Składamy petycję o podwyżkę diet w Radach Dzielnic

No Com­ments

Zło­ży­li­śmy pety­cję do Rady Mia­sta Lublin, w któ­rej wnio­sku­je­my o pod­wyż­sze­nie kwot diet wypła­ca­nych człon­kom Rad Dziel­nic o 50%.

Skła­dam pety­cję w inte­re­sie publicz­nym, w spra­wie zmia­ny uchwa­ły nr 184/V/2019 Rady Mia­sta Lublin z dnia 28 mar­ca 2019 r. w spra­wie usta­le­nia zasad otrzy­my­wa­nia diet przez prze­wod­ni­czą­cych Zarzą­dów Dziel­nic oraz człon­ków orga­nów Dziel­nic, poprzez zwięk­sze­nie sta­wek diet, wypła­ca­nych człon­kom i człon­ki­niom Rad Dzielnic.

28 mar­ca 2019 roku Rada Mia­sta Lublin pod­ję­ła uchwa­łę w spra­wie usta­le­nia zasad otrzy­my­wa­nia diet przez prze­wod­ni­czą­cych Zarzą­dów Dziel­nic oraz człon­ków orga­nów Dziel­nic. Wyso­kość diet zale­ży od kwo­ty bazo­wej okre­śla­nej corocz­nie w usta­wie budże­to­wej dla osób zaj­mu­ją­cych kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska pań­stwo­we. Kwo­ta ta od 2019 roku nie ule­gła zmia­nie i nadal wyno­si 1789,42 zł.

Die­ta wyno­si w zależ­no­ści od spra­wo­wa­nej funkcji:

  • prze­wod­ni­czą­cych Zarzą­dów Dziel­nic w wyso­ko­ści 51% (912 zł);
  • prze­wod­ni­czą­cych Rad Dziel­nic w wyso­ko­ści 23% (411 zł);
  • sekre­ta­rzy Zarzą­dów Dziel­nic w wyso­ko­ści 14% (250 zł);
  • człon­ków Rad Dziel­nic w wyso­ko­ści 3% (53 zł);

Suma diet wyno­si 2 209 zł (w radach 15-oso­­bo­­wych) lub 2 527 (w radach 21-osobowych).

Wcze­śniej, die­tę otrzy­my­wał tyl­ko prze­wod­ni­czą­cy zarzą­du i była ona rów­na kwo­cie mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pra­cę (któ­re w 2019 wyno­si­ło 2 250 zł, a w tym roku już 3 490 zł, wzrost o 55%).

War­to zauwa­żyć, że w porów­na­niu do 2019 roku die­ty Rad­nych Mia­sta Lublin wzro­sły z ok. 2 600 zł mie­sięcz­nie do pra­wie 4 200 zł mie­sięcz­nie (wzrost o 66%).

Rów­nież wyna­gro­dze­nie Pre­zy­den­ta Lubli­na i jego zastęp­ców wzro­sło. W 2021 wyna­gro­dze­nie Pre­zy­den­ta wzro­sło z 12 250 zł do 21 485 zł mie­sięcz­nie, tj. o 75%. Wyna­gro­dze­nie zastęp­ców Pre­zy­den­ta wzro­sło z 10 875 zł do 16 640 zł, czy­li o 53%.

Wzro­sły tak­że die­ty w Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych. O ile w 2019 roku die­ta za udział w każ­dym posie­dze­niu wyno­si­ła 225 zł, to w tym roku jest to już 349 zł (wzrost o 55%).

W związ­ku z powyż­szym wnio­sku­ję o pod­wyż­sze­nie diet o 50%. Pro­po­nu­ję, aby staw­ki wynosiły:

  • 1 368 zł dla prze­wod­ni­czą­cych Zarzą­dów Dzielnic;
  • 617 zł dla prze­wod­ni­czą­cych Rad Dzielnic;
  • 375 zł dla sekre­ta­rzy Zarzą­dów Dzielnic;
  • 79 zł dla człon­ków Rad Dzielnic;

Ponad­to Rada Dziel­ni­cy powin­na mieć moż­li­wość pod­wyż­sze­nia die­ty o łącz­nie 200 zł mie­sięcz­nie dla oso­by (lub osób), któ­ra zaj­mu­je się admi­ni­stro­wa­niem stro­ną inter­ne­to­wą dzielnicy.

Po wpro­wa­dze­niu w/w zmian, mie­sięcz­ne kosz­ty wypła­ty diet w radach dziel­nic wzro­sną z 2 209 zł do 3 508 zł (w radach 15-oso­­bo­­wych) lub z 2 527 zł do 3 982 zł (w radach 21-oso­­bo­­wych). Bio­rąc pod uwa­gę, że prze­cięt­nie rady dziel­nic obra­du­ją sied­mio­krot­nie w cią­gu roku, wpro­wa­dze­nie zmian będzie kosz­to­wać budżet mia­sta ok. 250 tys. zł rocz­nie. To i tak mniej niż koszt pod­wy­żek dla Pre­zy­den­ta i jego czwor­ga zastęp­ców (ok. 388 tys. zł rocz­nie) czy diet dla Rad­nych Rady Mia­sta (ok. 595 tys. zł rocznie).

W 2019 roku Rada Mia­sta Gdańsk pod­wyż­szy­ła wyna­gro­dze­nie Pre­zy­den­ta i wyso­kość diet dla rad­nych miej­skich. Nie zapo­mnia­ła rów­nież o radach dziel­nic. W listo­pa­dzie 2021 die­ty w radach dziel­nic pod­wyż­szy­li kra­kow­scy rad­ni. W Szcze­ci­nie die­ty prze­wod­ni­czą­cych zarzą­dów osie­dli rów­nież wzro­sły, bo sta­no­wią 15% die­ty prze­wod­ni­czą­ce­go rady miasta.

Mia­sto

Die­ty w 2019

Die­ty obecnie

Wzrost

Uwa­gi

Gdańsk

1 200 zł

1 968 zł

64 %

Die­ty przew. zarzą­du, wice i sekretarza

Kra­ków

2 684 zł

3 954 zł

47 %

Die­ta przew. zarzą­du, dla pozo­sta­łych wzrost mię­dzy 11% a 70%

Lublin

2 209 zł

2 209 zł

-

-

Szcze­cin

390 zł

600 zł

54 %

Die­ta przew. zarządu

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy