Kiedy będą wyniki budżetu obywatelskiego i dlaczego liczenia tak długo trwa?

No Com­ments

W tego­rocz­nym gło­so­wa­niu w ramach tzw. „budże­tu oby­wa­tel­skie­go” udział wzię­ło ok. 73 tysią­ce miesz­kań­ców Lubli­na. W tym przez inter­net zagło­so­wa­ło 18 tys. z nich (rok wcze­śniej 25 tys). Nato­miast aż 55 tys. osób gło­so­wa­ło poprzez papie­ro­we kar­ty do gło­so­wa­nia (w ub. roku 43 tys).

Po wyję­ciu z urn papie­ro­wych kart, urzęd­ni­cy prze­pi­su­ją je do sys­te­mu kom­pu­te­ro­we­go. BO to „sys­tem” zli­cza gło­sy, wery­fi­ku­je, czy dana oso­ba gło­so­wa­ła tyl­ko raz oraz spraw­dza pra­wi­dło­wość odda­ne­go głosu.

Nie­ste­ty, mimo zachęt orga­ni­za­to­rów do gło­so­wa­nia inter­ne­to­we­go, gło­sów papie­ro­wych jest o 12 tys. wię­cej niż w poprzed­nim roku. Urzęd­ni­cy mają znacz­nie wię­cej kart do prze­pi­sa­nia, dla­te­go ocze­ki­wa­nie na wyni­ki trwa dłużej.

Jeśli na przy­szłość chcie­li­by­śmy, aby wyni­ki gło­so­wa­nia były zna­ne od razu – nale­ży zastą­pić wrzu­ca­nie kart papie­ro­wych, gło­so­wa­niem inter­ne­to­wym – w domu lub w punk­tach do głosowania.

Prze­czy­taj uwa­gi do budże­tu oby­wa­tel­skie­go, któ­re opra­co­wa­ła gru­pa spo­łecz­ni­ków »klik­nij tutaj«.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy