Gdy coś jest nie tak…

No Com­ments

Jesteś świad­kiem nie­pra­wi­dło­wo­ści w urzę­dzie lub doty­czą­cych publicznych
pie­nię­dzy? Nie jest Ci to obo­jęt­ne? Roz­wiąż ten pro­blem wspól­nie z nami!

Misja Fun­da­cji Wol­no­sci jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i daze­nie do trans­pa­rent­no­sci dzia­łan orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kan­cy real­nie decy­do­wa­li o tym, co dzie­je sie w ich gminie.

W czym pomagamy?

Spra­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my dotyczą:
• trans­pa­rent­no­ści dzia­ła­nia orga­nów wła­dzy lokalnej,
• prze­ciw­dzia­ła­nia korupcji,
• prze­ciw­dzia­ła­nia konfl ikto­wi inte­re­sów w sek­to­rze publicznym,
• nie­pra­wi­dło­wo­ści i dzia­łań nie­zgod­nych z pra­wem w sek­to­rze publicznym,

Jak możemy pomóc?

Jeśli zauwa­ży­łeś pro­blem opi­sa­ny powy­żej, skon­tak­tuj się z nami. Wszyst­kie spra­wy ana­li­zu­je­my i w razie moż­li­wo­ści podej­mu­je­my inter­wen­cję. Podaj nam swo­je dane kon­tak­to­we, aby­śmy mogli Cię powia­do­mić o rezul­ta­tach naszych dzia­łań (gwa­ran­tu­je­my anonimowość).

Sprawy sądowe

Poma­ga­my egze­kwo­wać Two­je pra­wo do informacji:
• uczy­my, jak skła­dać wnio­sek o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicznej,
• pisze­my skar­gi na bez­czyn­ność organów,
• pono­si­my kosz­ty sądowe,
• obser­wu­je­my roz­pra­wy sądo­we w spra­wach o nie­udo­stęp­nie­nie informacji,

W ostat­nim roku uda­ło nam się wyeg­ze­kwo­wać infor­ma­cje nt. wyna­gro­dzeń człon­ków zarzą­du pań­stwo­wej spół­ki PGE Dys­try­bu­cja SA, zesta­wie­nia wydat­ków ze służ­bo­wych kart urzęd­ni­ków oraz wyso­ko­ści nagród w Urzę­dzie Kon­tro­li Skarbowej.

Uwa­ga! Nie poma­ga­my w pry­wat­nych spra­wach, np. w sytu­acji, gdy urząd nie wypła­ca należ­nych Ci pie­nię­dzy albo nie­słusz­nie naka­zał roz­biór­kę garażu.

Napisz lub zadzwoń do nas

kontakt@fundacjawolnosci.org

tel. 513 97 95 97

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy