Nieudzielenie absolutorium i odwołanie Przewodniczącego Zarządu

No Com­ments

10 mar­ca odby­ło się posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce. Rada Dziel­ni­cy nie udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi (6 gło­sów za, 6 prze­ciw i 2 wstrzy­mu­ją­ce się).

Zobacz nagra­nie z prze­bie­gu posiedzenia:

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy