Uchwała w sprawie powołania społecznych asystentów radnych Rady Miasta Lublin

No Com­ments

KonferencjaWśród reko­men­da­cji zawar­tych w Bada­niu Aktyw­no­ści Rad­nych (www.fundacjawolnosci.org/bar) zapro­po­no­wa­li­śmy przy­ję­cie uchwa­ły ws powo­ła­nia spo­łecz­nych asy­sten­tów rad­nych Rady Mia­sta Lublin.

Takie roz­wią­za­nie może przy­czy­nić się do zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści pra­cy rad­nych oraz pod­no­sze­nia wie­dzy oby­wa­tel­skiej z zakre­su funk­cjo­no­wa­nia samo­rzą­du lokalnego.

Z dumą może­my poin­for­mo­wać, że uda­ło nam się prze­ko­nać do tego pro­jek­tu lubel­skich rajców.

Dziś przed połu­dniem w lubel­skim ratu­szu odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa, z udzia­łem Naj­ak­tyw­niej­szych Rad­nych Rady Mia­sta Lublin: Syl­we­stra Tuła­je­wa (Klub Rad­nych PIS), Zbi­gnie­wa Ław­ni­cza­ka (Klub Rad­nych PO) oraz Mar­ci­na Nowa­ka (Klub Rad­nych Wspól­ny Lublin), któ­rzy pod­pi­sa­li się pod pro­jek­tem uchwa­ły i zachę­ci­li do tego swo­ich kolegów.

W sumie pod pro­jek­tem uchwa­ły pod­pi­sa­ło się sie­dem­na­ścio­ro rad­nych. Pro­jekt uchwa­ły zosta­nie pod­da­ny pod gło­so­wa­nia już pod­czas jutrzej­szej sesji Rady Miasta.

Zobacz pro­jekt uchwa­ły (plik PDF)

Uchwa­ła regu­lu­je tryb powo­ła­nia spo­łecz­nych asy­sten­tów rad­nych Rady Mia­sta Lublin i zakres współ­pra­cy rad­ne­go oraz jego asy­sten­ta. Celem powo­ła­nia spo­łecz­nych asy­sten­tów rad­nych Rady Mia­sta Lublin jest przy­bli­że­nie miesz­kań­com, w tym mło­dzie­ży (np. człon­kom Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta lub stu­den­tom poli­to­lo­gii) pra­cy rad­nych. Współ­pra­ca rad­ne­go i jego asy­sten­ta ma mieć cha­rak­ter edu­ka­cyj­ny i pomocniczy.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy