Złożyliśmy wniosek o ujawnienie treści umów zawieranych przez Prezydenta Miasta Lublin

No Com­ments

W dniu 2 lute­go zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin o publi­ko­wa­nie na bie­żą­co infor­ma­cji o zawie­ra­nych umo­wach oraz o udo­stęp­nie­nie w reje­strze umów rów­nież tre­ści zawie­ra­nych umów.

Publi­ka­cja zesta­wie­nia zawie­ra­nych umów w cza­sie rze­czy­wi­stym przy­spie­szy dostęp do infor­ma­cji o wydat­kach mia­sta dla wła­dzy (wspól­no­ty samo­rzą­do­wej). Nale­ży przy tym zwró­cić uwa­gę, że według sta­nu na dzień dzi­siej­szy (tj. 2 lute­go) w reje­strze umów znaj­du­ją się umo­wy zawar­te do 30 listo­pa­da 2016, czy­li sprzed prze­szło dwóch mie­się­cy. Nale­ży przy tym zauwa­żyć, że aktu­ali­za­cja reje­stru umów na bie­żą­co jest moż­li­wa do wyko­na­nia pod wzglę­dem tech­nicz­nym i nie wyma­ga dodat­ko­wych kosztów.

Publi­ka­cja tre­ści umów jest nie­zbęd­na z uwa­gi na fakt, że tyl­ko pozna­nie ich tre­ści pozwo­li uzy­skać peł­ną infor­ma­cję nt. wydat­ko­wa­nia pie­nię­dzy publicz­nych. Pozwo­li to unik­nąć nie­po­trzeb­nych nie­do­mó­wień i przeinaczeń.

W 2016 roku 20 wnio­sków o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej doty­czy­ło udo­stęp­nie­nia umów, zawie­ra­nych przez mia­sto Lublin. Reali­za­cja nasze­go wnio­sku pozwo­li na skró­ce­nie cza­su na uzy­ska­nie umów przez oby­wa­te­li a jed­no­cze­śnie wpły­nie na zmniej­sze­nie licz­by wnio­sków kie­ro­wa­nych do urzę­du. War­to dodać, że publi­ka­cja tre­ści umów jest prak­ty­ko­wa­na m.in. w Szcze­ci­nie, w któ­rym urząd udo­stęp­nia rejestr zawie­ra­nych umów wraz z ich treścią.

]Jed­no­cze­śnie podzię­ko­wa­li­śmy za przy­chy­le­nie się do nasze­go wnio­sku z 2014 roku i utwo­rze­nie reje­stru umów mia­sta Lublin. Świad­czy to o zro­zu­mie­niu zna­cze­nia jaw­no­ści i trans­pa­rent­no­ści dla spra­wo­wa­nia przez Pana Krzysz­to­fa Żuka man­da­tu Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy