Stwórzmy program stypendialny dla miejskich radnych!

No Com­ments

Dziś rano wysto­so­wa­li­śmy pety­cję do Pre­zy­den­ta Lubli­na Krzysz­to­fa Żuka w spra­wie utwo­rze­nia miej­skie­go pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go dla rad­nych. Jego celem będzie upo­wszech­nia­nie idei samo­rzą­do­wej oraz pobu­dza­nia aktyw­no­ści obywatelskiej.

Rada Mia­sta Lublin liczy 31 rad­nych. Die­ty, jakie otrzy­mu­ją rad­ni (ok. 2500 zł mie­sięcz­nie) nie są wystar­cza­ją­ce do utrzy­ma­nia się. Kosz­ty życia sta­le rosną (a die­ty nie). Rad­ni są zmu­sze­ni poszu­ki­wać pra­cy. Na szczę­ście wie­lu z nich jest zna­ko­mi­ty­mi fachow­ca­mi i nie ma z tym pro­ble­mów. I tak:

  • sze­ścio­ro jest pra­cow­ni­ka­mi miej­skich spółek,
  • dwo­je jest pra­cow­ni­ka­mi jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych miasta,
  • czwo­ro jest pra­cow­ni­ka­mi admi­ni­stra­cji centralnej,
  • dwo­je jest pra­cow­ni­ka­mi jed­no­stek, pod­le­głych samo­rzą­do­wi województwa,

Poza tym, pię­cio­ro z nich zosta­ło przez Pana powo­ła­nych do komi­sji roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów alkoholowych.

Od począt­ku tej kaden­cji co naj­mniej dwo­je rad­nych zmie­ni­ło miej­sce pra­cy na spół­ki miej­skie w Lubli­nie a kil­ko­ro zna­la­zło zatrud­nie­nie w admi­ni­stra­cji rzą­do­wej. Z jed­nej stro­ny rad­ni są zna­ko­mi­ty­mi pra­cow­ni­ka­mi, o któ­rych zatrud­nie­nie zabie­ga­ją miej­skie spół­ki oraz insty­tu­cje admi­ni­stra­cji publicz­nej. Nie­ste­ty z uwa­gi na wyko­ny­wa­nie man­da­tu rad­ne­go, czę­sto muszą zwal­niać się z pra­cy (np. jeden z rad­nych poprzed­niej kaden­cji musiał pro­sić pre­ze­sa MOSi­Ru o moż­li­wość wcze­śniej­sze­go wyj­ścia z pra­cy, aby pro­wa­dzić posie­dze­nie komi­sji, na któ­rej rad­ni opi­nio­wa­li sytu­ację finan­so­wą w MOSi­Rze). W związ­ku z tym rad­ni nie mogą się w peł­ni zaan­ga­żo­wać ani w pra­cę zawo­do­wą, ani w wyko­ny­wa­nia obo­wiąz­ków w radzie miasta.

W związ­ku z powyż­szym zasad­nym jest stwo­rze­nie miej­skie­go pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go dla rad­nych. Uzy­ska­nie sty­pen­dium było­by uza­leż­nio­ne od roz­wią­za­nia sto­sun­ku pra­cy z orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej i spół­ek komu­nal­nych (lub nie­po­sia­da­nie takowego).

Pro­po­nu­je­my, aby mie­sięcz­na kwo­ta sty­pen­dium wyno­si­ła 3000 zł. Rocz­ny koszt uru­cho­mie­nia pro­gra­mu wyniósł­by zatem 1,1 mln zł. To i tak znacz­nie mniej niż wyno­szą kosz­ty zatrud­nie­nia rad­nych w urzę­dach i spół­kach komu­nal­nych (ok. 1,4 mln zł rocz­nie wg danych za 2019 rok).

Wpro­wa­dze­nie miej­skie­go sty­pen­dium dla rad­nych przy­nio­sło­by same korzyści:

  • rad­ni mie­li­by wię­cej cza­su na wyko­ny­wa­nie swo­je­go man­da­tu, w tym utrzy­my­wa­nie kon­tak­tu z miesz­kań­ca­mi, skła­da­nie inter­pe­la­cji, przy­go­to­wy­wa­nie się do posie­dzeń Rady Miasta,
  • nie musie­li­by odra­biać zale­gło­ści w pra­cy w cza­sie gdy są nie­obec­ni (zna­ne są nam przy­pad­ki gdzie rad­ni odpra­co­wu­ją swo­je obo­wiąz­ki w spół­kach komu­nal­nych do póź­nych godzin noc­nych), dzię­ki cze­mu rad­ni będą efek­tyw­niej pra­co­wać na rzecz mieszkańców,
  • rad­ni nie będą musie­li gło­so­wać nad wyso­ko­ścią swo­ich wyna­gro­dzeń (jak to mia­ło miej­sce np. 19 listo­pa­da 2021, kie­dy tro­je rad­nych będą­cych jed­no­cze­śnie człon­ka­mi Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych zagło­so­wa­ło za uchwa­łą, w któ­rej zawar­to m. in. pod­wyż­sze­niem diet),
  • unik­nie­my nie­zręcz­nej sytu­acji, gdy radny/radna powstrzy­mu­je się przed jakimś dzia­ła­niem w oba­wie, że nie spodo­ba się to jego/jej pracodawcy,

Pod­sta­wa praw­na do zatwier­dze­nia pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go wyni­ka z art. 7 ust. 17 usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym, któ­ry wska­zu­je, że zada­niem gmi­ny jest „wspie­ra­nia i upo­wszech­nia­nia idei samo­rzą­do­wej, w tym two­rze­nia warun­ków do dzia­ła­nia i roz­wo­ju jed­no­stek pomoc­ni­czych i wdra­ża­nia pro­gra­mów pobu­dza­nia aktyw­no­ści obywatelskiej”.

Prezydent odpowiada: nie mam uprawnień

Poni­żej publi­ku­je­my treść odpo­wie­dzi na petycję.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy