Marszałek przeprowadzi kontrolę ws mobbingu w jednym z departamentów?

No Com­ments

Otrzy­ma­li­śmy list od osób, poda­ją­cych się a pra­cow­ni­ków Depar­ta­men­tu Gospo­dar­ki i Wspie­ra­nia Przed­się­bior­czo­ści Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go. Z uwa­gi na to, że żad­nych sygna­łów nie pozo­sta­wia­my bez reak­cji, nawet ano­ni­mo­wych listów, zło­ży­li­śmy wnio­sek do Mar­szał­ka o prze­pro­wa­dze­nie kon­tro­li pod kątem wystę­po­wa­nia zja­wi­ska mob­bin­gu pra­cow­ni­ków w urzę­dzie. Mamy nadzie­ję, że Mar­sza­łek potrak­tu­je spra­wę prio­ry­te­to­wo i podej­mie dzia­ła­nia, celem zapo­bie­że­nia ewen­tu­al­nym przy­czy­nom mob­bin­gu. Poni­żej treść nasze­go wniosku.

Sza­now­ny Panie Marszałku,

na podst. art. 241 kpa wno­szę o prze­pro­wa­dze­nie kon­tro­li w Depar­ta­men­cie Gospo­dar­ki i Wspie­ra­nia Przed­się­bior­czo­ści Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go pod kątem wystę­po­wa­nia zja­wi­ska mob­bin­gu pracowników.

Wnio­sek uza­sad­niam docie­ra­ją­cy­mi do nas sygna­ła­mi o nie­pra­wi­dło­wo­ściach, w tym oba­wa­mi przed mobbingiem.
Pro­szę zwłasz­cza o zwró­ce­nie uwa­gi na:
- spo­sób zarzą­dza­nia urzę­dem i podwładnymi,
- zastra­sza­nie i nie­kul­tu­ral­ne trak­to­wa­nie podwładnych,
- kry­te­ria i zasad­ność przy­zna­wa­nia i odbie­ra­nia dodat­ków służbowych,
- kry­te­ria kie­ro­wa­nia na pra­cę zdalną,
Pro­szę o poin­for­mo­wa­nie o pod­ję­tych działaniach.
Spra­wa zosta­ła opi­sa­na w dzi­siej­szym wyda­niu Dzien­ni­ka Wschod­nie­go (link).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy