Punkty do głosowania

No Com­ments

Urząd Mia­sta podał punk­ty do gło­so­wa­nia na pro­jek­ty w ramach budże­tu oby­wa­tel­skie­go. W sumie mamy do wyboru:

1. Biu­ra Obsłu­gi Miesz­kań­ców:
ul. Sza­se­rów
ul. Kle­eber­ga
ul. Fila­re­tów
Ratusz Pl. Łokiet­ka 1
ul. Wie­niaw­ska 14

2. Filie Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej;
MBP filia nr 1 ul. Kościel­na 7a
MBP filia nr 2 ul. Peowia­ków
MBP filia nr nr 3 ul. Hut­ni­cza 20
MBP filia nr 5 ul. Kroch­mal­na 13A
MBP filia nr 8 ul. Zuchów 2
MBP filia nr 9 ul. Krań­co­wa 106
MBP filia nr 10 ul. Kle­eber­ga 12 a
MBP filia nr 12 ul. Żela­zo­wej Woli 7
MBP filia nr 16 ul. Kasz­ta­no­wa 1
MBP filia nr 17 ul. Przy­jaź­ni 11
MBP filia nr 18 ul. Głę­bo­ka 6
MBP filia nr 19 ul. Kunic­kie­go 89
MBP filia nr 20 ul. Kręż­nic­ka 125
MBP filia nr 22 ul. Krucz­kow­skie­go 14
MBP filia nr 24 ul. Juran­da 7
MBP filia nr 25 ul. Sym­pa­tycz­na 16
MBP filia nr 26 ul. Leonar­da 18
MBP filia nr 27 i 30 ul. Bra­ci Wie­niaw­skich 5
MBP filia nr 28 ul. Nad­by­strzyc­ka 85
MBP filia nr 29 ul. Kie­pu­ry 5
MBP filia nr 31 ul. Nał­kow­skich 104a
MBP filia nr 32 Biblio
MBP filia nr 34 ul. Judy­ma 2a
MBP filia nr 35 ul. Bursz­ty­no­wa 20
MBP filia nr 36 ul. Z. Augu­sta 15
MBP filia nr 37 ul. Bazy­lia­nów­ka 85
MBP filia nr 39 ul. Głu­ska 138

3. Spe­cjal­nie wyzna­czo­nych punk­tach gło­so­wa­nia:
Gim­na­zjum nr 14 im. 27. Wołyń­skiej Dywi­zji Pie­cho­ty Armii Kra­jo­wej w Lubli­nie  ul. Pogod­na 19
Wyż­sza Szko­ła Eko­no­mii i Inno­wa­cji w Lublin ul. Pro­jek­to­wa 4
Gim­na­zjum nr 5 ul. Smycz­ko­wa 3
Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 48 ul. Kaspro­wi­cza 112
Zespół Szkół nr 12 ul. Sła­win­kow­ska 50
Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 32 ul. Tet­ma­je­ra 2
Gim­na­zjum nr 15 ul. Elek­trycz­na 51
Szko­ła Pod­sta­wo­wa im. ks. Jana Twar­dow­skie­go w Zembo­rzy­cach Tere­szyń­skich Zembo­rzy­ce Tere­szyń­skie 2
DK Narnia ul. Lwow­ska 12
Rada Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta ul. Mic­kie­wi­cza 36
Rada Dziel­ni­cy Sze­ro­kie ul. Nałę­czow­ska 94  (od pon. do sobo­ty w godz. 15.00 – 18.00 oraz w nie­dzie­lę (28.09) w godz. 8.00 – 18.00)

4. Dodat­ko­wo punk­ty do gło­so­wa­nia zosta­ną zor­ga­ni­zo­wa­ne w skle­pach i cen­trach han­dlo­wych w dniach 26 – 28 wrze­śnia w okre­ślo­nych godzi­nach:

1. Gale­ria Han­dlo­wa Olimp Al. Spół­dziel­czo­ści Pra­cy 34
26 wrze­śnia (pią­tek): 11:00 – 17:00
27 wrze­śnia (sobo­ta): 11:00 – 17:00
28 wrze­śnia (nie­dzie­la): 11:00 – 17:00

2. CH Atrium Feli­ci­ty Al. W. Wito­sa 32
26 wrze­śnia (pią­tek): 15:00 – 17:00
27 wrze­śnia (sobo­ta): 11:00 – 17:00
28 wrze­śnia (nie­dzie­la): 11:00 – 17:00

3. Gale­ria Orka­na ul. Orka­na 6
26 wrze­śnia (pią­tek): 11:00 – 17:00
27 wrze­śnia (sobo­ta): 14:00 – 17:00
28 wrze­śnia (nie­dzie­la): 11:00 – 17:00

4. Aldik, ul. Gor­czań­ska 1
26 wrze­śnia (pią­tek): 15:00 – 17:00
27 wrze­śnia (sobo­ta): 11:00 – 17:00
28 wrze­śnia (nie­dzie­la): 11:00 – 17:00

5. Sto­krot­ka, ul. Dr. Męcz. Maj­dan­ka 28

26 wrze­śnia (pią­tek): 11:00 – 17:00
27 wrze­śnia (sobo­ta): 11:00 – 17:00
28 wrze­śnia (nie­dzie­la): 11:00 – 17:00

6. Sto­krot­ka, ul. Tara­so­wa
27 wrze­śnia (sobo­ta): 11:00 – 17:00
28 wrze­śnia (nie­dzie­la): 11:00 – 17:00

7. Sto­krot­ka, ul. Abra­mo­wic­ka 43
28 wrze­śnia (nie­dzie­la): 11:00 – 17:00

8. Hiper­mar­ket Real ul. W. Chodź­ki 14
26 wrze­śnia (pią­tek): 14:00 – 17:00

źró­dło: um.lublin.eu

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy