Wygraliśmy w sądzie administracyjnym. MKK nie może ukrywać informacji publicznych

No Com­ments

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie uznał za zasad­ne dwie skar­gi na bez­czyn­ność w zakre­sie nie­udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej przez Miej­ską Kor­po­ra­cję Komu­ni­ka­cyj­ną sp. z o.o., zło­żo­ne przez Fun­da­cję Wolności.

Spra­wy doty­czy­ły udzie­le­nia infor­ma­cji o wyna­gro­dze­niach człon­ków zarzą­du i rady nad­zor­czej oraz kosz­tów zaku­pu wiat dla han­dlu­ją­cych przez cmen­ta­rzu na Maj­dan­ku. Oby­dwie skar­gi zosta­ły uzna­ne za zasad­ne a sąd zobo­wią­zał spół­kę MKK do udzie­le­nia odpo­wie­dzi na wnio­ski.

Na począt­ku roz­pra­wy przed­sta­wi­li­śmy doku­men­ty otrzy­ma­ne z Urzę­du Mia­sta Lublin, któ­re zawie­ra­ły umo­wy dzier­ża­wy tere­nów miej­skich, zawar­te mię­dzy urzę­dem mia­sta a spół­ką MKK (Umo­wa dzier­ża­wy 1/GM/14 ‑tere­ny przy dwor­cu pks, umo­wa dzier­ża­wy nr 167/GM/14 -tere­ny przy dwor­cu kole­jo­wym). Rad­ca praw­ny pan Tade­usz Flis, repre­zen­tu­ją­cy spół­kę argu­men­to­wał, że MKK nie zarzą­dza tymi tere­na­mi tyl­ko admi­ni­stru­je a to jest co inne­go. Do koń­ca też twier­dził, że nie jest to spół­ka miej­ska, tyl­ko pry­wat­na, gdyż gmi­na Lublin nie ma w niej udzia­łów (99,9% udzia­łów ma MPK Lublin sp. z o.o.).

Jed­nak nie prze­ko­na­ło to sądu, któ­ry uznał skar­gę za zasad­ną. W ust­nym uza­sad­nie­niu sąd stwier­dził ponad­to, że spół­ka wyko­nu­je zada­nia publicz­ne, o czym infor­mu­je nawet na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej (kon­tro­la bile­tów i auto­bu­sów), a pozy­cja domi­nu­ją­ca gmi­ny w struk­tu­rze kapi­ta­ło­wej jest nie­za­prze­czal­na.

Wyrok nie jest prawomocny.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy