Zawiadomienie Komisarza Wyborczego o możliwości złamania prawa wyborczego

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści wysła­la do Mar­ci­na Cha­łup­ki, Komi­sa­rza Wybor­cze­go w Lubli­nie zawia­do­mie­nie o moż­li­wo­ści naru­sze­nia prze­pi­sów pra­wa wybor­cze­go przez kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta Lubli­na. Poni­żej treśc zawiadomienia:

 

Sza­now­ny Panie Komisarzu,

W nawią­za­niu do art. 167 §1 usta­wy z 5 stycz­nia 2011 r. Kodeks wybor­czy zwra­cam uwa­gę na praw­do­po­do­bień­stwo naru­sze­nia prze­pi­sów pra­wa wybor­cze­go przez człon­ków komi­te­tu wybor­cze­go par­tii poli­tycz­nej Pra­wo i Sprawiedliwość.

W dniu 22 sierp­nia w godzi­nach popo­łu­dnio­wych w sali na tere­nie para­fii Pocze­kaj­ka odby­ło się spo­tka­nie kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta Lubli­na z miesz­kań­ca­mi mia­sta. Potwier­dza­ją to wypo­wie­dzi dwóch rad­nych miej­skich Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, któ­rzy zamie­ści­li w inter­ne­cie zdję­cia z  komen­ta­rzem „Syl­we­ster Tuła­jew kan­dy­dat na Pre­zy­den­ta Lubli­na na spo­tka­niu z miesz­kań­ca­mi LSM, Kon­sta­n­ty­­nów-Pocze­­ka­j­ka”. Sam kan­dy­dat na twit­te­rze przy­znał, że roz­ma­wia­no o spra­wach miej­skich i „zanie­dba­niach ratu­sza” a wpis ozna­czył tagiem „Tulajew2018”. W załącz­ni­ku prze­sy­łam kopie powyż­szych wpisów.

  1. Spo­tka­nie odby­ło się w sali Rady Dziel­ni­cy Kon­stan­ty­nów. Wyna­jem sali jest finan­so­wa­ny ze środ­ków Gmi­ny Lublin (mie­sięcz­ne należ­no­ści czyn­szo­we to 500 zł wg sta­nu na 2015 rok, aktu­al­ną kwo­tą oraz umo­wą na wyna­jem dys­po­nu­je pre­zy­dent mia­sta). Wobec tego nale­ży uznać, że jest to teren urzę­du admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej. Kodeks wybor­czy zabra­nia pro­wa­dze­nia agi­ta­cji wybor­czej w takim miej­scu (art. 108 §1).
  2. W art. 132 §5 kodeks wybor­czy zabra­nia przyj­mo­wa­nia komi­te­tom wybor­czym korzy­ści mająt­ko­wych o cha­rak­te­rze nie­pie­nięż­nym (poza paro­ma wyjąt­ka­mi). Mamy wąt­pli­wo­ści, czy komi­tet wybor­czy zapła­cił za udo­stęp­nie­nie sali na spo­tka­nie kan­dy­da­ta z miesz­kań­ca­mi. Rada dziel­ni­cy nie ma oso­bo­wo­ści praw­nej, więc fakturę/rachunek za uży­cze­nie powi­nien wysta­wić urząd mia­sta (ew. para­fia). Wno­szę o zwe­ry­fi­ko­wa­nie, czy udo­stęp­nie­nie sali zosta­ło opła­co­ne przez komi­tet wyborczy.
  3. W wyja­śnie­niach Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej z 20 sierp­nia 2018 r. dot. zasad finan­so­wa­nia kam­pa­nii wybor­czej wska­za­no, że Wszel­kie spo­tka­nia spra­woz­daw­cze czy infor­ma­cyj­ne człon­ków par­tii, orga­ni­za­cji spo­łecz­nych, sto­wa­rzy­szeń, osób peł­nią­cych funk­cje publicz­ne lub przed­sta­wi­cie­li komi­te­tów zgła­sza­ją­cych kan­dy­da­tów w wybo­rach, orga­ni­zo­wa­ne w trak­cie kam­pa­nii wybor­czej, mogą odby­wać się tyl­ko pod warun­kiem, że nie zawie­ra­ją żad­nych zna­mion agi­ta­cji wybor­czej. W prze­ciw­nym razie trak­to­wa­ne są jako ele­ment kam­pa­nii wybor­czej i pod­le­ga­ją regu­la­cjom doty­czą­cym tej kam­pa­nii”. Powyż­szy przy­pa­dek wybit­nie wpi­su­je się w ten opis, ponie­waż spo­tka­nie zapo­wia­da­no jako „spo­tka­nie z posłem na Sejm RP”. Nato­miast z rela­cji jego uczest­ni­ków i same­go kan­dy­da­ta (wymie­nio­nych wcze­śniej) wyni­ka, że pro­wa­dzo­no tam agi­ta­cję wyborczą.

Wno­szę o nie­zwłocz­ne pod­ję­cie nie­zbęd­nych dzia­łań praw­nych w opi­sa­nej sprawie.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy