Zostań dziennikarzem obywatelskim!

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści ogła­sza nabór na dzien­ni­ka­rzy oby­wa­tel­skich. Szu­ka­my osób, któ­re inte­re­su­ją się tym, „czym żyje mia­sto”. Osób, któ­re inte­re­su­ją się lokal­ną poli­ty­ką, spra­wa­mi miesz­kań­ców, z zacię­ciem do dzien­ni­kar­stwa śled­cze­go. Nie umiesz pisać? Nie martw się, my kie­dyś też nie umieliśmy 🙂

Ofe­ru­je­my:
– warsz­ta­ty pro­wa­dzo­ne przez zawo­do­wych dziennikarzy,
– pomoc w opra­co­wa­niu tek­stów (tema­tów),
– legi­ty­ma­cje dziennikarskie,
– wyna­gro­dze­nie za naj­cie­kaw­sze tek­sty oraz ich publi­ka­cję w gaze­cie „Jaw­ny Lublin”,
– moż­li­wość odby­cia prak­tyk studenckich,

Zgło­sze­nia przyj­mu­je­my poprzez ->for­mu­larz<-

Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 20 lipca.

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy