Uchwały RD Wieniawa

No Com­ments
  1. Uchwa­ła nr 51/XXX/2014 z dnia 14.01.2014 r. – w spra­wie stwier­dze­nia obję­cia man­da­tu człon­ka Rady Dzielnicy.

  2. Uchwa­ła nr 52/XXXI/2014 z dnia 06.02.2014 r. – doty­czy podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej w roku 2014 r.

W niniej­szej Uchwa­le Rada Dziel­ni­cy, odmien­nie niż pozo­sta­łe pod­da­ne ana­li­zie Rady, nie zde­cy­do­wa­ła się na prze­zna­cze­nie zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści środ­ków z rezer­wy celo­wej na remon­ty i inwe­sty­cje dro­go­we. Zde­cy­do­wa­ła nato­miast po prze­zna­cze­niu fun­du­szy na urzą­dze­nie ścież­ki pie­szej wzdłuż rze­ki Cze­chów­ki, budo­wę siłow­ni na świe­żym powie­trzu dla miesz­kań­ców oraz zjeż­dżal­nię dla dzie­ci, a tak­że na dokoń­cze­nie porząd­ko­wa­nia tere­nów zde­gra­do­wa­nych oraz rewi­ta­li­za­cję nie­użyt­ko­wa­nych grun­tów prze­zna­cza­jąc je na par­king dla miesz­kań­ców dziel­ni­cy. Doko­nu­jąc oce­ny wyżej wska­za­nych inwe­sty­cji, nale­ży stwier­dzić iż człon­kom Rady zale­ża­ło przede wszyst­kim na zaini­cjo­wa­nie aktyw­no­ści miesz­kań­ców i ich pod­opiecz­nych – budo­wa siłow­ni i zjeż­dżal­ni – oraz jak naj­efek­tyw­niej­szym zago­spo­da­ro­wa­niu tere­nów, któ­re obec­nie sta­no­wią nie­użyt­ki a mogą jesz­cze zostać prze­zna­czo­ne dla innych celów słu­żą­cych popra­wie stan­dar­dów życia mieszkańców.

  1. Uchwa­ła nr 53/XXXIII/2014 z dnia 03.04.2014 r. – doty­czy uzu­peł­nie­nia skła­du oso­bo­we­go Komi­sji Rewizyjnej.

  2. Uchwa­ła nr 54/XXXIV/2014 z dnia 15.04.2014 r. – doty­czy udzie­le­nia abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

Rada udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi Dzielnicy.

  1. Uchwa­ła nr 55/XXXVI/2014 z dnia 05.062014 r. – doty­czy uchwa­le­nia pro­po­zy­cji prze­pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji na tere­nie dziel­ni­cy przez Urząd Mia­sta Lublin, finan­so­wa­nych z budże­tu mia­sta w przy­szłym roku budżetowym.

Rada Dziel­ni­cy zgło­si­ła 6 pro­jek­tów do budże­tu mia­sta. Człon­ko­wie Rady przede wszyst­kim sku­pi­li swo­ją uwa­gę na likwi­da­cji barier archi­tek­to­nicz­nych w cią­gach pie­szych oraz urzą­dze­niu i rewi­ta­li­za­cji prze­strze­ni miej­skiej dla miesz­kań­ców. W mniej­szo­ści zna­la­zły się pro­jek­ty moder­ni­za­cyj­ne ulic.

  1. Uchwa­ła nr 56/XXXVII/2014 z dnia 04.08.2014 r. – doty­czy wspól­ne­go użyt­ko­wa­nia sie­dzi­by Rady Dziel­ni­cy z biu­rem pro­jek­tu „Mia­sto dla ludzi. Lubel­skie stan­dar­dy infra­struk­tu­ry pieszej”.

Rada Dziel­ni­cy posta­no­wi­ła o wyra­że­niu zgo­dy na udo­stęp­nie­nie swo­jej sie­dzi­by dla pro­jek­tu „Mia­sto dla ludzi. Lubel­skie stan­dar­dy infra­struk­tu­ry pie­szej” w okre­sie od 01.09.2014 r. do 29.02.2016 r. Decy­zja ta świad­czy o otwar­to­ści człon­ków Rady na aktyw­ność spo­łecz­ną oraz lokal­ne ini­cja­ty­wy miesz­kań­ców, widząc w tym moż­li­wość wypra­co­wa­nia ini­cja­tyw i pomy­słów zmie­rza­ją­cych do popra­wy życia lokal­nej społeczności.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy