Sprawdź Miasto

No Com­ments

Zapra­sza­my na naszą nową stro­nę www.sprawdzmiasto.pl. Por­tal pre­zen­tu­je dane publicz­nej na temat jako­ści życia w 18 naj­więk­szych mia­stach w Pol­sce. Umoż­li­wia to m.in. porów­na­nie kosz­tów życia w poszcze­gól­nych mia­stach. Użyt­kow­ni­cy mają moż­li­wość porów­ny­wa­nia miast, two­rze­nia wła­snych ran­kin­gów czy udo­stęp­nia­nia rezul­ta­tów na por­ta­lach społecznościowych.

Por­tal został dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Mini­ster­stwa Admi­ni­stra­cji i Cyfry­za­cji.

baner750x100_Sprawdzmiasto

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy