Uwagi do budżetu obywatelskiego na rok 2019

No Com­ments
Poni­żej publi­ku­je­my nasze uwa­gi do regu­la­mi­nu V edy­cji budże­tu oby­wa­tel­skie­go mia­sta Lublin.
1. Zaka­za­nie w regu­la­mi­nie zbie­ra­nia peł­no­moc­nictw do gło­so­wa­nia (gło­so­wa­nie tyl­ko oso­bi­ste), moni­to­ro­wa­nie licz­by gło­sów odda­wa­nych z jed­ne­go IP (zaka­za­nie wie­lo­krot­ne­go gło­so­wa­nia z jed­ne­go urządzenia).
2. Zwięk­sze­nie roz­mia­ru czcion­ki na kar­tach papierowych.
3. Na stro­nie urzę­du mia­sta powin­na się zna­leźć lista punk­tów do gło­so­wa­nia (w tym inter­ne­to­we­go), gdzie meisz­kań­cy powin­ni uzy­skać pomoc w odda­niu gło­su. Takie punk­ty powin­ny dzia­łać przez cały czas trwa­nia gło­so­wa­nia i w każ­dej dziel­ni­cy powin­no być przy­naj­mniej jed­no takie miejsce.
4. Wąt­pli­wym wyda­je nam się­po­trze­ba zbie­ra­nia adre­sów e‑mail oraz nume­rów tele­fo­nów osób gło­su­ją­cych dla potwier­dza­nie gło­sów. Wie­le osób może nie korzy­stać z maila oraz nie posia­dać tele­fo­nu komór­ko­we­go (np. dzie­ci oraz oso­by starsze).
5. Czas trwa­nia gło­so­wa­nia wydłu­żyć do północy.
6. Zaprze­sta­nie robie­nia „wyjat­ków” dla pro­jek­tów nie­zgod­nych z zasa­da­mi budże­tu oby­wa­tel­skie­go, dopusz­czać do gło­so­wa­nia pro­jek­ty tyl­ko zgod­ne z regulminem.
7. Nale­ży utrzy­mać gwa­ran­to­wa­ne środ­ki dla dziel­nic, pro­gi kwo­to­we na poje­dyn­cze pro­jek­ty (małe/duże) oraz gło­so­wa­nie bez mini­mal­ne­go wie­ku. Widać, ze te zmia­ny się sprawdziły.
8. Wpro­wa­dzić na str­nie urzę­du mia­sta Lublin, aktu­ali­zo­wa­ne przy­naj­mniej raz na kwar­tał infor­ma­cje o sta­nie reali­za­cji pro­jek­tów wybra­nych do realizacji.
9. Zbęd­ne jest opi­nio­wa­nie pro­jek­tów przez Rady Dziel­nic i Komij­sę Budże­­to­­wo-Eko­­no­­mi­cz­ną Rady Miasta.
10. Nale­zy wyma­gać od pro­jek­to­daw­ców, aby kosz­to­ry­sy były dopra­co­wa­ne i choć tro­chę prze­my­śla­ne (naszym zda­niem budżet powi­nien uczyć ile kosz­tu­je mia­sto). Kosz­to­rys pro­jek­tu nie powi­nien spro­wa­dzać się do jen­dej pozycji.
11. Zgła­sza­ne pro­jek­ty powin­ny być zgod­ne ze Stra­te­gią Roz­wo­ju Mia­sta i inny­mi doku­men­ta­mi strategicznymi.
12. Urząd powi­niem orga­ni­zo­wać spo­tka­nia auto­rów pro­jek­tów o zbli­żo­nej tema­ty­ce. Ma to słu­żyć zwięk­sze­niu deli­be­ra­cji oraz umoż­li­wić two­rze­nie koali­cji i łącze­nie projektów.
13. Urząd powi­nien przy­go­to­wać dwie tury spo­tkań deliberacyjnych:
a) na eta­pie zgła­sza­nia pro­jek­tów, żeby roz­ma­wiać o potrze­bach lokal­nych spo­łecz­no­ści i two­rzyć projekty,
b) na eta­pie gło­so­wa­nia, spo­tka­nia w dziel­ni­cach dla miesz­kań­ców, aby zapre­zen­to­wać i omó­wić zgło­szo­ne pro­jek­ty (w orga­ni­za­cji spo­tkań mógły­by pomóc rady dzielnic).
14. Nale­ży zasta­no­wić się nad sen­sem zgła­sza­nia co roku kolej­nych eta­pów pro­jek­tu zlo­ka­li­zo­wa­ne­go w tym samym miej­scu. Być może war­to wpro­wa­dzić zakaz powtó­rze­nia rok po roku iden­tycz­ne­go projektu.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy