Zbadamy to, co dzieje się na styku urząd-deweloperzy

No Com­ments

Pokry­cie mia­sta pla­na­mi zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go rośnie w tem­pie śr. 1% rocz­nie i wyno­si­ło 54% w 2020 (przy 45% w 2012). Do dziś nie uchwa­lo­no pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla oko­lic ulic Zelwerowicza/Koncertowej/Północnej, mimo tego, że rada mia­sta pod­ję­ła uchwa­łę w tej spra­wie trzy kaden­cje temu (pod koniec 2014 roku). W tym tem­pie całe mia­sto zosta­nie pokry­te pla­na­mi za ponad 45 lat.

Według badan ankie­to­wych wśród przed­się­bior­ców oraz wg eks­per­tów, brak pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia sprzy­ja korup­cji. „Znacz­nie łatwiej jest umoż­li­wić prze­pro­wa­dze­nie inwe­sty­cji budow­la­nej jakie­muś dewe­lo­pe­ro­wi przy bra­ku miej­sco­we­go pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go uchwa­la­ne­go przez radę gmi­ny” twier­dzi dr hab. Seba­stian Kozłow­ski z Wydzia­łu Nauk Poli­tycz­nych i Stu­diów Mię­dzy­na­ro­do­wych UW (link).

Zagospodarowanie miasta wzbudza emocje

Dla­cze­go przy­go­to­wy­wa­nie pla­nów idzie tak powo­li? Być może uwa­gę i czas urzęd­ni­ków zaj­mu­je wyda­wa­nie decy­zji o warun­kach zabu­do­wy. Według naszych infor­ma­cji tyl­ko w zeszłym roku urząd mia­sta wydał ich ok. 700 (ani rada mia­sta ani miesz­kań­cy nie mają na nie żad­ne­go wpły­wu). Czę­sto docho­dzi też do zmia­ny już ist­nie­ją­cych pla­nów (np. w 2018 roku utwo­rzo­no plan zago­spo­da­ro­wa­nia w związ­ku z budo­wą Dwor­ca Metro­po­li­tal­ne­go a już rok póź­niej przy­stą­pio­no do jego zmia­ny. Ten plan był już kil­ku­krot­nie zmieniany).

Wie­le spraw dot. zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go wywo­łu­je emo­cje. Cho­dzi np. o stu­dium kie­run­ków i uwa­run­ko­wań zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go (Gór­ki Cze­chow­skie), budo­wy aka­de­mi­ków i domów senio­ra, któ­re w trak­cie budo­wy prze­ista­cza­ją się w budyn­ki miesz­ka­nio­we czy zmia­ny pla­nów zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go (w ostat­nich mie­sią­cach np. dla uli­cy Poznań­skiej – pro­po­zy­cja budo­wy wie­żow­ców przy dom­kach jed­no­ro­dzin­nych oraz prze­zna­cze­nie par­kin­gu przy ul. Wal­len­ro­da na zabu­do­wę mieszkaniową).

W ostat­nich mie­sią­cach coraz czę­ściej zgła­sza­ją się do nas miesz­kań­cy w spra­wach dot. inwe­sty­cji miesz­ka­nio­wych (np. nie­zgod­nej z pra­wem budo­wy „Domu Senio­ra” na LSM, wynaj­mu budyn­ków przez urząd od dewe­lo­pe­rów oraz skarg na wybra­ne inwe­sty­cje deweloperskie).

Rozpoczynamy monitoring

Roz­po­czy­na­my moni­to­ring inwe­sty­cji dewe­lo­per­skich w Lubli­nie oraz tego, co dzie­je się na sty­ku deweloperów/inwestorów i urzę­du mia­sta. Będzie­my podej­mo­wać bie­żą­ce inter­wen­cje dot. np. zmia­ny pla­nów miej­sco­wych czy lex dewe­lo­per. Cze­ka­my też na zgło­sze­nia o moż­li­wych nie­pra­wi­dło­wo­ściach od miesz­kań­ców, jak tutaj na Cze­chow­skiej 19A. Nasz moni­to­ring obej­mie sze­ro­ki zakres dzia­łań, m. in. zobo­wią­za­nia inwe­sto­rów do reali­za­cji inwe­sty­cji nie­dro­go­wych na tle innych miast, kon­tro­la reali­za­cji wyma­gań zawar­tych w pla­nach miej­sco­wych i warun­kach zabu­do­wy. Zamie­rza­my tak­że prze­pro­wa­dzić ana­li­zę kosz­tu wynaj­mów pomiesz­czeń biu­ro­wych przez lubel­skie urzędy.

Naszym celem jest zdia­gno­zo­wa­nie sytu­acji pro­ble­mo­wych i wska­za­nie moż­li­wych roz­wią­zań. Liczy­my, że pod­ję­te dzia­ła­nia przy­słu­żą się nie tyl­ko miesz­kań­com, ale tak­że będą wspar­ciem dla urzędników.

Dla­te­go chce­my poło­żyć szcze­gól­ny nacisk na te kwe­stie. Zapra­sza­my oso­by, któ­re chcą się zaan­ga­żo­wać do pomo­cy i wspól­ne­go moni­to­rin­gu. Kon­takt poprzez ema­il kontakt@fundacjawolnosci.org

Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy, finan­so­wa­ne­go z Fun­du­szy EOG

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy