Podsumowanie pracy komisji ds. statutów dzielnic

1 Comment

Nowe statuty dzielnic – więcej obowiązków niż praw? Taka myśl nasuwa się po lekturze zmian przyjętych przez komisję rady miasta ds. statutów jednostek pomocniczych. W piątek, 30 listopada zorganizowaliśmy w ratuszu spotkanie dla członków rad dzielnic, aby omówić wypracowane zmiany.

– Potrzebna jest dyskusja między nami nt. zmian. Rozbieżność naszych poglądów jest fantastycznie wysoka – powiedział Józef Nowomiński, przewodniczący Rady Dzielnicy Tatary, na jednym ze spotkań nt. zmiany w statutach dzielnic. Właśnie dlatego postanowiliśmy zorganizować spotkanie, zanim jeszcze rozpoczną się oficjalne konsultacje społeczne (ratusz potwierdził nam, że rozpoczą się jeszcze w tym roku).

Komisja ds. statutów jednostek pomocniczych pracowała od listopada 2017 do października 2018 roku. W tym czasu odbyło się 12 posiedzeń, na których dyskutowano nt. ponad 180 propozycji zmian (niektóre w kilku wariantach) zgłoszonych wcześniej przez rady dzielnic, Fundację Wolności a także te wypracowane podczas I Forum Przewodniczących Rad i Zarządów Dzielnic, w październiku zeszłego roku.

Poniżej linki do filmów z posiedzeń komisji:

19 kwietnia 2018

25 kwietnia 2018

22 maja 2018

4 września 2018

11 września 2018

18 września 2018

23 października 2018

Przyjęte przez komisję zmiany można podzielić na kilka kategorii:

Zwoływanie posiedzenia

Przewodniczący zwołuje posiedzenie również na wniosek zarządu. Zawiadomienie o terminie posiedzenie na 7 dni przed posiedzeniem wraz z projektami uchwał (wcześniej tylko z porządkiem obrad). Sposób zawiadamiania ustala rada, w formie uchwały.

Porządek obrad obejmuje w szczególności:
– przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
– informacje przewodniczącego rady i przewodniczącego zarządu o ich działaniach,
– rozpatrzenie uchwał, zajęcie stanowisk, podjęcie apeli i opinii
– wolne wnioski, informacje i zapytania członków rady

Zawiadomienie o posiedzeniu również na 7 dni przed musi znaleźć się na stronie dzielnicy i w siedzibie.

Zarząd Dzielnicy

W par. 9 ust. 2 – jeśli zarząd uzyskał upoważnienie do wydawania opinii (z par. 6 ust. 1) w imieniu rady, informuje o wydanych opiniach na kolejnym posiedzeniu rady.

Par. 15 – zarząd dzielnicy liczy 3 lub 5 (wcześniej 5) i 5 lub 7 (wcześniej 7) osób w zależności od liczby mieszkańców dzielnicy. Liczebność zarządu uchwala rada. W razie zmniejszenia liczby członków zarządu, odwołaniu podlegają osoby na stanowisku „członka zarządu”.

Par. 16 zarząd ma prowadzić dokumentację swoich działań.

Po upływie 2 lat od zakończenia kadencji, zarząd przekazuje dokumentację do urzędu w celu archiwizacji.

W przypadku nieobecności przewodniczącego zarządu, jego obowiązki wykonuje zastępca. Posiedzenia zarządu są protokołowane.

Wygaśnięcie mandatu

W par. 10 przepisy dot. wygaśnięcia mandatu przewodniczącego rady – jeśli rada w ciągu miesiąca nie podejmie uchwały o wygaśnięciu mandatu, wygasa on automatycznie. Obradom w tym czasie przewodzi wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. W przypadku jednoczesnego odwołania przewodniczącego i wszystkich wiceprzewodniczących, prowadzenie obrad powierza się najstarszemu wiekiem członkowi rady, na okres 30 dni (potem kolejnemu, itd.)

W par. 63 zmieniono przepisy dot. wygaśnięcia mandatu. Teraz są tylko cztery przypadki:
• śmierci,
• utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów
• odmowy złożenia ślubowania
• pisemnego zrzeczenia się go
W każdym przypadku wygaśnięcie stwierdza rada, uchwałą.

Komisje w radzie dzielnicy

W par. 11 w sprawie powoływania komisji, może ona liczyć nie mniej niż 3 członków (do tej pory od 3 do 5). Komisja może wybrać ze swojego grona wiceprzewodniczącego. Z każdego posiedzenia jest sporządzany protokół.

W par. 12 komisja rewizyjna liczy 3 lub 5 członków (do tej pory od 3 do 5). Komisja musi wybrać wiceprzewodniczącego. Członkiem komisji nie mogą być wstępni, zstępni, małżonkowie lub rodzeństwo członków zarządu. Na pisemny wniosek przewodniczącego rady, przewodniczący komisji ma obowiązek w ciągu 7 dni zwołać posiedzenie komisji rewizyjnej.

Praca rady dzielnicy

Dodaje się ust. 16a „Do protokołu dołącza się w formie załączników teksty przyjętych przez Radę uchwał, stanowisk, opinii, apeli, listę obecności członków Rady, oświadczenia i inne dokumenty przekazane przewodniczącemu obrad”.

Protokoły publikowane na stronie dzielnicy.

W par. 19 informacje o dyżurach zamieszcza się na stronie internetowej rady i w siedzibie rady dzielnicy.

W par. 20 dopisano do obowiązków członka rady uczestniczenie w posiedzeniach rady.

Weryfikacja miejsca zamieszkania

W par. 29 dodano ust. 3A, który mówi, że potwierdzeniem stałego zamieszkania jest wpis do stałego rejestru wyborców.

Zmiany granic dzielnic

Ponadto przyjęto zmiany granic dzielnic. W większości przypadków wynikają jedynie ze zmiany nazewnictwa ulic. Są też jednak zmiany faktyczne, jak np. w przypadku bloków przy ul. Struga (przeniesione z Konstantynowa na Rury) oraz bloków przy ul. Urbanowicza (z Kośminka na Felin).

Sprawozdanie z pracy komisji wraz z zestawieniem przyętych zmian w statucie i granicach dzielnic można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czasu na uchwalenie mało, ale kompetencji jeszcze mniej

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że pozostało bardzo mało czasu na konsultacje i przyjęcie zmian w statutach, jeśli mają zacząć obowiązywać od nowej kadencji rad, która powinna rozpocząć się wiosną. Jeśli konsultacje mają być przeprowadzone solidnie, to biorąc pod uwagę zbliżające się świeta, powinny trwać przynajmniej do końca stycznia. Wspólnie ustaliliśmy, że Fundacja Wolności zwróci się do prezydenta z wnioskiem o przedstawienie harmonogramu konsultacji i przyjęcia nowych statutów. Ponadto uznaliśmy, że należałoby aby rada miasta wydłużyła kadencje rad o 2-3 miesiące, aby zmiany nie były wprowadzane w zbytnim pośpiechu.

Inną ważną kwestią jest to, że właściwie żadna z w/w zmian nie prowadzi do zwiększenia kompetencji rad dzielnic. Natomiast nakłada więcej obowiązków, jak np. dołączanie projektów uchwał do zaproszeń na posiedzenia. Pan Nowomiński zaproponował, aby np. wydatki na drogi Zarząd Dróg i Mostów obligatoryjnie uzgadniał z radami dzielnic. Naszym pomysłem było to, aby o wyborze chodników do remontu decydowały tylko i wyłącznie rady dzielnic. Pan Osiak zaproponował, żeby rady dzielnic miały wpływ na sprzedaż miejskich gruntów.

Rozmawialiśmy również o dietach. Większość zabierających głos była zgodna, że obecna wysokość diety dla przewodniczących zarządu jest zbyt wysoka. Padła propozycja, aby diety otrzymywali (oprócz przewodniczącego zarządu) również przewodniczący rady, sekretarz oraz członek rady, odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej. Taki podział wydaje się zasadny z uwagi na zakres obowiązków, jakie mają te osoby.

Pobierz prezentację ze spotkania „Nowe statuty dzielnic – więcej obowiązków niż praw?”

Chcesz być na bieżąco? >>Zapisz się na nasz newsletter<<

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy