Reforma” rad dzielnic coraz bliżej

No Com­ments
Dzi­siaj rano w Ratu­szu odby­ło się spo­tka­nie ws. wdro­że­nia zmian w funk­cjo­no­wa­niu rad dziel­nic. W roz­mo­wie bra­li udział m. in. Pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści Krzysz­tof Jaku­bow­ski, szef rad­ców praw­nych UM Lublin Zbi­gniew Dubiel, Sekre­tarz Mia­sta Andrzej Woje­wódz­ki, Dyr. Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Joan­na Żyt­kow­ska czy Dorad­ca Pre­zy­den­ta ds. Par­ty­cy­pa­cji Paweł Pro­kop.
 
Urząd ma w cią­gu kil­ka tygo­dni prze­słać do rad dziel­nic kil­ka sce­na­riu­szy zmian w sta­tu­tach dziel­nic a następ­nie zor­ga­ni­zo­wać spo­tka­nie dla rad dziel­nic. Po otrzy­ma­niu uwag rad dziel­nic zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne otwar­te dla wszyst­kich zainteresowanych.
 
Wpro­wa­dze­nie ini­cja­ty­wy uchwa­ło­daw­czej na forum Rady Mia­sta nie wcho­dzi w grę, bo wyma­ga zmia­ny sta­tu­tu gmi­ny (a ta uwa­ga to za mało do roz­po­czę­cia pro­ce­du­ry zmia­ny statutu).
 
Paweł Pro­kop zwró­cił uwa­gę, że celem nie jest zmia­na sta­tu­tów tyl­ko to, aby ludzie chcie­li się angażować.
 
Krzysz­tof Jaku­bow­ski zwró­cił uwa­gę na potrze­bę okre­śle­nia roli rad dziel­nic w kwe­stii budże­tu obywatelskiego.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy