Podsumowanie pracy komisji ds. statutów dzielnic

No Com­ments

Nowe statuty dzielnic – więcej obowiązków niż praw? Taka myśl nasuwa się po lekturze zmian przyjętych przez komisję rady miasta ds. statutów jednostek pomocniczych. W piątek, 30 listopada zorganizowaliśmy w ratuszu spotkanie dla członków rad dzielnic, aby omówić wypracowane zmiany.

- Potrzeb­na jest dys­ku­sja mię­dzy nami nt. zmian. Roz­bież­ność naszych poglą­dów jest fan­ta­stycz­nie wyso­ka – powie­dział Józef Nowo­miń­ski, prze­wod­ni­czą­cy Rady Dziel­ni­cy Tata­ry, na jed­nym ze spo­tkań nt. zmia­ny w sta­tu­tach dziel­nic. Wła­śnie dla­te­go posta­no­wi­li­śmy zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie, zanim jesz­cze roz­pocz­ną się ofi­cjal­ne kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne (ratusz potwier­dził nam, że roz­po­czą się jesz­cze w tym roku).

Komi­sja ds. sta­tu­tów jed­no­stek pomoc­ni­czych pra­co­wa­ła od listo­pa­da 2017 do paź­dzier­ni­ka 2018 roku. W tym cza­su odby­ło się 12 posie­dzeń, na któ­rych dys­ku­to­wa­no nt. ponad 180 pro­po­zy­cji zmian (nie­któ­re w kil­ku warian­tach) zgło­szo­nych wcze­śniej przez rady dziel­nic, Fun­da­cję Wol­no­ści a tak­że te wypra­co­wa­ne pod­czas I Forum Prze­wod­ni­czą­cych Rad i Zarzą­dów Dziel­nic, w paź­dzier­ni­ku zeszłe­go roku.

Poni­żej lin­ki do fil­mów z posie­dzeń komisji:

19 kwiet­nia 2018

25 kwiet­nia 2018

22 maja 2018

4 wrze­śnia 2018

11 wrze­śnia 2018

18 wrze­śnia 2018

23 paź­dzier­ni­ka 2018

Przy­ję­te przez komi­sję zmia­ny moż­na podzie­lić na kil­ka kategorii:

Zwoływanie posiedzenia

Prze­wod­ni­czą­cy zwo­łu­je posie­dze­nie rów­nież na wnio­sek zarzą­du. Zawia­do­mie­nie o ter­mi­nie posie­dze­nie na 7 dni przed posie­dze­niem wraz z pro­jek­ta­mi uchwał (wcze­śniej tyl­ko z porząd­kiem obrad). Spo­sób zawia­da­mia­nia usta­la rada, w for­mie uchwały.

Porzą­dek obrad obej­mu­je w szczególności:
– przy­ję­cie pro­to­ko­łu z poprzed­nie­go posiedzenia,
– infor­ma­cje prze­wod­ni­czą­ce­go rady i prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du o ich działaniach,
– roz­pa­trze­nie uchwał, zaję­cie sta­no­wisk, pod­ję­cie ape­li i opinii
– wol­ne wnio­ski, infor­ma­cje i zapy­ta­nia człon­ków rady

Zawia­do­mie­nie o posie­dze­niu rów­nież na 7 dni przed musi zna­leźć się na stro­nie dziel­ni­cy i w siedzibie.

Zarząd Dzielnicy

W par. 9 ust. 2 – jeśli zarząd uzy­skał upo­waż­nie­nie do wyda­wa­nia opi­nii (z par. 6 ust. 1) w imie­niu rady, infor­mu­je o wyda­nych opi­niach na kolej­nym posie­dze­niu rady.

Par. 15 – zarząd dziel­ni­cy liczy 3 lub 5 (wcze­śniej 5) i 5 lub 7 (wcze­śniej 7) osób w zależ­no­ści od licz­by miesz­kań­ców dziel­ni­cy. Liczeb­ność zarzą­du uchwa­la rada. W razie zmniej­sze­nia licz­by człon­ków zarzą­du, odwo­ła­niu pod­le­ga­ją oso­by na sta­no­wi­sku „człon­ka zarządu”.

Par. 16 zarząd ma pro­wa­dzić doku­men­ta­cję swo­ich działań.

Po upły­wie 2 lat od zakoń­cze­nia kaden­cji, zarząd prze­ka­zu­je doku­men­ta­cję do urzę­du w celu archiwizacji.

W przy­pad­ku nie­obec­no­ści prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du, jego obo­wiąz­ki wyko­nu­je zastęp­ca. Posie­dze­nia zarzą­du są protokołowane.

Wygaśnięcie mandatu

W par. 10 prze­pi­sy dot. wyga­śnię­cia man­da­tu prze­wod­ni­czą­ce­go rady – jeśli rada w cią­gu mie­sią­ca nie podej­mie uchwa­ły o wyga­śnię­ciu man­da­tu, wyga­sa on auto­ma­tycz­nie. Obra­dom w tym cza­sie prze­wo­dzi wice­prze­wod­ni­czą­cy naj­star­szy wie­kiem. W przy­pad­ku jed­no­cze­sne­go odwo­ła­nia prze­wod­ni­czą­ce­go i wszyst­kich wice­prze­wod­ni­czą­cych, pro­wa­dze­nie obrad powie­rza się naj­star­sze­mu wie­kiem człon­ko­wi rady, na okres 30 dni (potem kolej­ne­mu, itd.)

W par. 63 zmie­nio­no prze­pi­sy dot. wyga­śnię­cia man­da­tu. Teraz są tyl­ko czte­ry przypadki:
• śmierci,
• utra­ty pra­wa wybie­ral­no­ści lub nie­po­sia­da­nia go w dniu wyborów
• odmo­wy zło­że­nia ślubowania
• pisem­ne­go zrze­cze­nia się go
W każ­dym przy­pad­ku wyga­śnię­cie stwier­dza rada, uchwałą.

Komisje w radzie dzielnicy

W par. 11 w spra­wie powo­ły­wa­nia komi­sji, może ona liczyć nie mniej niż 3 człon­ków (do tej pory od 3 do 5). Komi­sja może wybrać ze swo­je­go gro­na wice­prze­wod­ni­czą­ce­go. Z każ­de­go posie­dze­nia jest spo­rzą­dza­ny protokół.

W par. 12 komi­sja rewi­zyj­na liczy 3 lub 5 człon­ków (do tej pory od 3 do 5). Komi­sja musi wybrać wice­prze­wod­ni­czą­ce­go. Człon­kiem komi­sji nie mogą być wstęp­ni, zstęp­ni, mał­żon­ko­wie lub rodzeń­stwo człon­ków zarzą­du. Na pisem­ny wnio­sek prze­wod­ni­czą­ce­go rady, prze­wod­ni­czą­cy komi­sji ma obo­wią­zek w cią­gu 7 dni zwo­łać posie­dze­nie komi­sji rewizyjnej.

Praca rady dzielnicy

Doda­je się ust. 16a „Do pro­to­ko­łu dołą­cza się w for­mie załącz­ni­ków tek­sty przy­ję­tych przez Radę uchwał, sta­no­wisk, opi­nii, ape­li, listę obec­no­ści człon­ków Rady, oświad­cze­nia i inne doku­men­ty prze­ka­za­ne prze­wod­ni­czą­ce­mu obrad”.

Pro­to­ko­ły publi­ko­wa­ne na stro­nie dzielnicy.

W par. 19 infor­ma­cje o dyżu­rach zamiesz­cza się na stro­nie inter­ne­to­wej rady i w sie­dzi­bie rady dzielnicy.

W par. 20 dopi­sa­no do obo­wiąz­ków człon­ka rady uczest­ni­cze­nie w posie­dze­niach rady.

Weryfikacja miejsca zamieszkania

W par. 29 doda­no ust. 3A, któ­ry mówi, że potwier­dze­niem sta­łe­go zamiesz­ka­nia jest wpis do sta­łe­go reje­stru wyborców.

