Spotkanie z młodzieżą z Niepołomic

No Com­ments

W minio­ny pią­tek w Lubli­nie gości­li­śmy Mło­dzie­żo­wą Radę Miej­ską Gmi­ny Nie­po­ło­mi­ce, któ­ra przy­je­cha­li do nas z Małopolski.

Pod­czas wizy­ty w Lubli­nie mło­dzi rad­ni i rad­ne dowie­dzie­li się o Szkol­nych Budże­tach Oby­wa­tel­skich i Euro­pej­skiej Sto­li­cy Mło­dzie­ży (Lublin będzie nią w roku 2023, obec­nie trwa­ją zaawan­so­wa­ne przy­go­to­wa­nia). Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy im warsz­ta­ty nt. kon­tro­li oby­wa­tel­skiej i pra­wa do infor­ma­cji. Byli­śmy mile zasko­cze­ni wie­dzą mło­dzie­ży w tym zakre­sie. Na koniec dnia obej­rze­li­śmy pokaz mul­ti­me­dial­ny przy fon­tan­nie na Pla­cu Litew­skim. Mło­dzi byli bar­dzo zado­wo­le­ni z wizy­ty i zarze­ka­li się, że jesz­cze tu wró­ci. Wyjazd zor­ga­ni­zo­wa­ła Fun­da­cja Lep­sze Niepołomice.

fot. Fun­da­cja Lep­sze Niepołomice

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy