Składamy petycję o wycofanie wniosku do TK dot. ograniczenia prawa do informacji

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści jest jed­nym z sygna­ta­riu­szy pety­cji do I Pre­zes Sądy Naj­wyż­sze­go. Wno­si­my o wyco­fa­nia wnio­sku do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go dot. ogra­ni­cze­nia pra­wa do informacji.

- Reali­za­cja wnio­sku I Pre­zes Sądu Naj­wyż­sze­go wpro­wa­dzi w naszym kra­ju kul­tu­rę tajem­ni­cy. Pozba­wi oby­wa­te­li pra­wa do infor­ma­cji o orga­nach wła­dzy publicz­nej. Unie­moż­li­wi spra­wo­wa­nie kon­tro­li oby­wa­tel­skiej oraz ogra­ni­czy przy­pad­ki wykry­cia nad­użyć urzęd­ni­ków i poli­ty­ków. Po pro­stu będzie­my wie­dzieć mniej – mówi Krzysz­tof Jaku­bow­ski, pre­zes Fun­da­cji Wolności.

Pety­cją wysto­so­wa­ły 62 orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, któ­re na co dzień zaj­mu­ją się pra­wa­mi człowieka/prawem do informacji.

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy