej. W ramach lino­we­go mini pla­cu roz­ryw­ki zain­sta­lo­wa­ne zosta­ną urzą­dze­nia i pira­mi­dy lino­we. Będą one dosko­na­łą for­mą spę­dza­nia cza­su i roz­wi­ja­nia spraw­no­ści fizycz­nej dzie­ci w wie­ku od oko­ło 5 do 14 roku życia. Skwer wypo­czyn­ko­wy zlo­ka­li­zo­wa­ny będzie w pobli­żu pla­cu zabaw dla małych dzie­ci i mini par­ku lino­we­go, co pozwo­li na jed­no­cze­sne pil­no­wa­nie bawią­cych się dzieci.
M – 65 Sła­wi­nek Nasza Dziel­ni­ca – Sławinek 300 000 zł Celem pro­jek­tu jest reali­za­cja inwe­sty­cji w obrę­bie dziel­ni­cy Sła­wi­nek, któ­re pod­nio­są kom­fort i bez­pie­czeń­stwa życia miesz­kań­ców. Pro­jekt zakła­da: – powsta­nie przy­ja­zne­go miej­sca spo­tkań sąsiedz­kich i odpo­czyn­ku, z któ­re­go będą mogły korzy­stać zarów­no rodzi­ny z dzieć­mi, mło­dzież, jak i senio­rzy. Miej­sce będzie chro­nio­ne kame­rą moni­to­rin­gu. – moder­ni­za­cję zanie­dba­ne­go boiska przy uli­cy Baśnio­wej. Pro­jekt został pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ny przez Zarząd Rady Dziel­ni­cy Sła­wi­nek i uwzględ­nia pozy­cje zgła­sza­ne przez miesz­kań­ców dzielnicy.
M – 66 Ogól­no­miej­ski Zarząd Dróg i Mostów w real­nym prze­glą­dzie inwe­sty­cji – Dyrek­cja w terenie 30 000 zł Zarząd Dróg i Mostów two­rzy Lublin dla kie­row­ców zapo­mi­na­jąc o doku­men­tach miej­skich doty­czą­cych m.in. poli­ty­ki rowe­ro­wej. ZDiM budu­je mia­sto nie­przy­ja­zne pie­szym, rowe­rzy­stom i pasa­że­rom komu­ni­ka­cji miej­skiej. ZDiM nie reali­zu­je w Lubli­nie idei zrów­no­wa­żo­ne­go trans­por­tu. Czas to zmie­nić, czas by dyrek­cja ZDiM wcie­li­ła się w rolę miesz­kań­ców Lubli­na i poczu­ła swo­je inwe­sty­cje na wła­snej skó­rze. Pro­jekt zakła­da, że dyrek­tor ZDiM p. Pidek oraz 3 zastęp­ców i 1 zastęp­czy­ni będą spę­dza­li w każ­dym z 12 mie­się­cy: 4 godzi­ny na podró­żach pie­szych, 4 godzi­ny na podró­żach rowe­rem i 4 godzi­ny jeż­dżąc auto­bu­sa­mi. Tra­sa­mi prze­jaz­du dyrek­cji będą odcin­ki pomię­dzy sie­dzi­ba­mi Rad Dziel­nic a Ratu­szem, chy­ba, że dana Rada Dziel­ni­cy zade­cy­du­je, że inne miej­sce na tere­nie ich dziel­ni­cy będzie lep­szym punk­tem repre­zen­tu­ją­cym pro­ble­my transportowe.
M – 67 Ogól­no­miej­ski Budżet Oby­wa­tel­ski – tabli­ce infor­ma­cyj­ne o zre­ali­zo­wa­nych projektach 299 999 zł Pro­jekt zakła­da mon­taż tablic infor­ma­cyj­nych o zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tach w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w miej­scach ich reali­za­cji. Koniecz­ne jest ozna­cze­nie boisk i skwe­rów tabli­ca­mi infor­ma­cyj­ny­mi o tym, czy­je pomy­sły zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne, tak by te inwe­sty­cje mia­ły kon­kret­ne twa­rze, kon­kret­nych miesz­kań­ców, któ­rzy żyją obok nas.
M – 68 Tata­ry Budo­wa infra­struk­tu­ry w dziel­ni­cy Tatary 149 700 zł Budo­wa i moder­ni­za­cja cią­gów pie­szych w dziel­ni­cy Tata­ry oraz budo­wa 22 miejsc postojowych
M – 69 Rury 90 nowych miejsc par­kin­go­wych na LSM (osie­dla im.: A. Mic­kie­wi­cza, M. Konop­nic­kiej, Z. Kra­siń­skie­go, J. Słowackiego) 299 700 zł W ubie­gły roku pro­jekt: M – 78 – 140 nowych miejsc par­kin­go­wych na LSM-ach (osie­dla im.: A. Mic­kie­wi­cza, M. Konop­nic­kiej, Z. Kra­siń­skie­go, J. Sło­wac­kie­go) oraz w oko­li­cy ul. Gli­nia­nej uzy­skał 1131 gło­sów. Wynik ten potwier­dził ogrom­ne zapo­trze­bo­wa­nie na miej­sca par­kin­go­we w tej czę­ści mia­sta, dla­te­go po raz kolej­ny skła­dam pro­jekt doty­czy dziel­ni­cy Rury, osie­dli LSM. Celem tej ini­cja­ty­wy jest stwo­rze­nie oko­ło 90 nowych miejsc par­kin­go­wych w miej­scach o naj­więk­szym na nie zapo­trze­bo­wa­niu. Pro­jekt zakła­da koniecz­ność usu­nię­cia żywo­pło­tu znaj­du­ją­ce­go się w pasie dro­go­wym nie­któ­rych lokalizacji.
M – 70 Tata­ry Moder­ni­za­cja skwer­ku przy uli­cy Gospo­dar­czej 7 300 000 zł Pro­po­no­wa­ny pro­jekt zakła­da wyko­na­nie ogro­dze­nia dooko­ła skwer­ku przy uli­cy Gospo­dar­czej 7, wymia­na infra­struk­tu­ry pie­szej, wyko­na­nie Musz­li Kon­cer­to­wej, oraz przy­łą­cza ener­ge­tycz­ne­go i moni­to­rin­gu całe­go placu.
M – 71 Ogól­no­miej­ski Akty­wi­za­cja spor­to­wa dzie­ci w wie­ku 3–12 lat- kon­ty­nu­acja projektu 299 998 zł Pro­po­nu­je­my miesz­kań­com Lubli­na udział w pro­jek­cie zachę­ca­ją­cym dzie­ci oraz rodzi­ców do aktyw­ne­go spę­dza­nia cza­su poprzez udział w zaję­ciach ogól­no­ro­zwo­jo­wych, któ­re mają na celu kształ­to­wa­nie pozy­tyw­nych nawy­ków spor­to­wych u dzie­ci. Pro­jekt zakła­da prze­pro­wa­dze­ni w lubel­skich szko­łach i przed­szko­lach( 48 pla­có­wek) cie­ka­wych zabaw rucho­wych , akty­wi­zu­ją­cych spor­to­wo dzie­ci. Ponad­to chce­my zaan­ga­żo­wać rodzi­ców do wspól­nych dzia­łań na rzecz popraw­ne­go roz­wo­ju fizycz­ne­go dzie­ci. Tre­ne­rzy i nauczy­cie­le otrzy­ma­ją narzę­dzia , dzię­ki któ­rym sku­tecz­nie będą mogli reali­zo­wać zada­nia zawo­do­we zwią­za­ne ze spor­tem , a tak­że wcho­dzić w inte­rak­cje jako eks­per­ci lub mode­ra­to­rzy w pro­jek­tach spor­to­wych. Dzie­ci będą mia­ły szan­sę prze­ko­nać się , że aktyw­ność spor­to­wa może być atrakcyjna
M – 72 Sta­re Mia­sto, Śródmieście Śmiet­ni­ki Pół­po­dziem­ne na Pod­zam­czu i ul. Probostwo 280 000 zł Śmiet­ni­ki pół­po­dziem­ne to rady­kal­ne pod­nie­sie­nie stan­dar­du zbie­ra­nia odpa­dów. Śmiet­ni­ki pół­po­dzie­me pozwa­la­ją: 1. Spo­wol­nić fer­men­ta­cje odpa­dów orga­nicz­nych a przez to rady­kal­ne zmniej­sze­nie odo­rów – odpa­dy skła­do­wa­ne są w 2/3 pod zie­mią i w ten spo­sób są „natu­ral­nie chło­dzo­ne” od grun­tu 2. Skła­do­wać odpa­dy pio­­no­­wo- co powo­du­je ich kom­pre­sję pod wła­snym cię­ża­rem – to pozwa­la zma­ga­zy­no­wać wię­cej odpa­dów w mniej­szej powierzch­ni. 3. Blo­ko­wać roz­wie­wa­nie odpa­dów, dzię­ki samo – zamy­ka­ją­cej się kla­pie (sprę­ży­na) Inwe­sty­cje będą pro­wa­dzo­ne na dział­kach miej­skich a śmiet­ni­ki nie będą zamy­ka­ne – każ­dy tam będzie mógł wrzu­cić swo­je odpa­dy – oczy­wi­ście prze­se­gre­go­wa­ne. To wszyst­ko pozwa­la, że śmiet­nik, któ­ry „od zawsze”, koja­rzy nam się z syfem bru­dem smro­dem i szczu­ra­mi, sta­je się miej­scem, przy któ­rym moż­na posta­wić ław­kę i stwo­rzyć miej­sce wypo­czyn­ku. Tak się zresz­tą bar­dzo czę­sto dzie­je przy nowych śmietnikach
M – 73 Ogól­no­miej­ski Aktyw­ny Uczeń 299 500 zł Pro­jekt zakła­da zor­ga­ni­zo­wa­nie cyklu zajęć spor­to­wo – rekre­acyj­nych na tere­nie Lubli­na, prze­zna­czo­nych dla mło­dzie­ży uczą­cej się w szko­łach na tere­nie Gmi­ny Lublin. Zaję­cia zosta­ną podzie­lo­ne na róż­ne dys­cy­pli­ny, zarów­no dru­ży­no­we jak i indy­wi­du­al­ne. Zaję­cia te będą pro­wa­dzo­ne wewnątrz obiek­tów spor­to­wych oraz na świe­żym powie­trzu. Pro­jekt ma na celu stwo­rze­nie moż­li­wo­ści upra­wia­nia spor­tu dla mło­dzie­ży bez pono­sze­nia dodat­ko­wych kosz­tów, jak rów­nież pro­pa­go­wa­nie zdro­we­go try­bu życia i popu­la­ry­za­cję spor­tu jako jed­nej z bez­piecz­nych i atrak­cyj­nych form spę­dza­nia wol­ne­go cza­su. Celem pro­jek­tu jest rów­nież inte­gra­cja śro­do­wi­ska uczniow­skie­go poprzez sport oraz prze­ciw­dzia­ła­nie pato­lo­giom spo­łecz­nym i sto­so­wa­niu uży­wek przez młodzież.
M – 74 Zembo­rzy­ce Kon­te­ner kul­tu­ry wraz ze sta­cją rowerową. 150 000 zł Pro­jekt obej­mu­je roz­bu­do­wę sys­te­mu „Lubel­ski Rower Miej­ski” o budo­wę sta­cji rowe­ro­wej w dziel­ni­cy Zembo­rzy­ce wypo­sa­żo­nej w 10 rowe­rów miej­skich oraz usta­wie­nie „Kon­te­ne­ra kul­tu­ry”, w któ­rym mie­ścił­by się dziel­ni­co­wy punkt kultury.
M – 75 Ogól­no­miej­ski Mło­dzi Peł­ni Pasji 300 000 zł Wycho­dząc naprze­ciw potrze­bom mło­dych osób, zgło­szo­ny zosta­je pro­jekt Mło­dzi Peł­ni Pasji, któ­ry zakła­da reali­za­cje zajęć spor­to­wych w Lubli­nie. W ramach pro­jek­tu zosta­nie zor­ga­ni­zo­wa­ne 10 zajęć spor­to­wych przez cały rok – z wyłą­cze­niem okre­su waka­cyj­ne­go oraz wypa­da­ją­cych w tym okre­sie dni świą­tecz­nych, na obiek­tach spor­to­wych w Lubli­nie. Mło­dzi miesz­kań­cy Lubli­na od lat poka­zu­ją, że są zain­te­re­so­wa­ni uczest­nic­twem w róż­nych for­mach aktyw­no­ści fizycz­nej. Dzię­ki pro­jek­to­wi będą mogli dbać o swo­ją kon­dy­cję fizycz­ną i psy­chicz­ną. Spo­tka­nia na zaję­ciach zin­te­gru­ją mło­de poko­le­nie miesz­kań­ców Lubli­na i będą dobrą pro­mo­cją dla Mia­sta Lublin.
M – 76 Za Cukrow­nią Mia­sto Spor­to­wej Inspiracji 150 000 zł Pro­jekt zakła­da orga­ni­za­cję nie­od­płat­nych zajęć spor­to­wych oraz spo­tkań z tre­ne­ra­mi, spor­tow­ca­mi, fizjo­te­ra­peu­ta­mi i die­te­ty­ka­mi dla wszyst­kich chęt­nych miesz­kań­ców Lubli­na. W każ­dym mie­sią­cu reali­za­cji pro­jek­tu odby­wać się będą zaję­cia spor­to­we, rucho­we oraz spor­tów wal­ki pro­wa­dzo­ne przez instruk­to­rów. Będą w nich mogły uczest­ni­czyć oso­by w każ­dym wie­ku. Zaję­cia będą obej­mo­wa­ły róż­ne dys­cy­pli­ny spor­tów oraz zaję­cia ogól­no­ru­cho­we dla naj­młod­szych i senio­rów. Zaję­cia zosta­ną dosto­so­wa­ne do potrzeb bio­rą­cych w nich udział miesz­kań­ców. Przy­naj­mniej raz w mie­sią­cu zosta­nie przy­go­to­wa­ny Dzień Spor­to­wej Inspi­ra­cji, pod­czas któ­re­go zapro­sze­ni tre­ne­rzy, spor­tow­cy, fizjo­te­ra­peu­ci oraz die­te­ty­cy będą pro­wa­dzi­li pre­zen­ta­cje i zaję­cia z aktyw­ne­go try­bu życia oraz dba­nia o wła­sne zdro­wie i kondycję.
M – 77 Ogól­no­miej­ski Cze­go potrze­bu­je Lublin 270 000 zł Pro­jekt prze­wi­du­je pozna­nie potrzeb Lubli­nian, któ­re odno­szą się do roz­wo­ju i moder­ni­za­cji ich dziel­nic w ramach środ­ków z Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go. W ramach pro­jek­tu prze­wi­dzia­ne jest prze­pro­wa­dze­nie badań opi­nii miesz­kań­ców Lubli­na na temat ich satys­fak­cji z pro­jek­tów zre­ali­zo­wa­nych we wcze­śniej­szych latach w ramach Budże­tu oraz badań doty­czą­cych potrzeb Lubli­nian w kolej­nych edy­cjach. Bada­nie zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ne z udzia­łem miesz­kań­ców róż­nych ulic w każ­dej z dziel­nic. Plan zakła­da prze­ba­da­nie 10% lub 500 miesz­kań­ców każ­dej z 27 dziel­nic Lubli­na, łącz­nie bli­sko 12 000 Lubli­nian. Prze­ba­da­nie tak dużej gru­py pozwo­li na wycią­ga­nie wnio­sków o potrze­bach miesz­kań­ców mia­sta. Pro­jekt ten jest pierw­szym, któ­ry na taką ska­lę pozwo­li na doko­na­nie oce­ny satys­fak­cji z wcze­śniej­szych dzia­łań pod­ję­tych w ramach Budże­tu i sku­pi się na przy­szłych potrze­bach. Dzię­ki jego reali­za­cji moż­li­we będzie zgła­sza­nie i reali­zo­wa­nie pro­jek­tów, któ­re w naj­więk­szym stop­niu odpo­wia­da­ją potrze­bom Lublinian.
M – 78 Rury Dzie­ci nie­peł­no­spraw­ne są wśród. Wypo­sa­że­nie pla­cu zabaw przy Przed­szko­lu Inte­gra­cyj­nym nr 39 w sprzęt dosto­so­wa­ny do potrzeb dzieci. 299 203 zł Waż­nym aspek­tem w roz­wo­ju każ­de­go dziec­ka, w tym tak­że nie­peł­no­spraw­ne­go, jest roz­wi­ja­nie kon­tak­tów spo­łecz­nych z rówie­śni­ka­mi oraz stwo­rze­nie odpo­wied­nich warun­ków wspól­nej zaba­wy i dzia­ła­nia. Jed­nym ze spo­so­bów wspie­ra­nia dzie­ci w tych dzia­ła­niach jest odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie i zago­spo­da­ro­wa­nie pla­cu zabaw, tak aby każ­de dziec­ko nie­peł­no­spraw­ne (czy to na wóz­ku inwa­lidz­kim, czy też mają­ce pro­ble­my z prze­miesz­cza­niem się) i zdro­we mile spę­dza­ło czas na świe­żym powie­trzu. Przed­szko­le Inte­gra­cyj­ne nr 39 od ponad dzie­się­ciu lat pro­wa­dzi edu­ka­cje i opie­kę nad dzieć­mi nie­peł­no­spraw­ny­mi, o spe­cjal­nych potrze­bach edu­ka­cyj­nych dosto­so­wu­jąc swo­je pomiesz­cze­nia oraz wypo­sa­że­nie do potrzeb przed­szko­la­ków. Naj­pil­niej­szą obec­nie potrze­bą jest zakup sprzę­tu oraz przy­go­to­wa­nie pod­jaz­du na pla­cu zie­le­ni. Pro­jekt prze­wi­du­je zakup oraz mon­taż spe­cjal­nie dosto­so­wa­nych 24 urzą­dzeń zaba­wo­wych oraz budo­wę ścież­ki z kost­ki bru­ko­wej z porę­cza­mi pro­wa­dzą­cej na górkę .
M – 79 Cze­chów Północny Aktyw­ny Cze­chów – Bez­piecz­nie rowe­rem do szko­ły i do przedszkola 295 000 zł Pro­jekt doty­czy uzu­peł­nie­nia sie­ci dróg rowe­ro­wych w Lubli­nie o bra­ku­ją­ce i nie­zwy­kle potrzeb­ne odcin­ki. Celem pro­jek­tu jest umoż­li­wie­nie poru­sza­nia się rowe­rem po mie­ście na rowe­rze w spo­sób szyb­ki i wygod­ny, bez poko­ny­wa­nia wydłu­żo­nej dro­gi, bez prze­ry­wa­nia swo­jej podró­ży. Połą­cze­nie bra­ku­ją­cych odcin­ków dróg rowe­ro­wych pozwo­li na zachę­ce­nie miesz­kań­ców Lubli­na do częst­sze­go korzy­sta­nia z rowe­rów. Pla­no­wa­ny odci­nek będzie się łączył z powsta­łą dro­gą w ramach pro­jek­tu Euro­pej­ska Sto­li­ca Tury­sty­ki Rowe­ro­wej tj .przy ul. Sym­fo­nicz­nej w kie­run­ku Gim­na­zjum nr 16. Dro­ga zapew­ni dojazd bez­piecz­nie rowe­rem do szko­ły i zna­czą­co skró­ci dojazd do szko­ły. Wska­za­ne odcin­ki w przy­pad­ku reali­za­cji połą­czą się w całość. Tj z ul .Kon­cer­to­wą oraz Elsnera
M – 80 Ogól­no­miej­ski BEZPIECZNY ZWIERZ 300 000 zł BEZPIECZNY ZWIERZ zawie­ra dwa głów­ne cele: popra­wie­nie losu zwie­rząt na tere­nie Mia­sta Lubli­na oraz edu­ka­cję spo­łe­czeń­stwa, w tym dzie­ci i mło­dzie­ży z zakre­su wie­dzy nie­zbęd­nej do spra­wo­wa­nia opie­ki nad zwie­rzę­ta­mi w spo­sób odpo­wie­dzial­ny, a tak­że umie­jęt­no­ści budo­wa­nia pra­wi­dło­wych rela­cji w kon­tak­tach czło­wie­ka ze zwie­rzę­ta­mi i umie­jęt­no­ści reago­wa­nia w sytu­acjach trud­nych, zwią­za­nych z cier­pie­niem lub agre­sją zwie­rząt. Pro­jekt obej­mie sfi­nan­so­wa­nie: ste­ry­li­za­cji psów i kotów posia­da­ją­cych wła­ści­cie­li; kotów wol­no bytu­ją­cych wraz z odro­ba­cze­niem, odpchle­niem, a następ­nie przy­wró­ce­niem ich do śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go; szko­leń dla osób doro­słych; zajęć dydak­tycz­nych dla dzie­ci i mło­dzie­ży; hap­pe­nin­gów; kam­pa­nii spo­łecz­nej „Twój pies, Two­ja kupa”. Reali­za­cja pro­jek­tu zwięk­szy bez­pie­czeń­stwo ludzi i zwie­rząt oraz ogra­ni­czy licz­bę zwie­rząt bezdomnych.
M – 81 Ogól­no­miej­ski Szko­li­my razem – BKS, Sygnał, Widok 300 000 zł Akty­wi­za­cja spor­to­wa dzie­ci i mło­dzie­ży przed­szkol­nej i szkol­nej oraz pod­nie­sie­nie kwa­li­fi­ka­cji tre­ne­rów, instruk­to­rów i nauczy­cie­li w‑f pro­wa­dzą­cych zaję­cia spor­to­we z dzieć­mi i młodzieżą.
M – 82 Rury Upo­rząd­ko­wa­nie ruchu pie­sze­go i samo­cho­do­we­go w rejo­nie Ron­da Nauczy­cie­li Taj­ne­go Naucza­nia (uli­ce: Zana, Wileń­ska, Boha­te­rów Mon­te Cassino) 300 000 zł Pro­jekt ma na celu upo­rząd­ko­wa­nie ruchu pie­sze­go i samo­cho­do­we­go w rejo­nie Ron­da Nauczy­cie­li Taj­ne­go Naucza­nia (uli­ce: Zana, Wileń­ska, Boha­te­rów Mon­te Cas­si­no). Jest to miej­sce o dużym natę­że­niu ruchu tak pie­sze­go, jak i samo­cho­do­we­go, dużej gęsto­ści zamiesz­ka­nia oraz licz­nych obiek­tów usłu­go­wych i han­dlo­wych. Inten­cją pro­jek­tu jest unie­moż­li­wie­nie nie­wła­ści­wych i nie­bez­piecz­nych zacho­wań uczest­ni­ków ruchu, głów­nie poprzez fizycz­ną ich sepa­ra­cję, stwo­rze­nie infra­struk­tu­ry tech­nicz­nej oraz polep­sze­nie warun­ków ruchu.
M – 83 Poni­kwo­da Budo­wa pla­cu zabaw w rejo­nie uli­cy Bluszczowa. 149 900 zł Miesz­kań­cy blo­ków przy ul. Blusz­czo­wej i Dożyn­ko­wej w związ­ku z bra­kiem tere­nów rekre­acyj­nych w tej czę­ści Lubli­na wno­szą o wyko­na­nie na dział­ce nr 15/35 przy ul. Blusz­czo­wej, sta­no­wią­cej wła­sność Gmi­ny Lublin, tere­nu rekre­acyj­ne­go z pla­cem zabaw. Osie­dle jest duże z ten­den­cja roz­wo­ju i nie­zbęd­ne jest zapew­nie­nie miejsc rekre­acyj­nych dla dzie­ci z pobli­skich bloków.
M – 84 Ogól­no­miej­ski Baza szko­le­nio­wa dla mło­dzie­ży Moto­ru – szat­nie przy boisku 300 000 zł Pro­jekt obej­mu­ję budo­wę szat­ni kon­te­ne­ro­wych na potrze­by wyko­rzy­sta­nia boiska przy ul. Rusał­ki, prze­zna­czo­ne­go do tre­nin­gów mło­dzie­żo­wych grup Moto­ru Lublin. Na chwi­lę obec­ną szat­nie są w opła­ka­nym sta­nie, zaś ich remont sta­no­wi znacz­ny koszt prze­kra­cza­ją­cy moż­li­wo­ści finan­so­we klu­bu zaj­mu­ją­ce­go się szko­le­niem mło­dzie­ży. Obok szat­ni miał­by powstać utwar­dzo­ny par­king dla 24 samo­cho­dów, w miej­sce obec­ne­go par­kin­gu ziem­ne­go. Doce­lo­wo przy ul. Rusał­ki mia­ło­by powstać kom­plek­so­we cen­trum tre­nin­go­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży roz­po­czy­na­ją­cych przy­go­dę z pił­ką noż­ną. Pro­blem bra­ku nie­zbęd­nej bazy szko­le­nio­wej od lat jest bolącz­ką mło­dzie­żo­wej pił­ki noż­nej w Lubli­nie. Może jed­nak zostać roz­wią­za­ny w naj­bliż­szym cza­sie. Wspól­nie daj­my dzie­ciom dobre miej­sce do tre­nin­gów. Pomóż­my reali­zo­wać ich pasje i marze­nia. Dzię­ki temu już wkrót­ce razem będzie­my mogli być dum­ni z pił­kar­skich suk­ce­sów naszej młodzieży!
M – 85 Zembo­rzy­ce Zalew Zembo­rzyc­ki Atrak­cyj­ny dla Aktywnych 144 444 zł Celem pro­jek­tu jest zwięk­sze­nie atrak­cyj­no­ści Zale­wu Zembo­rzyc­kie­go jako miej­sca słu­żą­ce­go aktyw­ne­mu wypo­czyn­ko­wi. Obec­nie w tym miej­scu Lubli­nia­nie jeż­dżą rowe­ra­mi, spa­ce­ru­ją, bie­ga­ją. Nie­ste­ty bra­ku­je tu miejsc odpo­czyn­ku, śmiet­ni­ków, sto­ja­ków rowe­ro­wych czy ogól­no­do­stęp­ne­go wodo­po­ju dla spra­gnio­nych. Bra­ku­je tak­że ozna­ko­wa­nych tras bie­go­wych i spa­ce­ro­wych, któ­re pro­wa­dzi­ły­by przez atrak­cyj­ne miej­sca i pozwa­la­ły łatwo liczyć ich dłu­gość. Pro­jekt jest odpo­wie­dzią na te potrzeby.
M – 86 Dzie­sią­ta Budo­wa wybie­gu dla psów na tere­nie pla­cu przy ul. Sze­l­burg-Zare­m­bi­­ny i Sieroszewskiego 42 000 zł Pro­jekt zakła­da budo­wę ogro­dzo­ne­go wybie­gu dla psów na tere­nie zie­lo­ne­go pla­cu mię­dzy uli­ca­mi E. Sze­l­burg-Zare­m­bi­­ny, W. Sie­ro­szew­skie­go i J. Iwasz­kie­wi­cza w jego nie­za­go­spo­da­ro­wa­nej, pół­­no­c­no-zacho­d­niej czę­ści (dział­ka 44/4). Przy­słu­ży­ło­by się to zarów­no wła­ści­cie­lom psów, jak i innym miesz­kań­com, two­rząc miej­sce, gdzie psy mogły­by swo­bod­nie bie­gać bez stwa­rza­nia zagro­że­nia dla ludzi. W obrę­bie wybie­gu znaj­do­wał­by się 2 kosze na odcho­dy psie, 2 ław­ki i tabli­ca z regulaminem.
M – 87 Śród­mie­ście Par­kin­gi w cen­trum dla miesz­kań­ców – wię­cej miejsc par­kin­go­wych w cen­trum dla wszystkich 149 999 zł Pro­jekt zakła­da udo­stęp­nie­nie par­kin­gów przy budyn­kach, któ­ry­mi zarzą­dza gmi­na Lublin (Urząd Mia­sta, szko­ły, insty­tu­cje kul­tu­ry itp. itd.) wszyst­kim miesz­kań­com. Par­kin­gi znaj­du­ją­ce się w zasię­gu Stre­fy Płat­ne­go Par­ko­wa­nia zosta­ną włą­czo­ne do tej stre­fy i par­ko­wa­nie na nich będzie odpłat­ne zgod­nie z zasa­da­mi Stre­fy Płat­ne­go Par­ko­wa­nia. Pro­jekt ma na celu zrów­na­nie praw trans­por­to­wych miesz­kań­ców i urzęd­ni­ków oraz uświa­do­mie­nie pro­ble­mów trans­por­to­wych urzęd­ni­kom, któ­rzy aktu­al­nie mają zagwa­ran­to­wa­ne miej­sce par­kin­go­we w miej­scu pra­cy. War­to, aby urzęd­ni­cy zazna­li dokład­nie takich samych warun­ków trans­por­to­wych na tere­nie mia­sta jak wszy­scy miesz­kań­cy, by wie­dzie­li jakie miesz­kań­cy mają pro­ble­my z dojaz­dem do centrum.
M – 88 Ogól­no­miej­ski Kie­row­ca, któ­ry pamię­ta o prze­pi­sach PoRD 299 999 zł Kam­pa­nia przy­po­mi­na­ją­ca treść 16 pierw­szych arty­ku­łów Pra­wa o Ruchu Dro­go­wym a tak­że uświa­da­mia­ją­ca nie­bez­pie­czeń­stwa jakie wyni­ka­ją ze zbyt szyb­kiej jaz­dy w tere­nie zabu­do­wa­nym. Dodat­ko­wo 15 skrzy­żo­wań o naj­więk­szym natę­że­niu ruchu zosta­nie ozna­ko­wa­ne żół­tą kra­tow­ni­cą przy­po­mi­na­ją­cą, by nie wjeż­dżać na skrzy­żo­wa­nie, gdy nie mamy pew­no­ści, że z nie­go zje­dzie­my. Kam­pa­nia będzie przy­po­mi­na­ła o Pra­wie o Ruchu Dro­go­wym w for­mie ulo­tek dla kie­row­ców aut, zajęć dla dzie­ci w szkołach.
M – 89 Ogól­no­miej­ski Bez­piecz­ny Lublin – cykl szko­leń militarnych 295 000 zł W związ­ku z rosną­cym zain­te­re­so­wa­niem tema­ty­ką mili­ta­riów, bez­pie­czeń­stwa i reago­wa­nia w sytu­acjach kry­zy­so­wych, pro­jekt „Bez­piecz­ny Lublin” stwa­rza moż­li­wo­ści kom­plek­so­we­go pozy­ska­nia wie­dzy z tej tema­ty­ki. Pod­sta­wo­wym celem jest pro­mo­wa­nie odpo­wie­dzial­ne­go spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go poprzez pasję, aktyw­ny wypo­czy­nek i inte­gra­cję. Pro­jekt zakła­da reali­za­cję kom­plek­so­we­go cyklu szko­leń. W ramach zajęć prak­tycz­nych i teo­re­tycz­nych zosta­ną popro­wa­dzo­ne m. in. szko­le­nia z zakre­su: ratow­nic­twa medycz­ne­go, medy­cy­ny pola wal­ki, tere­no­znaw­stwa i nawi­ga­cji, tech­nik samo­obro­ny pod­czas wal­ki wręcz, survi­va­lu, strze­lec­twa spor­to­we­go, strze­lec­twa obron­ne­go. Pro­wa­dze­nie szko­leń będzie oby­wać się w pla­ców­kach do tego prze­zna­czo­nych. Wyna­ję­ci instruk­to­rzy sta­no­wić będą kadrę wykształ­co­nych i doświad­czo­nych spe­cja­li­stów z danej dzie­dzi­ny. Uży­wa­ją­cy mate­ria­łów szko­le­nio­wych i wypo­sa­że­nia nie­zbęd­ne­go do prze­ka­za­nia wiedzy.
M – 90 Sła­wi­nek Nasz Sła­wi­nek 149 500 zł Celem pro­jek­tu jest reali­za­cja inwe­sty­cji w obrę­bie dziel­ni­cy Sła­wi­nek, któ­re pod­nio­są kom­fort i bez­pie­czeń­stwa życia miesz­kań­ców. Pro­jekt zakła­da: – powsta­nie sta­cji Lubel­skie­go Rowe­ru Miej­skie­go przy uli­cy Kolo­ro­wej lub Baśnio­wej; – orga­ni­za­cja zajęć spor­to­wych z instruk­to­rem w lip­cu i sierp­niu 2018 (100 godzin); – orga­ni­za­cja dwu­dnio­we­go Rodzin­ne­go Festy­nu Sąsiedz­kie­go dziel­ni­cy Sła­wi­nek – remont chod­ni­ka na uli­cy Jasiń­skie­go. Pro­jekt został pozy­tyw­nie zaopi­nio­wa­ny przez Zarząd Rady Dziel­ni­cy Sła­wi­nek i uwzględ­nia pozy­cje zgła­sza­ne przez miesz­kań­ców dzielnicy.
M – 91 Dzie­sią­ta Kunic­kie­go – bez­piecz­niej na ulicy 149 999 zł Pro­jekt zakła­da spo­wol­nie­nie ruchu na ul. Kunic­kie­go na odcin­ku od ul. Dywi­zjo­nu 303 do ul. Głu­skiej. Pro­jekt zakła­da budo­wę pro­gów zwal­nia­ją­cych podusz­ko­wych (wyspo­wych, typu ber­liń­skie­go) w oko­li­cach skrzy­żo­wań i przejść dla pie­szych. Pro­jekt zakła­da wyzna­cze­nie BUS pasa na odcin­ku od ul. Kotlar­skiej do ul. Baga­te­la i dalej od ul. Zembo­rzyc­kiej do ul. Głu­skiej. Pro­jekt zakła­da wyzna­cze­nie BUS pasa na odcin­ku od Głu­skiej do ul. Oczki ul. Mic­kie­wi­cza do ul. Kraszewskiego.
M – 92 Cze­chów Północny Roz­wój spor­tu przy SP43 149 999 zł Pro­jekt zakła­da budo­wę bież­ni 70m przy SP43. Pro­jekt zakła­da budo­wę dwóch wiat przy Mul­ti­spor­to­wym boisku przy SP43 po połu­dnio­wej stro­nie boiska. Pro­jekt zakła­da budo­wę oświe­tle­nia przy Mul­ti­spor­to­wym boisku przy SP43.
M – 93 Ogól­no­miej­ski Komu­ni­ka­cja miej­ska za darmo! 299 999 zł Pro­jekt zakła­da zor­ga­ni­zo­wa­nie kon­kur­su dla miesz­kań­ców Lubli­na, w któ­rym nagro­dą będzie 3000 bile­­tó­­w150-dnio­­wy na wszyst­kie linie. Kon­kurs będzie doty­czył komu­ni­ka­cji zbio­ro­wej i jej funk­cjo­no­wa­nia. Efek­tem kon­kur­su będzie zebra­nie infor­ma­cji o tym, co dla miesz­kań­ców jest naj­waż­niej­sze przy poru­sza­niu się komu­ni­ka­cją miej­ską (wygo­da, czas prze­jaz­du, dosto­so­wa­nie linii do potrzeb). Infor­ma­cje te pozwo­lą dopa­so­wać ofer­tę ZTM dla mieszkańców.
M – 94 Ogól­no­miej­ski Miej­ski porad­nik rowe­rzy­sty – dodruk przewodnika 299 999 zł Pro­jekt zakła­da dodruk Prze­wod­ni­ka Miej­skie­go Rowe­rzy­sty, któ­ry oka­zał się bar­dzo popu­lar­nym i potrzeb­nym mate­ria­łem dla lubel­skich rowe­rzy­stów. Prze­wod­nik Miej­skie­go Rowe­rzy­sty został opu­bli­ko­wa­ny przez Towa­rzy­stwo dla Natu­ry i Czło­wie­ka. Pro­jekt zakła­da umo­wę pomię­dzy Urzę­dem Mia­sta i Towa­rzy­stwem dla Natu­ry i Czło­wie­ka na moż­li­wość dodru­ku przez UM Lublin przewodnika.
M – 95 Śród­mie­ście Part­kle­ty w centrum 300 000 zł Utwo­rze­nie 2 par­kle­tów w cen­trum Lubli­na zamiast 4 miejsc par­kin­go­wych na chod­ni­ku. Pro­po­nu­ję np. ul. Peowia­ków. Dobór ulic powi­nien oprzeć się na ana­li­zie społecznej.
M – 96 Śród­mie­ście Park kie­szon­ko­wy na Zielonej 300 000 zł Stwo­rze­nie par­ku kie­szon­ko­we­go na ul. Zie­lo­nej. Jego kształt powin­ny okre­ślić kon­sul­ta­cje społeczne.
M – 97 Czu­by Południowe Ale­ja­mi wąwo­zu dla Czechowa 142 140 zł Wąwóz znaj­du­ją­cy się pomię­dzy al. Kom­po­zy­to­rów Pol­skich i ul. Sze­li­gow­skie­go to praw­dzi­wy skarb Miesz­kań­ców Cze­cho­wa. Pro­jekt zakła­da jego rewi­ta­li­za­cję poprzez remont ale­jek, ławek, popra­wę sta­nu zie­le­ni oraz umiesz­cze­nie sto­ja­ków na rowe­ry. Obec­ny teren nie sta­no­wi atrak­cyj­nej ofer­ty dla Miesz­kań­ców. Pro­jekt zakła­da utwo­rze­nie cen­tral­ne­go pla­cu będą­ce­go miej­scem spo­tkań, na któ­rym znaj­do­wa­ły­by się alta­na, ław­ki, kwiet­ni­ki oraz sto­ja­ki na rowery.
M – 98 Czu­by Remont nawierzch­ni uli­cy Przy­tul­nej (łącz­nie z ist­nie­ją­cą zato­ką posto­jo­wą i chod­ni­kiem) poło­żo­nej na dział­ce nr 49/34 obr 30 ark 6 w Lublinie 300 000 zł Remont nawierzch­ni asfal­to­wej uli­cy Przy­tul­nej łącz­nie z ist­nie­ją­cą zato­ką posto­jo­wą i chod­ni­kiem poprzez wymia­nę kra­węż­ni­ków i wyko­na­nie nowe­go dywa­ni­ka asfal­to­we­go, oraz wymia­nę obrze­ży chod­ni­ka i uło­że­nie kost­ki bru­ko­wej na chodniku.
M – 99 Czu­by Południowe MONITORING MIEJSKI W OSIEDLACH PORĘBAWIDOK 300 000 zł Wnio­sek doty­czy: 1. Wyko­na­nia moni­to­rin­gu miej­skie­go na tere­nie Osie­dli Porę­ba i Widok. 2. Wyko­na­nia oświe­tle­nia chod­ni­ka wybu­do­wa­ne­go w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go 2016 roku łączą­ce­go ul. Aga­to­wą z cią­giem pie­szym przy ul. Bursztynowej.
M – 100 Cze­chów Północny Remont odcin­ka nawierzch­ni ul. Świętokrzyskiej 100 000 zł Pro­jekt doty­czy napra­wy jezd­ni na odcin­ku ok. 6m sze­ro­ko­ści i ok. 10 m dłu­go­ści w oko­li­cy budyn­ku nr 15 przy ul. Świę­to­krzy­skiej. W okre­sach po desz­czu i zime są poważ­ne trud­no­ści z prze­je­cha­niem ogrom­nej dosyć głę­bo­kiej kałuży.
M – 101 Cze­chów Północny Oświe­tle­nie ulic: Gor­czań­skiej, Świę­to­krzy­skiej i czę­ści Zelwe­ro­wi­cza na osie­dlu miesz­ka­nio­wym Cho­iny poprzez dosta­wie­nie latar­ni lub wymia­nę lamp 300 000 zł Oświe­tle­nie ulic Gor­czań­skiej, Świę­to­krzy­skiej, Zelwe­ro­wi­cza, poprzez dosta­wie­nie dodat­ko­wych latarń ulicz­nych lub zwięk­sze­nie mocy oświe­tle­nia dotych­cza­so­wym. Przy ul. Zelwe­ro­wi­cza dostar­cze­nie 2–3 latarń na odcin­ku od ul. Cho­iny do pierw­szych scho­dów w osiedle.
M – 102 Cze­chów Północny Remont ul. Beskidz­kiej w Osie­dlu Spół­dziel­ni Budow­la­no Miesz­ka­nio­wej Choiny 290 000 zł Pro­jekt doty­czy popra­wy fatal­ne­go sta­nu tech­nicz­ne­go uli­cy Beskidz­kiej. Uli­ca ta powsta­ła w latach 70 ubie­głe­go wie­ku w okre­sie budo­wy osie­dla „Cho­iny”. Od cza­su wyko­na­nia nie była remon­to­wa­na. Jest nie­rów­na, posia­da znacz­nie znisz­czo­ną nawierzch­nię, zapad­nię­cia, wysta­ją­ce stu­dzien­ki w jezd­ni, miej­sca­mi brak asfal­tu. Stan tech­nicz­ny uli­cy unie­moż­li­wia bez­piecz­ne i spraw­ne poru­sza­nie się zarów­no pie­szych i samochodów.
M – 103 Czu­by Pół­noc­ne, Rury Przy­ja­zne dzie­ciom i rodzi­com przed­szkol­ne pla­ce zabaw 300 000 zł Pro­jekt zakła­da rewi­ta­li­za­cję ogro­dów przed­szkol­nych, w tym: moder­ni­za­cję znisz­czo­nych nawierzch­ni tara­sów przy budyn­kach Przed­szko­li nr 36 i 73, któ­re zosta­ną wyło­żo­ne płyt­ka­mi tara­so­wy­mi. Pla­no­wa­ne jest rów­nież ure­gu­lo­wa­nie czę­ści nawierzch­ni traw­ni­ków poprzez: wyrów­na­nie tere­nu oraz nasa­dze­nia, a tak­że dopo­sa­że­nie pla­cu zabaw w ate­sto­wa­ny sprzęt rekre­acyj­ny oraz ław­ki ogro­do­we. Głów­nym celem pro­jek­tu jest popra­wa warun­ków rekre­acji na tere­nach wymie­nio­nych ogro­dów przed­szkol­nych, eli­mi­no­wa­nie barier archi­tek­to­nicz­nych, zwięk­sze­nie pozio­mu bez­pie­czeń­stwa dzie­ci zarów­no peł­no­spraw­nych jak i nie­peł­no­spraw­nych oraz innych osób tam prze­by­wa­ją­cych. Waż­ne jest rów­nież pod­nie­sie­nie atrak­cyj­no­ści i popra­wa este­ty­ki ogro­dów wymie­nio­nych przed­szko­li. Stwórz­my wspól­nie przy­ja­zne, nowo­cze­sne i bez­piecz­ne miej­sce zaba­wa dla naszych dzie­ci i czu­wa­ją­cych nad ich pra­wi­dło­wym roz­wo­jem dorosłych.
M – 104 Ogól­no­miej­ski Podej­mij wyzwa­nie – roz­wi­jaj się 300 000 zł Pro­jekt „Podej­mij wyzwa­­nie-roz­­wi­­jaj się”; to cykl 16 spo­tkań w for­mie warsz­ta­tów, na któ­rych w prak­ty­ce nauczysz się klu­czo­wych kom­pe­ten­cji oso­bi­stych pozwa­la­ją­cych świa­do­mie i sku­tecz­nie kre­ować swo­je życie. Napew­no i sam kie­dyś zada­wa­łeś sobie takie pyta­nia: Jak chwy­cić z aster swo­je­go życia i stać się czło­wie­kiem suk­ce­su? Jak osią­gnąć wol­ność finan­so­wą? Jak prze­stać odkła­dać spra­wy na póź­niej i pozbyć się leni­stwa? Jak osią­gnąć pew­ność sie­bie? Jak podej­mo­wać decy­zje i kon­se­kwent­nie się ich trzy­mać? Jak prze­ła­mać nie­śmia­łość i stać się bar­dziej towa­rzy­ska oso­bą? Jak mieć super ener­gię do dzia­ła­nia każ­de­go dnia? Jak zna­leźć i zwe­ry­fi­ko­wać pomysł na biz­nes? Jak roz­po­cząć biz­nes bez kapi­ta­łu począt­ko­we­go? Jak zna­leźć wyma­rzo­ne­go part­ne­ra lub part­ner­kę? Czy na wszyst­kie te pyta­nia znasz odpo­wie­dzi? Aby je poznać, zagło­suj na nasz pro­jekt i do zoba­cze­nia na pierw­szym spotkaniu!
M – 105 Rury Reno­wa­cja par­kin­gu przy zso nr 5 w lublinie 299 400 zł Przed­mio­tem zada­nia jest moder­ni­za­cja par­kin­gu przy ZSO nr 5 w Lubli­nie przy ul. Rzec­kie­go 10. Par­king prze­zna­czo­ny jest dla pra­cow­ni­ków, rodzi­ców i mło­dzie­ży szkol­nej, a tak­że inte­re­san­tów. Par­king wyko­rzy­sty­wa­ny będzie w dniach nauki szkol­nej przez pra­cow­ni­ków szko­ły i rodzi­ców dowo­żą­cych uczniów do szko­ły, jak i mło­dzież szkol­ną, zaś poza zaję­cia­mi słu­żyć on będzie oso­bom korzy­sta­ją­cym z infra­struk­tu­ry szkol­nej (basen, sala gimnastyczna).

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy