Zostań dziennikarzem obywatelskim!

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści ogła­sza nabór na dzien­ni­ka­rzy oby­wa­tel­skich. Szu­ka­my osób, któ­re inte­re­su­ją się tym, „czym żyje mia­sto”. Osób, któ­re inte­re­su­ją się lokal­ną poli­ty­ką, spra­wa­mi miesz­kań­ców, z zacię­ciem do dzien­ni­kar­stwa śled­cze­go. Nie umiesz pisać? Nie martw się, my kie­dyś też nie umieliśmy 🙂

Ofe­ru­je­my:
– warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez zawo­do­wych dziennikarzy,
– pomoc w opra­co­wa­niu tek­stów (tema­tów),
– legi­ty­ma­cje dziennikarskie,
– wyna­gro­dze­nie za naj­cie­kaw­sze tek­sty oraz ich publi­ka­cję w gaze­cie „Jaw­ny Lublin”,
– moż­li­wość odby­cia prak­tyk studenckich,

Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my poprzez ->for­mu­larz<-

Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 20 lipca.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy