Rada Miasta może mieć wpływ na budżet

No Com­ments

Rada Mia­sta może mieć wpływ na uchwa­la­ny budżet (jeśli chce). Dziś na posie­dze­niu Rady Mia­sta Lublin dys­ku­to­wa­no nad pety­cją Fun­da­cji Wol­no­ści ws pro­ce­do­wa­nia zmian w budżecie.

W naszej pety­cji postu­lo­wa­li­śmy o dwie sprawy:

1) na wnio­sek radnego/radnej wska­za­ne popraw­ki do budże­tu mia­sta były gło­so­wa­ne oddzielnie,
2) na posie­dze­niu były gło­so­wa­ne tyl­ko te popraw­ki do budże­tu, któ­re zosta­ły przed­sta­wio­ne rad­nym min. 14 dni przed posie­dze­niem (co wyni­ka wprost z par. 26 pkt 5 sta­tu­tu Mia­sta Lublin). Popraw­ki (auto­po­praw­ki) zgło­szo­ne póź­niej powin­ny tra­fić na kolej­ne posiedzenie.

Uda­ło nam się pozy­skać opi­nie praw­ną, przy­go­to­wa­ną przez rad­ców praw­nych z urzę­du mia­sta Kiel­ce. Opi­su­je ona, w jaki spo­sób rad­ni mogą wpro­wa­dzać zmia­ny w pro­jek­tach uchwał dot. zmian w bie­żą­cym budże­cie mia­sta. Z jej tre­ści wyni­ka, że rada może wpro­wa­dzić popraw­ki uza­sad­nio­ne ze wzglę­du na popraw­ność czy efek­tyw­ność regu­la­cji pro­po­no­wa­nej przez pre­zy­den­ta. Są ogra­ni­cze­ni jed­nak zakre­sem tre­ścio­wym pro­jek­tu. Popraw­ki nie mogą doty­czyć zmian nie­ob­ję­tych projektem.

Opi­nia praw­na Kielce

 

Pod­czas posie­dze­nia komi­sji skarg, wnio­sków i pety­cji rady mia­sta, ze sta­no­wi­skiem przed­sta­wio­nym w opi­nii praw­nej praw­ni­ków z Kielc zgo­dził się mece­nas Zbi­gniew Dubiel z biu­ra obsłu­gi praw­nej lubel­skie­go urzę­du. Przy­znał, że rad­ni mogą zgła­szać popraw­ki do budże­tu a tak­że skła­dać wnio­ski for­mal­ne o prze­rwę, ode­sła­nie pro­jek­tu do komi­sji lub o zdję­cie go z porząd­ku obrad.

Nato­miast w kwe­stii nie kie­ro­wa­nia pod gło­so­wa­nie zmian wpro­wa­dza­nych w ostat­niej chwi­li, w for­mie auto­po­pra­wek, w pisem­nej opi­nii prze­ka­za­nej przez pre­zy­den­ta radzie mia­sta wska­za­no, że pro­jekt zmian w budże­cie jest prze­ka­zy­wa­ny rad­nym na co naj­mniej 14 dni przed ter­mi­nem sesji. Nato­miast „w prze­cią­gu tego okre­su poja­wia­ją się nowe potrze­by i oko­licz­no­ści powo­du­ją­ce koniecz­ność doko­ny­wa­nia kolej­nych zmian, przy czym ich ujmo­wa­nie w for­mie auto­po­pra­wek ma na celu jedy­nie pra­wi­dło­wą i ter­mi­no­wą reali­za­cję zadań, zaś nie­uję­cie i prze­nie­sie­nie zmia­ny na kolej­ną sesję (naj­czę­ściej mie­siąc póź­niej) może opóź­nić, a czę­sto wręcz unie­moż­li­wić zre­ali­zo­wa­nie zada­nia (…)”.

Z powyż­sze­go wyni­ka, że jest moż­li­wość oddziel­ne­go gło­so­wa­nia wybra­nych pro­po­zy­cji zmian do budże­tu (poprzez wnie­sie­nie odpo­wied­niej popraw­ki przez radnego/radną). War­to, aby rad­ni korzy­sta­li z tego narzę­dzia w sytu­acji, gdy wśród zapro­po­no­wa­nych przez pre­zy­den­ta zmian są takie, któ­re wywo­łu­ją kontrowersje.

Rów­no­cze­śnie, zgod­nie z infor­ma­cją przed­sta­wio­ną na komi­sji, ogra­ni­cze­nie moż­li­wo­ści wpro­wa­dza­nia auto­po­pra­wek w okre­sie krót­szym niż 14 dni przed ter­mi­nem sesji, znacz­nie utrud­ni pra­cę urzę­do­wi mia­sta. Nato­miast trud­no będzie roz­strzy­gnąć, któ­re zmia­ny są fak­tycz­nie pil­ne a któ­re mogą pocze­kać. Ponad­to, zgod­nie ze wska­za­niem mece­na­sa Dubie­la, w takich przy­pad­kach rad­ni mają moż­li­wość zgło­sze­nia wnio­sku for­mal­ne­go o prze­rwę, ode­sła­nie zmian do komi­sji lub zdję­cie pro­jek­tu zmian w budże­cie z porząd­ku obrad.

Wobec tego, zde­cy­do­wa­li­śmy się wyco­fać pety­cję. Mamy przy tym nadzie­ję, że rad­ni i rad­ne wezmą pod uwa­gę omó­wio­ne wcze­śniej moż­li­wo­ści oddzia­ły­wa­nia i pozwo­lą one na bar­dziej prze­my­śla­ne pro­ce­do­wa­nie zmian w budże­cie a tym samym efek­tyw­niej­sze wyko­ny­wa­nie man­da­tu rad­ne­go i radnej.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy