Wykaz darowizn na PSL w 2013 roku

No Com­ments

Gaze­ta Wybor­cza opi­sa­ła dziś spra­wę uchwa­ły władz PSL, któ­ra naka­zu­je oso­bom pole­co­nym na sta­no­wi­ska poli­tycz­ne i w agen­cjach rzą­do­wych wpła­ca­nie daro­wizn na kon­to partii.

Wg uchwa­ły, do któ­rej dotar­ła PAP staw­ki „daro­wizn” mia­ły wyno­sić w zależ­no­ści od stanowiska:

3000 zł – sze­fo­wie woje­wódz­kich oddzia­łów agen­cji rządowych

1800 zł – dyrek­to­rzy depar­ta­men­tu w urzę­dzie marszałkowskim

660 zł – rad­ni wojewódzcy

 

Jak z zapi­sów uchwa­ły wywią­zy­wa­li się człon­ko­wie par­tii i oso­by spo­za par­tii zaj­mu­ją­ce sta­no­wi­ska zależ­ne poli­tycz­nie w Lubli­nie? Zobaczmy:

Rena­ta Anto­szek (od 2009 roku dyrek­tor biu­ra orga­­ni­­za­­cy­j­no-pra­w­ne­­go w KRUS, czy­taj też „W KRU­Sie wciąż sami swoi„) 1000 zł
Anna Augu­sty­niak (dyrek­tor Kan­ce­la­rii Mar­szał­ka Woj. Lubel­skie­go) 2200 zł
Andrzej Bień­ko (dyrek­tor oddzia­łu ARiMR w Lubli­nie) 2880 zł
Andrzej Borys (zastęp­ca dyrek­to­ra Wydzia­łu Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w Urzę­dzie Woje­wódz­kim) 400 zł
Kata­rzy­na Bry­da (od kwiet­nia 2013 Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Kul­tu­ry Edu­ka­cji i Spor­tu w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim) – odkąd zosta­ła dyrek­to­rem wpła­ca po 150 zł (wcze­śniej po 100 zł) 2250 zł
Jan Bucz­ma (dyrek­tor Wydzia­łu Rol­nic­twa i Ochro­ny Śro­do­wi­ska w Urzę­dzie Woje­wódz­kim) 500 zł
Dariusz Chwiej­czak 1700 zł
Marian Cichosz (od 2011 wice­pre­zes NIK, wcze­śniej dyrek­tor dele­ga­tu­ry NIK w Lubli­nie) 500 zł
Jolan­ta Cimek (od 1.12.2010 st. spe­cja­li­sta w Depar­ta­men­cie Finan­sów Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go) 720 zł
Piotr Cio­czek (od 2009 roku zastęp­ca Dyrek­to­ra Sane­pi­du w Lubli­nie) 2400 zł
Kata­rzy­na Ćwir­ta (od 2013 gł. spe­cja­li­sta ds. tury­sty­ki w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim, czy­taj też „Urzęd­nicz­ka wid­mo. Nie ma nawet wła­sne­go biur­ka„) 1400 zł
Tade­usz Denis (głów­ny księ­go­wy w Woje­wódz­kim Inspek­to­ra­cie Jako­ści Han­dlo­wej Arty­ku­łów Rol­no-Spo­­ży­w­czych w Lubli­nie) 800 zł
Grze­gorz Dobosz (zastęp­ca dyrek­to­ra ds. utrzy­ma­nia w Zarzą­dzie Dróg Woje­wódz­kich, wpła­ty co mie­siąc po 170 zł) 2040 zł
Tomasz Drozd 1342,12 zł
Sta­ni­sław Grze­gor­czyk (zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Zdro­wia i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim) 2110 zł
Kazi­mie­ra Kaproń (Głów­ny Księ­go­wy Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go) 500 zł
Artur Komor 600 zł
Miro­sław Kor­but (od 2013 roku dyrek­tor Skan­se­nu w Lubli­nie) 2670 zł
Dariusz Król 600 zł
Gra­ży­na Łoj­ko (wice­pre­zes zarzą­du w PGE Dys­try­bu­cja) 9500 zł
Andrzej Niem­czuk 500 zł
Mar­ce­li Nie­zgo­da (wice­mi­ni­ster roz­wo­ju regio­nal­ne­go) 3000 zł
Krzysz­tof Paw­los (dyrek­tor biu­ra woje­wo­dy) 1800 zł (wpła­ty co mie­siąc po 180 zł)
Alek­san­der Piech­nik (dyrek­tor oddzia­łu lubel­skie­go PFRON) 2000 zł
Woj­ciech Pie­kar­czyk (pre­zes Lubel­skie­go Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska) 3000 zł
Andrzej Pie­lach (dyrek­tor lubel­skie­go oddzia­łu KRUS) 1310 zł
Ali­na Pitu­ra (dyrek­tor Kan­ce­la­rii Sej­mi­ku Woje­wódz­kie­go) 1050 zł
Dariusz Pitu­ra 510 zł
Ali­na Pod­ko­­­ście­l­na-Tro­­etsch (p.o. dyrek­tor lubel­skie­go oddzia­łu Agen­cji Nie­ru­cho­mo­ści Rol­nych, czy­taj też „Par­tie bli­skie „swo­im” ludziom„) 4300 zł
Grze­gorz Reli­ga (dyrek­tor biu­ra Lubel­skiej Woje­wódz­kiej Komen­dy OHP) 960 zł
Jan Sęk (dyrek­tor Fil­har­mo­nii w Lubli­nie) 1600 zł
Rafał Sobiech (zastęp­ca dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go) 700 zł
Ryszard Sta­ś­czak (dyrek­tor Depar­ta­men­tu Finan­sów Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go) 5000 zł
Sła­wo­mir Stru­ski (dyrek­tor Depar­ta­men­tu Rol­nic­twa i Ochro­ny Śro­do­wi­ska Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go) 2200 zł
Beata Szym­czyk 1500 zł
Jan Wia­ter (zastęp­ca pre­ze­sa Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej) 1000 zł
Prze­my­sław Zale­ski (od 15.12.2013 dyrek­tor Woje­wódz­kie­go Biu­ra Geo­de­zji) 1800 zł

Na 37 osób z Lubli­na, któ­re prze­ka­za­ły po min. 400 zł daro­wi­zny (w sumie ponad 65 tys. zł.), co naj­mniej 30 pra­cu­je w admi­ni­stra­cji lub insty­tu­cjach zależ­nych od orga­nów admi­ni­stra­cji (w tym 10 osób w urzę­dzie mar­szał­kow­skim). 4 oso­by z powyż­szej listy w 2013 roku awan­so­wa­ło lub obję­ło nowe sta­no­wi­sko pra­cy. Ani zło­tów­ki daro­wi­zny nie prze­ka­zał Tade­usz Solar­ski, któ­ry rok wcze­śniej będąc dyrek­to­rem ODR w Koń­sko­wo­li wpła­cił 1200 zł daro­wi­zny na PSL (podał się do dymi­sji w listo­pa­dzie 2012 roku i od tego cza­su prze­stał wpła­cać darowizny).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy