Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Tag Archives: partycypacja

Budżet dla mieszkańców dzielnic

Lublin przy­go­to­wu­je się do wpro­wa­dze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go – taki prze­kaz pły­nął z kon­fe­ren­cji pra­so­wej pre­zy­den­ta mia­sta z począt­ku tego mie­sią­ca. Jed­nak nie tyl­ko…
Con­ti­nue reading

Budżet Obywatelski w Lublinie

Budżet oby­wa­tel­ski pole­ga na tym, że miesz­kań­cy bez­po­śred­nio decy­du­ją o wydat­ko­wa­niu środ­ków w ramach okre­ślo­ne­go budże­tu. W Lubli­nie jesz­cze nie ma budże­tu oby­wa­tel­skie­go,…
Con­ti­nue reading

Budżet obywatelski w Lublinie!

Fun­da­cja Wol­no­ści roz­po­czy­na pro­jekt „Budżet par­ty­cy­pa­cyj­ny w dziel­ni­cy Rury”. W pią­tek, 4 stycz­nia spo­ty­ka­my się z pra­cow­ni­ka­mi Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin oraz Wydzia­łu…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!