Zmiany granic dzielnic

Ponad­to przy­ję­to zmia­ny gra­nic dziel­nic. W więk­szo­ści przy­pad­ków wyni­ka­ją jedy­nie ze zmia­ny nazew­nic­twa ulic. Są też jed­nak zmia­ny fak­tycz­ne, jak np. w przy­pad­ku blo­ków przy ul. Stru­ga (prze­nie­sio­ne z Kon­stan­ty­no­wa na Rury) oraz blo­ków przy ul. Urba­no­wi­cza (z Kośmin­ka na Felin).

Spra­woz­da­nie z pra­cy komi­sji wraz z zesta­wie­niem przy­ę­tych zmian w sta­tu­cie i gra­ni­cach dziel­nic moż­na zna­leźć w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej.

Czasu na uchwalenie mało, ale kompetencji jeszcze mniej

Uczest­ni­cy spo­tka­nia zwró­ci­li uwa­gę, że pozo­sta­ło bar­dzo mało cza­su na kon­sul­ta­cje i przy­ję­cie zmian w sta­tu­tach, jeśli mają zacząć obo­wią­zy­wać od nowej kaden­cji rad, któ­ra powin­na roz­po­cząć się wio­sną. Jeśli kon­sul­ta­cje mają być prze­pro­wa­dzo­ne solid­nie, to bio­rąc pod uwa­gę zbli­ża­ją­ce się świe­ta, powin­ny trwać przy­naj­mniej do koń­ca stycz­nia. Wspól­nie usta­li­li­śmy, że Fun­da­cja Wol­no­ści zwró­ci się do pre­zy­den­ta z wnio­skiem o przed­sta­wie­nie har­mo­no­gra­mu kon­sul­ta­cji i przy­ję­cia nowych sta­tu­tów. Ponad­to uzna­li­śmy, że nale­ża­ło­by aby rada mia­sta wydłu­ży­ła kaden­cje rad o 2–3 mie­sią­ce, aby zmia­ny nie były wpro­wa­dza­ne w zbyt­nim pośpiechu.

Inną waż­ną kwe­stią jest to, że wła­ści­wie żad­na z w/w zmian nie pro­wa­dzi do zwięk­sze­nia kom­pe­ten­cji rad dziel­nic. Nato­miast nakła­da wię­cej obo­wiąz­ków, jak np. dołą­cza­nie pro­jek­tów uchwał do zapro­szeń na posie­dze­nia. Pan Nowo­miń­ski zapro­po­no­wał, aby np. wydat­ki na dro­gi Zarząd Dróg i Mostów obli­ga­to­ryj­nie uzgad­niał z rada­mi dziel­nic. Naszym pomy­słem było to, aby o wybo­rze chod­ni­ków do remon­tu decy­do­wa­ły tyl­ko i wyłącz­nie rady dziel­nic. Pan Osiak zapro­po­no­wał, żeby rady dziel­nic mia­ły wpływ na sprze­daż miej­skich gruntów.

Roz­ma­wia­li­śmy rów­nież o die­tach. Więk­szość zabie­ra­ją­cych głos była zgod­na, że obec­na wyso­kość die­ty dla prze­wod­ni­czą­cych zarzą­du jest zbyt wyso­ka. Padła pro­po­zy­cja, aby die­ty otrzy­my­wa­li (oprócz prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du) rów­nież prze­wod­ni­czą­cy rady, sekre­tarz oraz czło­nek rady, odpo­wie­dzial­ny za pro­wa­dze­nie stro­ny inter­ne­to­wej. Taki podział wyda­je się zasad­ny z uwa­gi na zakres obo­wiąz­ków, jakie mają te osoby.

Pobierz pre­zen­ta­cję ze spo­tka­nia „Nowe sta­tu­ty dziel­nic – wię­cej obo­wiąz­ków niż praw?”

Chcesz być na bie­żą­co? »Zapisz się na nasz newsletter«

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy