Sąd nakazał ujawnić opinie prawne nt. radnych

No Com­ments

Naczel­ny Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny odrzu­cił skar­gę kasa­cyj­ną Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin i naka­zał ujaw­nić opi­nie praw­ne, wyko­na­ne na wnio­sek lubel­skich rad­nych. Poni­żej publi­ku­je­my treść oby­dwu opinii.

We wrze­śniu 2015 roku zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin o udo­stęp­nie­nie tre­ści opi­nii praw­nych dot. moż­li­wo­ści zasia­da­nia rad­nych w Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych, o któ­rych wspo­mniał Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta w wypo­wie­dzi dla Gaze­ty Wybor­czej. Urząd odmó­wił ich udo­stęp­nie­nia, argu­men­tu­jąc to tym, że „rad­ny nie spra­wu­je wła­dzy publicznej”.

Peł­na treść odpo­wie­dzi na wnio­sek o udo­stęp­nie­nie opi­nii prawnych:

Nie prze­ko­na­ło to Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go, któ­ry w kwiet­niu 2016 naka­zał udo­stęp­nie­nie opi­nii (sygn. akt II/SAB 188/15). Jed­nak Pre­zy­dent nie zgo­dził się z tym wyro­kiem i zło­żył odwo­ła­nie do Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Spra­wa dość szyb­ko tra­fi­ła pod obra­dy Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Ten odda­lił skar­gę kasa­cyj­ną i pod­trzy­mał wyrok Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Pre­zy­dent został zobo­wią­za­ny do udo­stęp­nie­nia eks­per­tyz oraz zwro­tu na rzecz fun­da­cji 100 zł z tytu­łu kosz­tów sądowych.

NSA potwier­dził tym samym, że spra­wo­wa­nie man­da­tu rad­ne­go nale­ży do sfe­ry zadań publicz­nych, więc eks­per­ty­zy są infor­ma­cją publiczną.

Peł­na treść wyroku:

Czego dotyczą opinie prawne, sporządzone na wniosek radnych

Pierw­sza opi­nia zosta­ła wyko­na­na w 2011 roku na wnio­sek rad­nej Mar­ty Wci­sło. Doty­czy zgod­no­ści pro­wa­dzo­nej przez nią dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej z prze­pi­sa­mi usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym. Cho­dzi­ło o wyja­śnie­nie, czy fir­ma rad­nej może sprze­da­wać pro­duk­ty dla przed­szko­la, pro­wa­dzo­ne­go przez mia­sto Lublin.

Peł­na treść opinii:

Dru­ga opi­nia zosta­ła spo­rzą­dzo­na w 2013 roku na wnio­sek rad­nej Beaty Ste­pa­niuk. Odpo­wia­da na pyta­nie, czy rad­ny może uspra­wie­dli­wić nie­obec­ność na komi­sji sta­łej Rady Mia­sta, wyko­ny­wa­niem obo­wiąz­ków człon­ka Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych (KRPA).

I ta opi­nia jest istot­na z punk­tu widze­nia kwe­stii zasia­da­nia rad­nych w KRPA. Autor opi­nii wska­zu­je, że rad­ni mogą zasia­dać w komi­sji, ale nie nale­ży to do obo­wiąz­ków zwią­za­nych z wyko­ny­wa­niem man­da­tu rad­ne­go. Wobec tego nie może to być powo­dem do uspra­wie­dli­wie­nia nie­obec­no­ści na posie­dze­niach komi­sji sta­łych Rady Mia­sta (wów­czas taki rad­ny otrzy­my­wał­by dwa wynagrodzenia).

Peł­na treść opinii:

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy