Porównanie działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w miastach o statusie wojewódzkim

No Com­ments

Poni­żej zamiesz­cza­my ana­li­zę doty­czą­cą zagad­nień zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych, w tym: zmian w skła­dach, kosz­tów wyna­gro­dzeń, liczeb­no­ści komi­sji, repre­zen­ta­cji miej­skich rad­nych, aktyw­no­ści komi­sji – w 18 mia­stach o sta­tu­sie wojewódzkim.

Ana­li­zę wraz z wnio­ska­mi i reko­men­da­cja­mi zamie­rza­my prze­słać do Pań­stwo­wej Agen­cji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych, Mini­stra Zdro­wia oraz Sej­mo­wej Komi­sji Zdro­wia. Wcze­śniej chcie­li­by­śmy jed­nak poznać Pań­stwa zda­nie na ten temat.

Pro­szę o prze­sy­ła­nie ew. uwag w ter­mi­nie do 20 listo­pa­da br. na adres kontakt@fundacjawolnosci.org

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy