Ruszył Lubelski Latarnik Wyborczy

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści przy­go­to­wa­ła Lubel­ski Latar­nik Wybor­czy, któ­rzy pomo­że porów­nać miesz­kań­com Lubli­na swo­je poglą­dy na roz­wój mia­sta ze sta­no­wi­skiem wszyst­kich sze­ścior­ga kan­dy­da­tów na urząd pre­zy­den­ta miasta.

Aby wypeł­nić test, przejdź do stro­ny fundacjawolnosci.org/latar­nik

Wcze­śniej przy­go­to­wa­li­śmy 22 pyta­nia zamknię­te, któ­re wysła­li­śmy do kandydatów/kandydatek.

Celem latar­ni­ka wybor­cze­go jest lep­sze pozna­nie poglą­dów kan­dy­da­tów na spra­wy waż­ne dla roz­wo­ju mia­sta i jako­ści życia miesz­kań­ców – mówi Krzysz­tof Jaku­bow­ski z Fun­da­cji Wolności.

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy