Składamy petycję o wycofanie wniosku do TK dot. ograniczenia prawa do informacji

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści jest jed­nym z sygna­ta­riu­szy pety­cji do I Pre­zes Sądy Naj­wyż­sze­go. Wno­si­my o wyco­fa­nia wnio­sku do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go dot. ogra­ni­cze­nia pra­wa do informacji.

- Reali­za­cja wnio­sku I Pre­zes Sądu Naj­wyż­sze­go wpro­wa­dzi w naszym kra­ju kul­tu­rę tajem­ni­cy. Pozba­wi oby­wa­te­li pra­wa do infor­ma­cji o orga­nach wła­dzy publicz­nej. Unie­moż­li­wi spra­wo­wa­nie kon­tro­li oby­wa­tel­skiej oraz ogra­ni­czy przy­pad­ki wykry­cia nad­użyć urzęd­ni­ków i poli­ty­ków. Po pro­stu będzie­my wie­dzieć mniej – mówi Krzysz­tof Jaku­bow­ski, pre­zes Fun­da­cji Wolności.

Pety­cją wysto­so­wa­ły 62 orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, któ­re na co dzień zaj­mu­ją się pra­wa­mi człowieka/prawem do informacji.

 

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy