Posiedzenie RD Dziesiąta – marzec 2015

No Com­ments

Ostat­nie posie­dze­nie w IV kaden­cji Rady Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta odby­ło się 31 mar­ca 2015 r. w sie­dzi­bie PSM Kole­jarz przy ul. Krucz­kow­skie­go 22.

Rada Dziel­ni­cy popie­ra dzia­ła­nia miesz­ka­ją­cych, któ­rzy zbie­ra­ją pod­pi­sy pod oby­wa­tel­ski­mi uchwa­ła­mi doty­czą­cy­mi budo­wy boiska na skwe­rze przy ul. Sze­l­burg-Zare­m­bi­­ny oraz prze­bu­do­wy ul. Kunic­kie­go.
W inten­cji miesz­kań­ców a pro­pos prze­bu­do­wy ul. Kunic­kie­go cho­dzi m.in. o wyre­mon­to­wa­nie chod­ni­ków i nawierzch­ni uli­cy na nie­wy­re­mon­to­wa­nych odcin­kach, prze­bu­do­wę przejść, doda­nie wyse­pek i latar­ni oświe­tla­ją­cych przej­ścia, sygna­li­za­cję świetl­ną przy ul. Matej­ki i ul. Reja, wyzna­cze­nie pasów rowe­ro­wych lub dróg rowe­ro­wych, remont zatok auto­bu­so­wych.
Dzia­ła­nia miesz­kań­ców podyk­to­wa­ne są m.in. tym, że inten­syw­ny ruch samo­cho­do­wy przy­czy­nia się do pęka­nia budyn­ków przy ul. Kunickiego.

W ramach reali­za­cji pro­jek­tu ‘Podwór­ka na temat, czy­li cza­ru­je­my prze­strzeń dziel­ni­cy Dzie­sią­ta’ loka­li­za­cja­mi naj­praw­do­po­dob­niej będą:
-ul. Sze­l­burg-Zare­m­bi­­ny;
-ul. Łuka­siń­skie­go;
-ul. Mirec­kie­go;
-ul. Kunic­kie­go;
-ul. Pięk­na przy skrzy­żo­wa­niu z ul. Nowy Rynek;
-ul. Nowy Świat przy Zespo­le Szkół nr 3.

Na dziel­ni­cy poja­wi się oko­ło 37 nowych koszy na śmieci.

Nie­mal pew­ne jest to, że w 2015r. uli­ce Mor­cin­ka i Zembo­rzyc­ka (dojazd do pose­sji 112) będą w tym roku wyremontowane.

Rada Dziel­ni­cy uchwa­li­ła prze­ka­za­nie dodat­ko­wych środ­ków z rezer­wy celo­wej:
- 5 tys. zł dla Zespo­łu Szkół Trans­­po­r­to­­wo-Komu­­ni­­ka­­cy­j­nych na wypo­sa­że­nie siłow­ni;
-dodat­ko­wych 4 tys. zł dla Klu­bu Senio­ra przy SP40 (w sumie 9tys. zł).

Rada Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi RD Dziesiąta.

W spo­tka­niu udział wzię­ło 12 Rad­nych Dziel­ni­cy, 7 gości (z któ­rych pię­cio­ro było rad­ny­mi elektami).

Po zakoń­cze­niu posie­dze­nia obec­ni przy­stą­pi­li­śmy do towa­rzy­skie­go zakoń­cze­nia tej kaden­cji, był szam­pan i ciasta.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy