Sprawdź Miasto

No Com­ments

Zapra­sza­my na naszą nową stro­nę www.sprawdzmiasto.pl. Por­tal pre­zen­tu­je dane publicz­nej na temat jako­ści życia w 18 naj­więk­szych mia­stach w Pol­sce. Umoż­li­wia to m.in. porów­na­nie kosz­tów życia w poszcze­gól­nych mia­stach. Użyt­kow­ni­cy mają moż­li­wość porów­ny­wa­nia miast, two­rze­nia wła­snych ran­kin­gów czy udo­stęp­nia­nia rezul­ta­tów na por­ta­lach społecznościowych.

Por­tal został dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­ster­stwa Admi­ni­stra­cji i Cyfry­za­cji.

baner750x100_Sprawdzmiasto

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy