Budżet Obywatelski w Lublinie

No Com­ments

Budżet oby­wa­tel­ski pole­ga na tym, że miesz­kań­cy bez­po­śred­nio decy­du­ją o wydat­ko­wa­niu środ­ków w ramach okre­ślo­ne­go budżetu.

W Lubli­nie jesz­cze nie ma budże­tu oby­wa­tel­skie­go, ale Rada Dziel­ni­cy Rury zde­cy­do­wa­ła, że w tym roku podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej doko­na­ją miesz­kań­cy dzielnicy.

  • Do 8 kwiet­nia mogą zgła­szać pro­po­zy­cje pro­jek­tów do realizacji,
  • 18 i 22 mar­ca oraz 4 kwiet­nia orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia mieszkańców,

Zachę­ca­my miesz­kań­ców dziel­ni­cy Rury, żeby wska­zy­wa­li, co nale­ży zmie­nić, zbu­do­wać, naprawić.

Zgło­sze­nia mogą doty­czyć budo­wy chod­ni­ków, par­ków, pla­ców zabaw, posta­wie­nia koszy na śmie­ci, zago­spo­da­ro­wa­nia zie­le­ni, orga­ni­za­cji zajęć dla dzie­ci, senio­rów. Kata­log dzia­łań jest nieograniczony.

Wszyst­kie pro­po­zy­cje zosta­ną zwe­ry­fi­ko­wa­ne pod kątem for­ma­l­no-pra­w­nym przez odpo­wied­nie wydzia­ły urzę­du mia­sta. Następ­nie odbę­dzie się gło­so­wa­nie, w któ­rym miesz­kań­cy wska­żą naj­waż­niej­sze dla nich działania.

Po szcze­gó­ły zapra­szam na stro­nę www.budzetobywatelski.lublin.pl.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy